Yabancı dil kaygısı ve yabancı dil başarısı arasındaki ilişkide öz-düzenlemenin aracı rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yabancı dil alanında akademik başarısızlığa önemli düzeyde etki ettiği düşünülen yabancı dil kaygısının olumsuz etkilerini azaltmanın yollarından birinin, öğrencilere öz-düzenleme becerilerini kazandırmak olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dil kaygısı ve yabancı dil başarısı arasındaki ilişkide öz-düzenlemenin aracı rolü; cinsiyet, yaş, ikamet edilen şehir, öğrencilerin sınıf düzeyleri ve okul türleri, anne/baba eğitim ve istihdam durumu, gelir düzeyi, toplam çocuk sayısı gibi değişkenlere göre incelenmiştir. Veriler, Türkiye'nin yedi bölgesinde bulunan çeşitli şehirlerden farklı lise türlerinde öğrenim görmekte olan 648 öğrenciden toplanmıştır ve SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada veriler Demografik Bilgi Formu, Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği (FLCAS) ve Öz-Düzenleyerek Öğrenme Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma, nicel araştırma deseniyle tasarlanmış olup betimleyici bir anlayış ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yabancı dil başarı düzeyi ile öz-düzenlemeli öğrenme düzeyi, motivasyonel inançlar, öz yargılama, öz tepki, yaş, sınıf seviyesi ve toplam çocuk sayısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki; yabancı dil kaygısı ve dil başarısı arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan çoklu regresyon analizinde, yabancı dil kaygısı ve yabancı dil başarısı arasındaki ilişkide öz-düzenleme becerisinin önemli bir aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin yabancı dil başarı düzeylerinin, yabancı dil kaygıları ve öz-düzenleme becerilerinin demografik değişkenler tarafından anlamlı düzeyde yordandığı görülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçları, öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin geliştirilerek akademik başarılarına katkıda bulunmanın ve yabancı dil kaygısını azaltmanın önemine işaret etmektedir.
One of the ways to reduce the negative effects of foreign language anxiety is to develop students 'self-regulation skills. This research was conducted to explore the mediating role of self-regulation in the relationship between high school students' foreign language anxiety and foreign language achievement according to some demographic variables such as gender, age, city of residence, students' grade levels and school types, parents' education and employment status, income level and total number of children. The data were collected from 648 students studying in different types of high schools from various cities of Turkey and analyzed with the SPSS-22 program. In the study, data were collected through Demographic Information Form, Foreign Language Classroom Anxiety Scale and Self-Regulated Learning Scale based on Zimmerman's model. The study was designed with a quantitative research design and was applied with a descriptive approach. In the analysis of data; descriptive statistics, independent sample t-test, one-way analysis of variance, Pearson correlation analysis and multiple regression analyzes were applied. According to the results of the analysis, there is a positively significant correlational relationship between the level of foreign language achievement and general self-regulation skill, motivational beliefs, self judgement, self reaction, age, grade level and total number of children; negative correlation was found between foreign language anxiety level and foreign language achievement. Multiple regression analyzes showed that there is a statistically significant mediator role of self-regulation skill in the relationship between foreign language anxiety level and foreign language achievement. In addition, it was seen that the foreign language success levels, the foreign language anxiety and self-regulation skills of the students were significantly predicted by the demographic variables. The findings of the study point out the importance of contributing to the academic achievement of students by improving their self-regulation skills and reducing foreign language anxiety.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Demografik değişkenler, lise öğrencileri, öz-düzenlemeli öğrenme, yabancı dil başarısı, yabancı dil sınıf kaygısı, Demographic variables, high school students, self-regulated learning, foreign language achievement, foreign language classroom anxiety, Eğitim ve Öğretim, Education and Training

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye