Kovan Sindî'nin "Rojên Etun", "Nalînîn Peravan", "Feryadên Burcan" ve "Bagerên Reş"

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Kovan Sindî'nin "Rojên Etun", "Nalînîn Peravan", "Feryadên Burcan" ve "Bagerên Reş" adlı 4 romanı bağlamında intihar konusunu işlemektedir. Kovan Sindî'nin romanlarında intihar olgusu çok belirgindir. Sindî romanlarında Kürt toplumunda intihar olayının nedenini psikolojik ve sosyolojik olarak ele almaktadır. Bu nedenle bu romanların yorumlanmasında ve analizinde Sigmund Freud'un psikoanaliz ve Emilie Durkheim'ın sosyolojik metodları kullanılmıştır. Bu metodlar Kürt toplumunda intiharın nedenleri ve türlerinin aydınlatılmasında yardımcı olmuştur. İntihar, dünyadaki toplumların çoğunda olduğu gibi Kürt toplumunda da yaygın ve genel bir olgudur. Kovan Sindî'nin romanlarında bu olgunun türleri 2 şekilde ortaya çıkmaktadır. Başarılı intiharlar ve başarısız olanlar. Yasak aşk, namus, şeref meselesi, zorla evlendirme, ekonomik durum, fakirlik ve siyasi nedenler gibi örnekler verilebilir. Araştırmamız teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde canlı ve yaygın bir olgu olarak intihardan bahsedilmiştir. Bu olguyla ilgili felsefik, psikolojik, dinsel, kültürel ve biyolojik açılardan değişik ve ayrı görüşler incelenmiştir. İkinci bölümde yazar ve intihar olgusu arasındaki soyut ilişkiden bahsedilmiştir. Aynı şekilde tarihsel olarak intihar eden yazarlar ele alınmış, dünya ve Behdinan bölgesi romanlarındaki intihar olgusundan söz edilmiştir. Pratik bölümünde bu çalışma başarılı/gerçekleşmiş intiharlar ve başarısız/gerçekleşmemiş intiharlar olarak iki kavram üzerine kurulmuştur. Her bir intiharcının içinde bulunduğu durum ve nedenlere bağlı olarak intihar etme özellikleri ve yöntemleri belirtilmiş, psikolojik ve sosyolojik yönlerden analiz edilmiştir.
The current study is about suicide in the four novels of KovanSindy which are: Rojen Eton, Nalinenn Paravan, Faryaden Borjan and Bagaren Rash. In his novels committing suicide is a dominant phenomenon. The reason behind taking one's own life is the psychological and social factors that Sindy concentrates upon in his novels. Sigmund Freud s theory of psychoanalysis and Émile Durkheim s sociology are taken into account for analyzing the four novels. The two mentioned psychological theories are two crucial tools to pinpoint the types of suicide in the Kurdish society. Like many other societies in the world the phenomenon of committing suicide is prevailing in the Kurdish society too. In the novels of Sindy suicide is shown in two different ways: Successful suicide, and unsuccessful suicide. This phenomenon spreads swiftly due to the fact of being in a forbidden love, cleaning of honor, forced marriage, economical factors, family circumstances and political issues. This research consists of a practical and theoretical chapter. In the theoretical chapter, suicide is considered and analyzed as a living and common phenomenon. Furthermore, Different views of philosophers and psychologists on it are clearly delineated. Besides, it discusses the relationship between writers and suicide phenomenon. Again, in the same chapter, a historical account is written about suicide writers and the phenomenon of committing suicide in the world novels and novels written in the Badinani areas. The practical chapter is divided into two sections which are analyzed according to two types of suicide. The first section is about anattempted or unsuccessful suicide, and the second section is about the successful suicide of the characters. The reasons behind their suicide and how they killed themselves is thoroughly explained in terms of psychology and sociologically.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İntihar, Kovan Sindî'nin romanları, psikoloji, birey, Kürt toplumu, Başarılı ve başarısız intiharlar, suicide, KovanSindy s novels, psyche, individual, Kurdish society, successful and unsuccessful suicide, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye