Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSalihoğlu, Hamid
dc.contributor.authorYaşar, Kasım
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:48Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-cRiobBYkajXiPSpAiglbjb8IMz1YDp1DMjzzd9w8WH5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3899
dc.description.abstractBu çalışmada, Zemahşerî'nin (ö. 538/1144) yaşadığı dönem, hayatı ve ilmî kişiliğiyle ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Onun, Arap gramerine dair güzel bir tertip ve iyi bir metotla kaleme aldığı el-Mufassal fî san?ati'l-i?râb adlı eserinde Arap gramerine dair kuralların ispatında istişhâd ettiği âyetlerin tespiti ve onların istişhâd yönleri geniş bir şekilde ele alınıp incelenmiştir. Çalışmamız, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında; araştırmanın amacı, önemi, yöntemi ve kaynakları ele alınmıştır. Birinci bölümde; Zemahşerî'nin yaşadığı dönem, hayatı, ilmî kişiliği, hocaları, öğrencileri, eserleri ve el-mufassal adlı eserinin adı, yazılış gayesi, ihtiva ettiği konular ve istişhâd metodu incelenmiştir. İkinci bölümde, istişhâdın tanımı ve kaynakları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Zemahşerî'nin el-Mufassal fî san?ati'l-i?râb adlı eserinde, Arap gramerine dair kuralların ispatında istişhâd ettiği âyetlerin tespiti ve onların istişhâd yönleri detaylı bir şekilde ele alınıp incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, important information was given about the period in which Zemahşerî (d. 538/1144) lived, his life and his scientific personality. In his work titled al-Mufassal fî san?ati'l-i?râb, which he wrote with a nice arrangement and a good method on Arabic grammar, the determination of the verses he consulted in the proof of the rules of Arabic grammar and their istişhâd aspects were discussed and examined in a wide range. Our study consists of introduction and three parts. In the introduction; The purpose, importance, method and sources of the research were discussed. In the first part; The period in which Zemahşerî lived, his life, his scientific personality, his teachers, students, his works and the name of his work called al-mufassal, the purpose of writing, the subjects it contained and the method of istişhâd were examined. In the second chapter, the definition and sources of ıstishhad are discussed. In the third chapter, in Zemahşeri's work named al-Mufassal fî san?ati'l-i?râb, the determination of the verses and their istişhâd aspects in the proof of the rules of Arabic grammar were discussed and examined in detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrameren_US
dc.subjectZemahşerîen_US
dc.subjectel-Mufassalen_US
dc.subjectİstişhâden_US
dc.subjectÂyeten_US
dc.subjectGrammaren_US
dc.subjectZemahşerien_US
dc.subjectel-Muafassalen_US
dc.subjectIstishhaden_US
dc.subjectVerseen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.subjectAl-Mufassalen_US
dc.subjectAl-Mufassalen_US
dc.subjectArapçaen_US
dc.subjectArabicen_US
dc.subjectAyetleren_US
dc.subjectVersesen_US
dc.subjectDilbilgisien_US
dc.subjectGrammaren_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectZemahşerien_US
dc.subjectZemahşerien_US
dc.subjectİstişhaden_US
dc.subjectQuotationen_US
dc.titleZemahşerî'nin "el-Mufassal fî San?ati'l-i?râb" adlı eserinde istişhad ettiği âyetleren_US
dc.title.alternativeAyah used for istishhad in Zemahşeri's "el-Mufassal fî Sinâ?ati'l-i?râb"en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYaşar, Kasım
dc.identifier.yoktezid661768en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record