REKREASYON VE REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNİN MÜFREDAT AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2018-12-29

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

UBAK Publications

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ġnsanların yaĢam koĢullarının zorlaĢması, yoğun çalıĢma hayatı, ekonomik, kültürel ve psikolojik etkenler altınsa sıkıĢması nedeniyle bu yoğunluktan kısa süreli olsa da kaçmak isteyen bireyler kendilerine zaman ayırma zorunda kalmaktadırlar. Ġnsanlar çalıĢma zorunlu aktiviteleri dıĢında kendilerini dinlendirecek, rahatlatacak aktiviteler yapmak istemektedirler. Ġnsanların zorunlu ihtiyaçlarını karĢıladıkları ve çalıĢma saatleri dıĢında kalan zamanları boĢ zaman olarak; boĢ zamanlarında yaptıkları etkinlikler ise rekreatif etkinlikler olarak adlandırılmaktadır. Ġnsanlar, rekreasyon etkinliklerine katılarak beden ve ruh sağlıklarının korumak istemektedir. Rekreasyon etkinliklerinin bu kadar önem kazandığı günümüzde bu etkinlikleri oluĢturan, çeĢitlendiren ve yöneten bireylere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla da lisans düzeyinde eğitimler verilmektedir. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizinden yararlanılarak, lisans düzeyinde rekreasyon eğitimi veren yüksekokullar ve fakülteler belirlenmiĢ; bu bölümlerin yapılanması incelenmiĢtir. Ayrıca bu bölümlere yerleĢme kriterleri incelenmiĢ; içerik analizi ile de müfredatları incelenerek karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; lisans düzeyinde verilen rekreasyon eğitimleri incelendiğinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri fakültesi bünyesinde Rekreasyon adı altında; Turizm Fakülteleri bünyesinde ise Rekreasyon Yönetimi adı altında eğitimler verildiği görülmektedir. Akdeniz, Hacı Bayram Veli, Balıkesir, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültelerinde Rekreasyon Yönetimi bölümlerine yerleĢtirmede ÖSYM tarafından yapılan YKS Sözel puanı ile öğrenci alınmaktadır. Gazi, Sakarya ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde Rekreasyon bölümlerine YKS eĢit ağırlık puanı ile öğrenci alınmaktadır. 19 BESYO ve Spor Bilimleri Fakültesinde ise Rekreasyon bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinde yer alan Rekreasyon bölümlerinin müfredatlarında daha çok spor daha sonra sağlık dersleri bulunmaktadır. Turizm Fakültelerinde Rekreasyon Yönetimi bölümlerinde ise daha çok turizm, iĢletme, yönetim ve daha sonra spor ile ilgili dersler yer almaktadır. BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki Rekreasyon bölümü mezunları, üniversitelerde, spor alanlarında, spor ile ilgili kamu kuruluĢlarında, turizm alanında, sağlık alanlarında, belediyelerde, federasyonlarda, spor kulüplerinde istihdam olanakları bulabilmektedirler. Turizm Fakültelerinin Rekreasyon Yönetimi bölümü mezunları ise üniversitelerde, turizm tesislerinde, kamu kurumlarında ve belediyelerde istihdam edilebilmektedir. Bu veriler ıĢığında; biri Rekreasyon diğeri Rekreasyon Yönetimi olan bölümlerin isimleri benzer olsa da verilen dersler incelendiğinde bir üst çatı olarak fakültelerin genel amacı çerçevesinde dersler belirlendiği söylenebilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi, müfredat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye