Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Birgül
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:46:03Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:46:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1306-7044
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFek5qZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1714
dc.description.abstractBu çalışmada, 17. yüzyılın Osmanlı dönemi mutasavvıflarından Abdullah Bosnevî'nin Kitâbü tehakkuki'l-cüz' bi sureti'l-küll ve zuhûri'l-fer' alâ sureti'l-asl adlı risalesini inceledik. Üç varak ya da altı sayfa olan bu risalesinde Bosnevî, Muhyiddin İbn Arabî'nin Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde yer alan bir şiirinden yola çıkarak İbn Arabî'nin vahdet-i vücûd düşüncesini kısa ve öz bir biçimde ortaya koymaya çalışmıştır. Biz çalışmamızda, Bosnevî'nin bu risalesini öncelikle şekil, içerik ve kaynakları açısından değerlendirdik. Sonrasında Bosnevî'nin İbn Arabî'nin bu şiirine dair yaptığı açıklamaları, Bosnevî'nin diğer bazı risalelerinden, İbn Arabî'nin görüşlerinden ve bu konularla ilgili diğer araştırmalardan yararlanarak izah etmeye ve yorumlamaya çalıştık.en_US
dc.description.abstractIn this study, we have analyzed Abdullah Bosnawî's tractate entitled Kitab Tahakkuk al-Cuz' bi Surat al-Kull wa Zuhûr al-Far' alâ Surat al-Asl. Abdullah Bosnawî is one of the Sufis of the Ottoman period in 17th century. In his tractate, which arising from three leafs or six pages, Bosnawî tried to present Ibn Arabî's famous thought al-wahdat al-wujud with reference to the poet in Ibn Arabî's Futûhat al-Makkiyye. In our study, firstly we have evaluated this Bosnawî's tractate in terms of form, content and resources. After than we have explained and interpreted Bosnawî's comments coupled with Ibn Arabî's poet under cover of Bosnawî's other tractates, Ibn Arabî's remarks and other researches related to these subjects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleAbdullah Bosnevî'nin Vahdet-i Vücûda Dair Bir Risalesi ya da Kitâbü Tehakkuken_US
dc.title.alternativeABDULLAH BOSNAWÎ'S TRACTATE CONCERNING AL-WAHDAT AL-WUJUD OR KITAB TAHAKKUKen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİslami İlimler Dergisien_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage66en_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record