Din görevlilerinde öz-güven: Mardin ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanlık tarihi boyunca var olan ve varlığını devam ettiren ve hemen hemen her toplumun güncel ve değerini yitirmeyen bilakis gün geçtikçe değeri artan konuların başında din ve dinî konular gelmektedir. Ülkemizde dinî konularda resmi olarak referans gösterilen yerlerden biri de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din görevlileridir. Bu bağlamda toplumda önemli bir vazifeyi icra eden ve dinî konularda hizmet veren din görevlilerinin özgüven düzeyleri dinî hizmetlerin verimliliği ve din görevlilerinin mevcut potansiyellerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma din görevlilerinin özgüven düzeylerinin bazı değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın evreni Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında Mardin Müftülüğüne bağlı Merkez ve ilçelerinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin, Kur'an Kursu Öğreticileri ile genel olarak din hizmeti sunan personellerdenoluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Mardin Müftülüğüne bağlı Mardin Merkez Artuklu, Kızıltepe, Savur, Ömerli, Yeşilli ve Mazıdağıilçelerinde görev yapan 262bay ve bayandin görevlisinden oluşmaktadır. Bu amaçla araştırmacı tarafından, danışman ve uzman görüşleriyle hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Akın (2007) tarafından hazırlanan "Özgüven Ölçeği" kullanılmış olup Mardin Merkez veİlçelerinde görev yapan din görevlilerine uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık durumu, din görevlisi mesleği, dışgörünüşten memnuniyet, kendine değer verme ve görev yeri değişkenlerinin din görevlilerinin özgüven düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiş ancak yaş, cinsiyet, medeni durum, unvan, görev süresi, gelir düzeyi vb. değişkenlerde din görevlilerinin özgüveni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır
Religionandreligiousmattersarepreeminentmattersthathaveexistedthroughouthumanhistory, haveincreasedtheirvaluedaybydayandhavecontinuedtoexist, andwhichhave not lostthemostcurrentandvaluablevalue of approximatelyeverycommunity. One of thelocationsquoted as a reference in religiousmatters in ourcountry is thereligionofficialsconnectedtotheReligiousAffairs Administration. Inthiscontext, the self-confidencelevels of religionofficialsexecuting an importanttask in thecommunityandserving in religiousmattersareimportantfortheefficaciousness of religiousservicesandforthemaximumutilization of theirpresentpotential. The universe of theresearchconsists of Imam-Hatip ( preacher ), muezzin ( inviter of theprayer ), Quraniccourseinstructorsandpersonnelserving in theCentersanddistricts of Mardin Muftiate, undertheumbrella of theReligiousAffairsDepartment. The instance of theresearchconsists of 262 ladiesandgentlemenreligionofficialsserving in Mardin Central Artuklu, Kızıltepe, Savur, Ömerli, Yeşilli and Mazıdağı districts of Mardin Muftiate. Inthisstudy, self-confidencelevels of religionofficialswereinvestigatedaccordingtodifferentfactors. Forthistarget, thePersonal Information Form preparedbytheresearcherwiththeopinions of consultantsandmastersandthe "self-confidencescale" preparedby Akın (2007) wereemployedandappliedtoreligiousofficialswhowork in Mardin Central anddistricts. T-test andsingle-directvarianceanalysis (Anova) wereemployed in theanalysis of theaggregateddata. As a result of theinvestigation, statisticallymeaningfuldifferenceswerefoundbetween self confidencelevels of religiousofficialsandthefactorssuch as healthstatus, avocation of thereligiousofficials, satisfaction of theappearance, self dignificationandthefactors of theplace of theduty. However, a statisticallymeaningfuldifferencecould not be foundbetween self confidence of thereligiousofficialsandsomefactorssuch as age, gender, maritalstatus, title, taskduration, emolumentleveletc.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion, Psikoloji, Psychology, Din görevlileri, Religious officials, Din psikolojisi, Religious psychology, Mardin, Mardin, Müezzinler, Müezzins, Öz güven, Self confidence, İmamlar, Imams

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye