İkinci yer mücadelesi olarak: Habitus

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Biyolojik ve sosyo-kültürel varlığı ile belli bir zamanda ve mekânda var olan insanın doğumuyla başlayan ve yaşam alanında zorunlu bir açılımı temsil eden varoluşsal bir süreçten söz edilebilir. Bu varoluşun, salt imkânlar bütünlüğüne sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla varoluş yapısı gereği birey, hem biyolojik bir varlık, hem de kültür taşıyıcısı ve içine doğduğu toplumun bir sosyal varlık ürünüdür. Bu çalışma, habitus kavramının var olanda yeniden oluşturmanın imkânı düzleminde, sosyal uzamda yer alan bireylerin içkin pratik mantığı ve bedensel eğilimlerinin sosyo-kültürel bir varlık bütünlüğü içindeki yansımasını temel almıştır. Pierre Bourdieu epistemolojisinin anahtar kavramı sayılan habitus kavramını, bireyin sosyal yapı içerisinde varoluşunu ifade eden bir eğilimler pratiği olarak algılamak mümkündür. Doğduğu andan itibaren kendisini kurulmuş bir yapı içerisinde bulan bireyin, varlığını ve kendisini yeniden üretebilmesini sağlayan yeti habitustur. Ülkemizde Bourdieu'nün kuramına esas olan kavramların başında gelen habitus ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; genel olarak sınıfsal ilişkiler, eğitim, sanat, medya, sosyal, göç ve din gibi konularda çalışılmaların yapıldığı görülmektedir. Çalışmamız daha önce yapılanlardan farklı olarak, habitus kavramını var olma ve yapma olgusunun, yani biyolojik ve sosyal ve kültürel eğilimlerin "ikinci yer mücadelesine" yansıması bağlamında analiz edilmiştir. Bu analizin merkezinde Pierre Bourdieu yer almaktadır.
It is possible to talk about an existential process that starts with the birth of an individual with his/her biological and socio-cultural being in a certain time and place, and that represents a necessary opening in the sphere of life. It can be said that this existence possesses absolute opportunities integrity. Therefore, due to the nature of existence, individual is both a biological being and a culture bearer and a social being product of society where s/he is born. On the plane of the opportunity to rebuild the existing concept of habitus, this study is based on the reflection in the individuals' immanent practical logic in social space and in the socio-cultural being integrity of bodily tendencies. It is possible to perceive habitus concept which is regarded as the key concept of Pierre Bourdieu epistemology as a tendency practice that expresses the existence of the individual within the social structure. The ability which makes the individual, who finds himself/herself in a set up structure since birth, produce his/her existence and him/her again is habitus. When looked in the studies conducted on habitus, which comes first among the concepts based on Bourdieu's hypothesis in our country, it is generally seen that studies have been performed on topics such as class relations, education, art, media, social, immigration and religion. What is different with our study compared to previous ones is that habitus concept has been analysed in terms of existence and the phenomenon of making, in other words the reflection of "the second-place struggle" of biological and social and cultural tendencies. Pierre Bourdieu takes place in the centre of this analyse.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Habitus, birinci yer, ikinci yer, Bourdieu, Habitus, fırst place, second place, Bourdieu, Felsefe, Philosophy, Bourdieu, Pierre, Bourdieu, Pierre, Habitus, Habitus, İkinci yer, Second place

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye