ENFORMASYON TOPLUMUNDAN GÖZETĠM TOPLUMUNA EV’ ĠN KAMUSAL’A DÖNÜġÜMÜ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015-02-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalıĢmada toplumsal yapıyı ve iletiĢim ortamlarını dönüĢüme uğratan enformasyon teknolojilerinin gözetim olgusu ve özel alan/ev üzerindeki etkileri kamusallık çerçevesinde ele alınmıĢtır. Günümüz toplumlarında bilginin iktidarlar için bir güç unsuru olması, enformasyon teknolojilerinin gözetim imkânlarını güçlendirmesi, yeni ekonomi içinde kiĢilerin tüketici yönleriyle yaygınlaĢan gözetime tüm toplumsal alanlarda maruz kalmaları irdelenmiĢtir. Enformasyon teknolojileri ve bu teknolojilerin gözetime konu olmalarıyla özel alan/ev‟in kamusal bir nitelik kazanması iki yönlü bir süreç içinde gerçekleĢmektedir. Kamusallık, ev‟e yerleĢen enformasyon teknolojileri ve bu araçların gözetime konu olması anlamında özel alan/ev‟i içine alırken; diğer yönden internet ve sosyal medya baĢta olmak üzere özel yaĢam, genel anlamda mahremiyete ait meseleler enformasyon teknolojileri ile kamusal alana taĢınmaktadır. " Özel alan/evin" kamusala dönüĢümü bu iki yönlü sürecin sonucunda gerçekleĢirken bu iki alan arasındaki sınır belirsizleĢmektedir. BaĢta devlet iktidarı olmak üzere eve yerleĢen enformasyon teknolojileri ile bu teknolojiler üzerinden uygulanan gözetim pratikleri temel hak ve özgürlükler bağlamında toplumsal bir sorun olarak belirirken mahremiyet ihlalleri ev‟in kamusal‟a katılımı çerçevesinde ele alınmıĢtır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enformasyon Teknolojileri, Gözetim, Kamusallık, Ev, Mahremiyet

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye