Bilgisayar Programcılığı Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 7 / 7
 • Öğe
  Derin Öğrenme Kullanılarak Fundus Görüntülerinden Katarakt ve Diyabetik Retinopati Tespiti
  (BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, 2023) Aykat, Şükrü; Senan, Sibel
  Diyabetik retinopati ve katarakt ciddi körlüğe ve görme kaybına neden olabilen bazı retina hastalıklarıdır. Gözde meydana gelen bu geri dönüşü olmayan hasarı önlemek için retina hastalıklarının erken teşhisi hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmanın problem cümlesi, bu retina hastalıklarının tespiti için derin öğrenme tabanlı sonuçların sunulması olarak verilebilir. Bu amaçla ilk önce ham bir veri seti üzerinde histogram eşitleme yöntemi kullanılarak yeni bir seti oluşturulmuştur. Ardından beş geleneksel derin öğrenme modeline hiperparametre ayarı yapılarak veri setleri üzerinde eğitimler gerçekleştirilmiştir. En son olarak veri setleri üzerinde en yüksek başarıya sahip MobileNet tabanlı bir hibrit model geliştirilmiştir. Önerilen hibrit model, ön işlenmiş veri seti üzerinde %99 doğruluk oranı elde etmiştir. Hibrit modelin sınıflandırma başarısının literatürdeki derin öğrenme modellerinin başarısından daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışma diyabetik retinopati ve katarakt hastalarının teşhis sürecine katkı sağlayacaktır.
 • Öğe
  Analysis of Feature Selection Approaches in Large Scale Cyber Intelligence Data with Deep Learning
  (IEEE, 2020) Ahmetoğlu, Hüseyin; Daş, Resul
  Ağ sistemlerinin her geçen gün katlanarak büyüyen boyutu, saldırı yoğunluğunun ve türlerinin de artmasına neden olmaktadır. Ağ içerisinde bu saldırıların tespiti, ağ güvenliğinin başlıca problemlerindendir. Saldırı tespit sistemleri, bu problemle başa çıkmak için geliştirilen bir yaklaşımdır. Saldırı tespit sistemlerinde işlenen büyük boyutlu veriler beraberinde karmaşıklığ da getirmektedir. Bu çalışma, veri kümelerindeki karmaşıklığı gidermek için 6 farklı öznitelik seçme algoritmasının incelenmesini ve bu algoritmaların sınıflandırma modellerindeki performanslarının karşılaştırılmasını içermektedir. Bu performanslar, açık erişimli olarak sunulan CICIDS2017 veri seti üzerinde uygulanan Derin Öğrenme modelleri ile analiz edilmiştir. Bu işlem sırasında algoritmaların test sonuçları hem kendi aralarında hem de veri setinin orijinal haliyle karşılaştırılmıştır. Uygulama sırasında veri kümesindeki öznitelik sayıları çoklu sınıflandırma için 78’den 25’e, ikili sınıflandırma için 8’e düşürülmüştür. Elde edilen başarı oranları bütün uygulamalarda %92’nin üzerindedir.
 • Öğe
  Review of the Opinions of Vocational High School Teachers, Students, and Administrators on the Interactive Whiteboard1
  (Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2020) Aykat, Şükrü; Günüç, Selim
  The primary aim of this study is to determine whether there was a difference in teachers' levels of interactive whiteboard usage, their self-efficacy, and opinions before and after the Use of Technology in Education Course (UTEC) in vocational high schools where FATIH project was implemented. Research participants constituted of teachers and school administrators, and students attending Telkari Vocational and Technical Anatolian High School in which interactive whiteboard installation was made within the framework of FATIH project in Midyat district of Mardin province and who attended UTEC training in the 2015-2016 academic year. In this study, a mixed research method model was used. Data were collected through scale, survey and semi-structured interview forms. Quantitative data were analyzed by mean and ttest, and qualitative data were analyzed by content analysis. In conclusion of the study, it was observed that there was no significant change in the self-efficacy of teachers using interactive whiteboard and their level of using interactive whiteboard after UTEC training. Furthermore, it was observed that teachers were unable to develop materials for the interactive whiteboard before UTEC training, and after the UTEC training, they were able to prepare materials in part. This fact has revealed that the UTEC training content was not sufficient in material development for the interactive whiteboard. The students, on the other hand, indicated that they preferred the courses used on the interactive whiteboard and asked the teachers to continue using the interactive whiteboard. Participant students indicated that interactive whiteboard failures also adversely affected the lesson. Teachers, students, and school administrators reported that use an interactive whiteboard in the course increased student success and positively affected interest and participation in the course.
 • Öğe
  Türkçe Otel Yorumlarıyla Eğitilen Kelime Vektörü Modellerinin Duygu Analizi ile İncelenmesi
  (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020) Ahmetoğlu, Hüseyin; Daş, Resul
  Doğal dil işlemenin(Natural Language Processing-NLP) ve metin sınıflandırmanın önemli araştırma alanlarından biri de duygu analizidir. Bu alanda çalışmalar hızla büyümektedir. Bu teknik dijital yaşamın her çeşit uygulama alanında kendini göstermektedir. Duygu analizi için geliştirilen birçok teknik vardır ancak son zamanlarda doğal dil işlemenin kelime vektör modeli metotları duygu analizinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Word2Vec kelimeleri anlamlı vektörlere dönüştürebilen en kullanışlı kelime vektör modeli yöntemleri arasındadır. Bu yöntem ile kelime vektörleri oluşturabilmek için büyük kelime havuzlarına ihtiyaç vardır. Önceden eğitilmiş modeller duygu analizinde daha doğru sonuçlara ulaşabilmeyi mümkün kılarlar. Bu çalışmada duygu analizinde incelenmek üzere, onaylanmış kullanıcıların Türkçe otel yorumları veri kazıma yöntemleri ile toplanmıştır. Elde edilen bu özgün veriler Word2Vec ile eğitilerek kelime vektörleri oluşturulmuştur. Bu vektörler ile tekrarlanan yapay sinir ağının (Recurrent Neural Networks-RNN) bir çeşidi olan geçitli tekrarlayan birimler (Gated Recurrent Unit-GRU) ile bir sınıflandırma modeli geliştirilmiştir. Daha geniş kelime torbalarıyla eğitilmiş kelime vektörleri ile rastgele değerler atanarak oluşturulan vektörler, aynı derin öğrenme yöntemiyle yeniden incelenmiş ve elde edilen sınıflandırma başarıları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre özel alandan bağımsız, daha geniş kapsamlı kelime torbalarının sınıflandırma başarısını arttırdığı gözlemlenmiştir.
 • Öğe
  A REVIEW OF MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION
  (2016) Hüseyin Ahmetoğlu
  Merging systems, enhancing inter-disciplinary relations and increasing needs require multi objectives rather than a single objective in the optimization problems nowadays. However, the objectives are frequently conflicting. When an objective is improved, the other objective(s) may deteriorate. In the multi-objective optimization problems (MOOPs), the aim is to come up with the best solutions that can be an alternative for each other in terms of objective function values under the constraints caused by various reasons. During the last two decades, MOOPs and solution methods have been studied with great interest. It is possible to come across a MOOP in almost every discipline in the literature. MOOPs have been modelled and solved not only in the fields with more applications such as production, management, business administration, marketing, transportation and finance but also in the basic sciences such as chemistry, maths and statistics. Solution of MOOPs requires the simultaneous optimization of conflicting multi objectives. In MOOPs, an optimal solution set on which a compromise is reached among the conflicting objectives is obtained. In this study, the articles on multi-objective optimization written in 2015 and later are analysed and 61 articles are chosen among them. Classical and heuristic methods implemented for the solution of MOOPs presented in these articles are mentioned. The articles are classified according to their subject areas. The methodology used in each article is identified. According to their implementation areas, the multi-objective optimization methods and the areas they are implemented the most are discussed. The areas to be focused on in the future studies to obtain more robust results in the optimization are identified.
 • Öğe
  Belge benzerliği sonuçlarının nsga-ıı ile çok amaçlı optimizasyonu
  (2018) Hüseyin Ahmetoğlu
  Sınıflandırma algoritmalarının başarı performanslarının artırımı, veri madenciliğinin önemli amaçları arasındadır. Bu tez çalışmasında, veri madenciliği sınıflandırma başarısının sezgisel yöntemlerle arttırılması incelenmiştir. Sınıflandırmada kullanılan eğitim veri seti hem benzerlik hesap sonuçları yönünden hem de sınıflandırma yeteneği yönünden optimize edilmiştir. Aynı sınıfta olan vektörlerin benzerlik sonuçlarının maksimize edilmesi, aynı zamanda farklı sınıftaki vektörlerin benzerlik sonuçlarının minimize edilmesi amaçlanmıştır. Bu çelişen iki durum için çok amaçlı sezgisel yöntemlerden olan, Sıralı Seçkin Bastırılamayan Genetik Algoritma (NSGA II) kullanılmıştır. Hatalı sınıflandırma oranlarının, optimizasyonun her iterasyonunda sıfıra daha çok yaklaştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada veri madenciliğinin tüm aşamalarının sırayla gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir. Ham veriler işlenerek öznitelikler çıkarılmıştır. Boyut azaltma işlemleri için ise Temel Bileşen Analizi (PCA) kullanılmıştır. Veri setleri üzerinde K En Yakın Komşu Algoritması (KNN) kullanılarak yalın haldeki sınıflandırma başarıları ile optimizasyon sonrası sınıflandırma başarıları karşılaştırılmıştır. Optimizasyonun, eğitim veri setinin sınıflandırma yeteneğini arttırdığı görülmüştür. Optimize edilmiş veriler, eğitim kümesi olarak kullanıldığında sınıflandırma başarısında artış gözlemlenmiştir.
 • Öğe
  Mesleki lise öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve idarecilerinin hizmetiçi eğitim öncesi ile sonrası etkileşimli tahtaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi
  (2017-09-29) AYKAT, Şükrü
  Bu çalışmanın amacı; FATİH Projesi uygulanan mesleki liselerdeki öğretmenlerin, ETEKUK eğitimi öncesi ve sonrası etkileşimli tahtayı kullanma düzeylerinde, öz yeterliliklerinde ve görüşlerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. Örneklem 2015-2016 eğitim öğretim yılında Mardin ili Midyat ilçesinde FATİH Projesi çerçevesinde etkileşimli tahta kurulumu yapılmış Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan ETEKUK eğitimine katılan öğretmenler ve okul idarecileri ile okulda eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada karma yöntem modeli kullanılmıştır. Veriler ölçek, anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Nicel veriler ortalama ve t-Testi, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğretmenlerin ETEKUK eğitimi sonrasında etkileşimli tahta kullanma öz yeterliliklerinde ve etkileşimli tahta kullanma düzeylerinde anlamlı bir değişimin olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin ETEKUK eğitiminden önce etkileşimli tahta için materyal geliştiremedikleri ETEKUK eğitiminden sonra ise kısmen materyal hazırlayabildikleri görülmüştür. Bu da ETEKUK eğitim içeriğinin etkileşimli tahta için materyal geliştirmede yeterli olmadığını göstermektedir. Öğrenciler ise; etkileşimli tahta kullanılan dersleri tercih ettiklerini, öğretmenlerin etkileşimli tahtayı kullanmaya devam etmelerini istediklerini belirtmişlerdir. Etkileşimli tahta arızaları dersi olumsuz yönde etkilediğini de belirtmişlerdir. Öğretmenler, öğrenciler ve okul idarecileri derste etkileşimli tahta kullanılmasıyla; öğrenci başarısının arttığını, derse ilgi ve katılımı olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.