OPINIONS OF MIDWIFERY STUDENTS, PUERPERANT AND COMPANIONS ABOUT THE MALE MIDWIFE

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Giriş ve Amaç:Ebelik mesleği, dünyada genellikle kadınların seçtiği ve icra ettiği bir meslek olarak bilinmektedir. Araştırmamızda ebelik bölümünde okuyan öğrencilerin, kadın doğum servisindeki lohusaların ve refakatçilerin erkek ebe ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem:Kesitsel-analitik tipte bir araştırmadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan formlar aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören Ebelik Bölümü öğrencileri ve iki ayrı devlet hastanesinde doğum yapan tüm kadınlar ve refakatçileri oluşturmuştur. Olasılıksız örneklem yöntemiyle Aralık 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini sağlayan 221 öğrenci, 72 lohusa ve 72 refakatçi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin analizinde, sayı ve yüzde dağılımları alınmış, ki-kare testi, one-way ANOVA analizi yapılmıştır.Bulgular: Öğrencilerin%85.1’i ebelik bölümünü tercih etmesinde bölüme erkek alımının olmamasının etkisinin olmadığını, %48.4’ü mesleki yaşamlarında erkek ebe ile çalışmak istediklerini, %46.6’sı erkeklerin mesleğin güçlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtmiştir. Lohusaların%47.2’si ebeliğin kadın mesleği olduğunu, %44.4’ü erkeklerin ebelik mesleğinde olmasını onaylamadıklarını, onaylamayanların %59.4’ünün erkek ebeleri utanma duygusundan dolayı istemediklerini belirtmiştir. Refakatçilerin %58.3’ü erkek ebelerin meslekte olmalarını onayladıklarını, %52.8’i lohusalarına erkek ebe tarafından verilecek bakımdan rahatsızlık duymayacaklarını belirtmiştir.Sonuç ve öneriler: Ebelik mesleğine erkeklerin de katılmasının öğrenciler ve refakatçiler tarafından olumlu karşılandığı; lohusaların büyük çoğunluğunun ise mahremiyet nedeniyle çekincelerinin olduğu belirlenmiştir. Sağlık hizmeti vermede cinsiyet ayrımının ortadan kalkması için çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Introduction and aim:The midwifery profession is generally known as a profession that women choose and perform. In our study, it was aimed to evaluate the opinions of the students studying in the midwifery department, and the puerperant and companions in the obstetrics.Method:It’s a cross-sectional analytical study. The data were collected through forms prepared by the researchers. The universe of the study consisted of Midwifery Department students studying at the Faculty of Health Sciences of a state university, and all women who gave birth in two separate state hospitals and their attendants. The sample of the study consisted of 221 students, 72 puerperant and 72 companions who agreed to participate in the study with the improbable sampling method between December, 2019 and February, 2020 and met the inclusion criteria. In the analysis of the research data, number and percentage distributions were taken, chi-square test and one-way ANOVA analysis were performed.Results: 85.1% of the students stated that the lack of male recruitment had no effect on their choice of midwifery, 48.4% stated that they wanted to work with the male midwife in their professional lives, 46.6% stated that men could contribute to the strengthening of the profession. 47.2% of the puerperant states that midwifery is a woman's profession, 44.4% of them do not approve of men being a midwife profession, 59.4% of those who do not agree do not want male midwives because of their embarrassment. 58.3% of the companions stated that they approve of male midwives to be in the profession and 52.8% stated that they would not be disturbed in terms of the care given by the male midwife to their puerperants by the male midwife.Conclusions and recommendations: It’s determined that the inclusion of males in the midwifery profession is better welcomed by students and companions; puerperants have reservations. Efforts should be made to eliminate the gender gap in providing healthcare services.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

erkek ebe, öğrenci, lohusa, refakatçi, male midwife, student, puerperant, companion

Kaynak

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

12

Künye

İÇKE, S., & BALÇIK ÇOLAK, M. (2022). Ebelik Öğrencilerinin, Lohusaların ve Sahabelerin Erkek Ebe Hakkındaki Görüşleri. GEVHER NESIBE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 6(12), 10–18.