PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

The Journal of Academic Social Science Studies

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, Pedagojik Formasyon Sertifika Programına devam eden öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin cinsiyete ve alana göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 Öğretim yılı Bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimi alan 180 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma evreninin büyük olmamasından ve tamamının ulaşılabilir olmasından ötürü örneklem alma yoluna gidilmemiş, çalışma evrenin tamamına veri toplama aracı uygulanmıştır. Bu araştırma için kullanılan veri toplama aracı, 5‘li likert tipi ölçektir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket; a) Kişisel bilgiler ve b) Öğrenme stratejilerinin belirlenmesini amaçlayan ifadeler (37 madde) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.Veri toplama aracının geçerliliği için alanında uzman öğretim üyelerinin görüş ve önerileri alınmış, gelen görüş ve öneriler doğrultusunda veri toplama aracı geliştirilerek son şeklini almıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.884 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, ‚tekrar‛ ve ‚anlamayı izleme‛ stratejileri dışında, cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının ‚duyuşsal‛ ‚örgütleme‛ ve ‚anlamlandırma‛ stratejilerini kullanma düzeyini etkileyen bir faktör olmadığı anlaşılmaktadır. Araştırma bulgularından, öğretmen adaylarının duyuşsal, tekrar, örgütleme, anlamlandırma ve anlamayı izleme ile ilgili görüşlerinin ‚alan‛ değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, öğretmen adaylarının geldiği ‚alan‛ın öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerini belirleyen bir faktör olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pedagojik formasyon, öğrenme stratejileri, öğretmen adayları.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye