KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ: MARDİN ÖRNEĞİ

Özet

Kültür turizmine duyulan yoğun ilgi her geçen gün artmakta ve kültürel amaçlar küresel olarak seyahatlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük endüstrilerinden birisi olan turizm endüstrisinin önemli bir kısmını kapsayan kültür turizmi, destinasyonlar için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu bağlamda kültür turizmine katılanların seyahat motivasyonlarını anlamak bu pazarı hedef almak isteyen destinasyonlar için önem arz etmektedir. Mardin, kültür turizmi açısından zengin kaynaklara sahip olmakla beraber Anadolu’nun önemli kültür turizmi destinasyonları arasındadır. Bu araştırmanın amacı Mardin’e gelen kültür turistlerinin seyahat motivasyonlarını tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış olup 492 kullanılabilir anket toplanmıştır. Elde edilen verilere betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Mardin’e gelen kültür turistlerinin seyahat motivasyonlarında rahatlama, Mardin kültürü, bağlanma ve faydacılık, sosyalleşme, Mardin kent dokusu, yerel halkı tanıma, sosyal statü ve hoş vakit geçirme olmak üzere 8 boyut tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik değişkenleri, gezi davranışları ile tespit edilen motivasyon boyutları arasında anlamlı farlılıklar tespit edilmiştir. Mardin’i ziyaret eden kültür turistlerinin başlıca motivasyonları fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamakla beraber, Mardin kültürünü deneyimlemek olarak belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kültür Turizmi, Kültür Turisti, Seyahat Motivasyonları, Mardin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye