Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCİHANGİROĞLU, AVNİYE NEVBER
dc.date.accessioned2019-07-03T07:41:03Z
dc.date.available2019-07-03T07:41:03Z
dc.date.issued2014-08-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1058
dc.description.abstractBu çalıĢmanın esas noktasını; Türkiye‟de modern örtülü kadın için üretilen ve toplumsal cinsiyet ayrımında kadın kimliğini ilk olarak muhafazakârlık kavramı üzerinden ele alan, ilk moda eksenli popüler muhafazakâr kadın dergisi olan Âlâ Dergi oluĢturmaktadır. AraĢtırmamız değiĢen toplum yapısıyla birlikte, muhafazakâr kadının olmayı arzuladığı kategoriyi belirlemeye yardımcı olmak ve tesettür giyim anlayıĢının uğradığı değiĢimin, topluma sağladığı katkıyı bulmayı hedeflemesi açısından özgün bir çalıĢmadır. Âlâ Dergi‟yi incelemekle, toplumda değiĢen muhafazakâr kadın yapısını, en baĢta moda ve beden üzerinden olmak üzere; ardından bu kategorideki kadınların toplumsal hayattaki yerlerini ve rollerini, değiĢen toplum algılarını açığa çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, modernleĢen toplumda tesettürlü kadının modernleĢme sürecine iliĢkin yaĢadığı değiĢim boyutunun ve örtülü kimliğinin kamusal alana yansıması, araĢtırmamızın temel eksenini teĢkil edecektir. AraĢtırmamızın amacına paralel olarak; Âlâ Dergi üzerinden muhafazakâr modern kadın temsilinden hareketle, yeniden kurgulanan Ġslami yaĢam biçimi pratiklerinin dinsellik ile kesiĢim noktalarını tespit etmek, yeni dinsellik sunumları konusunda toplumda değiĢen muhafazakâr kadın algısını ortaya koymak ve Ġslamcı kadın dergileri literatürüne katkı sağlamak hedeflenmektedir. ToplumsallaĢma sürecinde önemli roller üstlenen kitle iletiĢim araçlarından biri olan Âlâ Dergi, toplumsal cinsiyet ayrımı açısından kadın kimliğinin modern değerler çerçevesinde temsili üzerinde durmaktadır. AraĢtırmada, seçili olan dergiler üzerinde yöntem olarak nitel analiz uygulanmıĢtır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofseries10047376;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectModa, Muhafazakârlık, ModernleĢme, Ġslamcı kadın, Tüketimen_US
dc.titleÂLÂ DERGĠ ĠÇĠNDE MUHAFAZAKÂR MODERN YAġAM TARZININ ĠZĠNĠ SÜRMEKen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisiz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record