Öğretmen adaylarının doğal afetler konusuna yönelik “ etkili öğrenme biçimleri”nin belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının doğal afetler konusunu, etkili öğrenme biçimlerini saptamaktır. Her bireyin bilgiyi öğrenme biçimi farklı olduğu için bilgiye ulaşma, onu kavrama, öğrenme ve aktarma biçimi de farklı olacaktır. Buna göre, “bireysel, grupsal, kinetiksel, işitsel ve görsel” öğrenim biçimleri tercih envanterine uygun olarak “25” maddelik Likert tipi bir ölçek formu hazırlanmış ve örneklem olarak da 281 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı ,791 olarak hesaplanmıştır. Veriler yüzde frekans, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Analizler sonucunda, öğretmen adaylarının -çeşitli değişkenlere göre - “doğal afetler” konusunu çoğunlukla “görsel öğrenme” biçiminde tercih ettikleri, buna karşın “ bireysel öğrenme” biçiminin ise aday öğretmenler tarafından daha az tercih edilen öğrenme stili olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to determine the most effective learning style s for teacher candidates about natural disasters. As there is a different learning style for each individual, there is also a unique way of reaching, digesting, and transferring information for every individual. Hence, a Likert style scale form which is including “25” articles is prepared according to the individual, group, kinetically, auditory, visual learning manners preference inventory; and as a sample; views of 281 teacher candidates’ views are consulted. The scale’s Cronbach’s Alpha reliability coefficient is calculated as ,791. The data is analyzed with percentage frequency, one way variance analysis and independent group’s t-test. The level of significance in statistical analysis is determined as 0.05. it has been determined that teacher candidates preferred the subject of “ natural disasters ” – according to diverse variables - mostly in as “ visual learning”, but however that the preference as “individual learning ” is a less preferred learning style by teacher candidates.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

4

Künye