Nursing Students' Experienced Ethical Problems in Clinical Practicum and Clinical Self-Regulated Learning Levels: A Cross-Sectional Study

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ABSTRACT During the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic, clinical training, which is essential to nursing practice, has been largely delayed. The aim of this study is to identify the predictors of nursing students' experienced ethical problems in clinical practicum and self-regulated learning levels during the COVID-19 pandemic. The sample of this cross-sectional study consisted of 306 nursing students studying in the third and fourth grades of 2 universities located in the east of Türkiye. The data were collected by using a Student Introduction Form, the Scale of Ethical Problems in Clinical Teaching in Nursing, and the Self-Regulated Learning Scale for Clinical Nursing Practices form. The independent sample t-test, one-way ANOVA F test, Pearson correlation test, and multiple regression were used in the analysis of the data. It was determined that there was a positive and moderately significant relationship between the total mean score of the Scale of Ethical Problems in Clinical Teaching in Nursing and the Self-Regulated Learning Scale for Clinical Nursing Practices, total mean score (r=509, p<0.001). A regression model indicated that 4 predictors (clinical educator, health professionals, learning strategies, and self-regulated learning levels) explained 28% of the variance (R=0.516, Adjusted R2=0.284, F=13.255, p<0.001) in their ability to identify ethical problems in clinical practicum. In this study, it was determined that health professionals and self-regulated learning levels positively affected students' ability to identify ethical problems in the clinical practice setting. The level of clinical educator was found to negatively affected students' ability to identify ethical problems in the clinical practice setting. Keywords: COVID-19; clinical practicum; ethics; nursing students; self-regulated learning ÖZET Koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] pandemisi sırasında hemşirelik uygulamaları için gerekli olan klinik eğitim büyük ölçüde ertelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamada yaşadıkları etik sorunlar ve klinik öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin yordayıcılarını belirlemektir. Kesitsel tipteki bu araştırmanın örneklemini, Türkiye'nin doğusunda yer alan 2 üniversitenin 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören 306 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veriler, Öğrenci Tanıtım Formu, Hemşirelikte Klinik Öğretimde Etik Sorunlar Ölçeği ve Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü ANOVA F testi, Pearson korelasyon testi ve çoklu regresyon kullanıldı. Hemşirelikte Klinik Öğretimde Etik Sorunlar Ölçeği toplam puan ortalaması ile Klinik Hemşirelik Uygulamaları İçin Öz-Düzenli Öğrenme Ölçeği toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (r=509, p<0,001). Bir regresyon modeli, 4 yordayıcının (klinik eğitimcisi, sağlık profesyonelleri, öğrenme stratejileri ve öz-düzenlemeli öğrenme düzeyleri) klinik uygulamada etik sorunları saptama yeteneklerindeki varyansın %28'ini açıkladığını göstermiştir (R=0,516, adjusted R2=0,284, F=13,255, p<0,001). Bu araştırmada, sağlık profesyonelleri ve öz-düzenlemeli öğrenme düzeylerinin, klinik uygulamada öğrencilerin etik sorunları saptama becerilerini olumlu yönde etkilediği saptandı. Klinik eğitimci düzeyinin ise klinik uygulamada öğrencilerin etik sorunları saptama becerilerini olumsuz yönde etkilediği saptandı. Anahtar Kelimeler: COVID-19; klinik uygulama; etik; hemşirelik öğrencileri; öz-düzenlemeli öğrenme

Açıklama

Anahtar Kelimeler

COVID-19, clinical practicum;, ethics, nursing students, self-regulated learning

Kaynak

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

31

Sayı

2

Künye

UTLİ, H., DİNÇ, M., & BÜTÜN, A. (2023). Nursing Students' Experienced Ethical Problems in Clinical Practicum and Clinical Self-Regulated Learning Levels: A Cross-Sectional Study. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law & History, 31(2):98-105