Gastronomik akış deneyiminin yeni gastronomik deneyim niyetine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tüketiciler, işletmeler tarafından sunulan mal ya da hizmetin değerinin yanı sıra, işletmelerin onların zihinlerinde yaratacakları eğlenceli ve unutulmayacak deneyimlerle de ilgilenmektedirler. İşletmeler sadece turistlerin eğlenmek, dinlenmek gezmek vb. ihtiyacına cevap vermekle kalmamakta, aynı zamanda hizmet ve deneyimle turistin tatillerine dair mutlu, keyifli zaman geçirme vb. birtakım olumlu duygular hissetmelerini sağlamaktadır. Bu tezin amacı, gastronomi etkinliklerine yönelik akış deneyiminin, yeniliğin algılanan özelliklerinin ve tutumun, turistlerin gastronomi etkinliklerine katılma niyetini ne derecede etkilediklerini araştırmaktır. Bu nedenle; akış kuramı, yeniliğin algılanan özellikleri ve davranışa yönelik tutum temel alınarak bir model test edilmiştir. Diyarbakır'ı ziyaret eden 499 yerli turist ile yüz yüze görüşülerek anket yoluyla veriler toplanmıştır. Veri toplamak için kullanılan ölçekler ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, gastronomi etkinliklerine katılma niyeti ile akış deneyimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken, yeniliğin algılanan özellikleri ve tutum davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akış deneyimi öz bilinç kaybı boyutunun turistlerin gastronomik akış deneyimi üzerinde etkisinin en yüksek faktör olduğu, en düşük faktörün ise ototelik boyutu olduğu ortaya konmuştur. Bu bulgulardan yola çıkarak, turistlerin gastronomi etkinliklerine katılmayı yeni olarak kabul ettiği ve olumlu tutum sergilemeye yatkın oldukları ifade edilebilir.
In addition to the value of goods or services offered by businesses, consumers are also interested in the fun and unforgettable experiences that businesses will create in their minds. Businesses are just for tourists to have fun, relax, travel, etc. not only to meet the needs of the tourist, but also to have a happy, pleasant time, etc., about the holidays of the tourist with service and experience. It makes them feel some positive emotions. The aim of this thesis is to investigate to what extent the flow experience, perceived characteristics of innovation and attitude towards gastronomic events affect the intention of tourists to participate in gastronomy events. Because; A model was tested based on flow theory, perceived characteristics of innovation, and attitude towards behavior. Data were collected through face-to-face interviews with 499 domestic tourists visiting Diyarbakır. The scales used to collect data were subjected to confirmatory factor analysis separately and the research model was tested with structural equation modeling. As a result of the research, while there was no significant relationship between the intention to participate in gastronomy activities and the flow experience, it was concluded that there was a significant relationship between the perceived characteristics of innovation and attitude behavior. It has been revealed that the flow experience self-consciousness dimension has the highest effect on the gastronomic flow experience of tourists, while the lowest factor is the otothelic dimension. Based on these findings, it can be stated that tourists accept participating in gastronomy activities as new and tend to have a positive attitude.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gastronomi Deneyimi, Akış Deneyimi, Yeniliğin Yayılımı, Gastronomy Experience, Flow Experience, Diffusion of Innovation, Turizm, Tourism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye