Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGeri, Serdar
dc.contributor.authorKılıç, Fatih
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:51Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYWEJsnRsJG7XMdVRcRme7hNBWPOjLcEkb08XJ32lE5Bd
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3617
dc.description.abstractBu araştırma, spor hizmeti sunan kamu ile özel sektöre ait spor merkezlerinde egzersiz yapan bireylerin kişilik özelliklerine göre aldıkları hizmetin kalitesinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Ankara'nın Mamak Belediyesine ait spor tesisleri ile yine Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren özel Health Life spor merkezinde egzersiz yapan bireyler araştırmanın evrenini; üyeler ise çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma da kolayda örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Üyelere uygulanan yüz yüze anket çalışmasında 181 kadın, 209 erkek gönüllü üyeden toplam 390 geçerli anket elde edilmiştir. Ankette kullanılan Lam (2000) tarafınca geliştirilen ve Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışmasını Gürbüz (2003) tarafından yapılan Service Quality Assessment Scale (Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği) ile Gosling ve arkadaşları (2003) tarafınca geliştirilen ve Türkçe'ye Atak (2013) tarafınca uyarlanan "On-Maddelik Kişilik Ölçeği" cevaplandırılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. Bu bağlamda katılımcıların demografik özelliklerinin ortaya konulması amacıyla tanımlayıcı istatistik (frekans, ortalama, standart sapma, yüzde vb.) dağılımlarından yararlanılmıştır. Anket formunda yer alan ölçeklerin yapı geçerliliği ve ele alınacak faktörlerin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Verilerin iç tutarlılığını gösteren Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçme aracının güvenilirliği incelenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin ölçeklerdeki soru maddelerine ve ele alınan boyutlara ilişkin değerlendirmelerine ise çıkarımcı istatistikler yardımıyla bakılmıştır. Sonuç olarak araştırma örneklemi bağlamında negatif kişilik özelliği sergileyen katılımcıların özel veya kamu tesislerinde aldıkları hizmetin kalitesi "Tesis Özellikleri", "Personellerin Niteliği", "Giyinme Odası Özellikleri", "Programların Niteliği" ve "Egzersiz Alanı Yeterliliği" faktörleri itibariyle farklılaşmamaktadır. Pozitif kişilik özelliği sergileyen katılımcıların özel veya kamu tesislerinde aldıkları hizmetin kalitesi ise "Personellerin Niteliği", "Giyinme Odası Özellikleri" ve "Programların Niteliği" itibariyle farklılaşmaktadır. Ayrıca beklenen hizmet kalitesi ve algılanan hizmet kalitesi özel tesislerde ve kamuya ait tesislerde katılımcılara göre farklılaşmakta iken hiçbir demografik değişken açısından algılanan hizmet kalitesinin farklılaşmadığı anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to measure the quality of service received by individuals who exercise in public and private sports centers that provide sports services, according to their personality traits. The population of the research is the individuals exercising in the sports facilities of the Mamak Municipality of Ankara and the private Health Life sports center operating in the Mamak district of Ankara; members constitute the sample of the study. Easy sampling method was used in the research. In the face-to-face survey study applied to the members, a total of 390 valid questionnaires were obtained from 181 female and 209 male volunteer members. The Service Quality Assessment Scale used in the questionnaire was developed by Lam (2000) and the validity and reliability study was carried out by Gürbüz (2003), and was developed by Gosling et al. (2003) and translated into Turkish by Atak (2013). The adapted "Ten-Item Personality Scale" was answered. SPSS package program was used in the analysis of the data obtained and formed the findings of the research. In this context, descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation, percentage, etc.) distributions were used to reveal the demographic characteristics of the participants. Exploratory factor analysis was used to determine the construct validity of the scales in the questionnaire and the factors to be considered. The reliability of the measurement tool was examined with the Cronbach's Alpha coefficient, which shows the internal consistency of the data. The evaluations of the individuals participating in the research regarding the question items in the scales and the dimensions discussed were examined with the help of inferential statistics. As a result, the quality of the service received by the participants who exhibit negative personality traits in the context of the research sample, in private or public facilities, does not differ in terms of "Facility Features", "Quality of Staff", "Clothing Room Features", "Quality of Programs" and "Exercise Area Adequacy" factors. The quality of the service received by the participants with positive personality traits in private or public facilities differs in terms of "Quality of Personnel", "Characteristics of Dressing Room" and "Quality of Programs". In addition, it is understood that the expected service quality and perceived service quality differ according to the participants in private facilities and public facilities, while the perceived service quality does not differ in terms of any demographic variable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.titleEgzersiz yapan bireylerin kişilik özelliklerine göre aldıkları hizmetin kalitesinin ölçülmesien_US
dc.title.alternativeMeasuring the quality of service received by individuals exercising according to personality traitsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKılıç, Fatih
dc.identifier.yoktezid751049en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record