Dindarlık düzeyinin sorumlu tüketimle ilişkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geçmişten günümüze değişen tüketim anlayışı hem araştırmacılar hem de işletmeler açısından önem arz etmektedir. Müslüman bir tüketicinin sergilediği tüketim davranışı mensup olduğu İslam dinine uygun olmalı ve yaşamını da bu yönde devam ettirerek çevresine karşı sorumluluk duymalıdır. Bu çalışmada da "dindarlık düzeyinin" sorumlu tüketim davranışı üzerindeki ilişkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı dindarlık düzeyinin sorumlu tüketimle arasında ilişki olup olmadığının ortaya koyulmasıdır. Ayrıca tüketicilerin dindarlık düzeylerinin demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi ve meslek) yönünden farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymakta çalışmasının diğer bir amacıdır. Bu bağlamda Müslüman tüketiciler açısından kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmada dindarlık, dindarlığın alt boyutları (inanç, ahlak ve ibadet), sorumlu tüketim ve bunlarla ilişkili diğer kavramlar da tanımlanarak diğer bilimlerle ilişkisi ortaya konmuştur. Çalışmanın evrenini Mardin'de yaşayan Müslüman tüketiciler oluşturmaktadır. Nicel bir araştırma metodu kullanılarak, online anket aracılığı ile 382 kişiden veri toplanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach's Alfa metodu ile test edilmiştir. Ardından, ölçeklerin geçerliliklerinin test edilmesinde korelasyon, bağımsız T-testi ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre inanç, ibadet ve ahlak boyutlarının Müslüman tüketici davranışı ile ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
The changing understanding of consumption from the past to the present is important for both researchers and businesses. The consumption behavior of a Muslim consumer should be in accordance with the religion of Islam to which he belongs, and he should feel responsible for his environment by continuing his life in this direction. In this study, the relationship of "religiousness level" on responsible consumption behavior is investigated. The main purpose of this study is to reveal whether there is a relationship between the level of religiosity and responsible consumption. In addition, another aim of the study is to reveal whether the religiosity levels of consumers differ in terms of demographic variables (age, gender, marital status, education level and occupation). In this context, it is a cross-sectional and descriptive study for Muslim consumers. In the study, religiosity, sub-dimensions of religiosity (belief, morality and worship), responsible consumption and other related concepts were also defined and their relationship with other sciences was revealed. The population of the study consists of Muslim consumers living in Mardin. Using a quantitative research method, data were collected from 382 people through an online survey. The reliability of the scales was tested with the Cronbach's Alpha method. Then, correlation, independent T-test and One Way ANOVA test were used to test the validity of the scales. According to the findings obtained from the research, it has been determined that the dimensions of belief, worship and morality are not related to Muslim consumer behavior.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme, Business Administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye