Sosyal Hizmetler Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 7 / 7
 • Öğe
  Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yoksulluğa İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  (30.01.2024) Akçe, İslam; Buz, Sema
  Yoksulluk çağımızın önemli sorunlarındandır. Çok boyutlu yapısı nedeniyle farklı değişkenler temel alınarak açıklanmakta ve ölçümü için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Sosyal çalışmacılar yoksul müracaatçılara yönelik çalışmalarıyla yoksullukla mücadeleye katkı sunmaktadır. Ancak yoksulluğun nedenleri hakkında yapılan araştırmaların eksikliği ve sosyal hizmet öğrencilerinin yoksullukla ilgili tutumlarının belirlenmemesi, gelecekteki mücadele çabalarını önemli oranda etkilemektedir. Dolayısıyla araştırmanın amacı sosyal hizmet öğrencilerinin yoksulluğun nedenlerine yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma, Türkiye'de sosyal hizmet lisans eğitimi alan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 25.10.2022 tarihinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verileri kullanılarak Ankara ve Eskişehir illerindeki üniversitelerde okuyan 232 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada sosyo-demografik özelliklere dair "Kişisel Bilgi Formu" ile "Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin yoksulluğun nedenlerine yönelik algılarının çoğunlukla yapısal düzeyde ve yoksullara yönelik sosyal hizmet uygulamalarının hak temelli yürütülmesi gerektiği düşüncesinin yaygın olduğu görülmüştür. Katılımcıların gelir düzeyi arttıkça yapısal atıf yapma düzeylerinin azaldığı, kadınların erkeklere göre yoksulluğun nedenlerine daha fazla yapısal atıfta bulunduğu, dünya görüşlerine göre yapısal atıf yapma eğilimlerinin değiştiği belirlenmiştir. Sosyal hizmet mesleğinin yoksulluğun önlenmesinde önemli konumda olduğuna ve sosyal yardımların arttırılması gerektiği görüşüne katılan katılımcıların, yapısal atıf düzeylerinin ağırlıklı olduğu saptanmıştır. Sosyal çalışmacılar, insan hakları temelli yaklaşımla müdahalelerini gerçekleştirmelidir. Dolayısıyla düşünce, tutum ve davranış düzeyinde yoksulluğa ilişkin yaklaşımları bilmek yoksullukla etkili mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Öğe
  The mediating role of peritraumatic stress in the relationship between childhood psychological maltreatment and optimism and pessimism among earthquake survivors in Turkey
  (2023)
  Introduction: People encounter many events across their life span. However, some life experiences cause negative psychological outcomes. One of them is earthquakes. Therefore, in this study, it was aimed to examine the mediating role of peritraumatic distress in the relationship between childhood psychological maltreatment and optimism and pessimism among earthquake survivors. Methods: Using a snowball sampling technique with a cross-sectional research design, the sample comprised 311 adults who survived earthquake survivors in Turkey. Participants ranged in age between 18 and 61 years (mean age = 27.57±8.03). Of the participants, 231 (74.3%) were females and 80 (25.7%) were males, and they completed the Psychological Maltreatment Questionnaire–Short Form, Peritraumatic Distress Inventory, and Optimism and Pessimism Questionnaire. Results: The findings showed that childhood psychological maltreatment was positively related to peritraumatic distress and pessimism, and negatively related to optimism. Similarly, peritraumatic distress was positively related to pessimism and negatively related to optimism. More importantly, peritraumatic distress mediated the relationship between childhood psychological maltreatment and optimism and pessimism. These findings highlight the importance of addressing peritraumatic distress as an important factor in improving individuals' perspectives on life. Discussion: Implementing tailored interventions to mitigate peritraumatic distress could lead to a more optimistic mindset and reduced levels of pessimism. By providing individuals with effective coping strategies and support systems, such interventions may empower them to overcome the challenges posed by stressful situations and cultivate a more positive outlook on life. Take-home message: Childhood psychological maltreatment has significant implications for earthquake survivors' mental well-being, impacting their levels of optimism and pessimism. Peritraumatic distress plays a crucial mediating role in this relationship. Addressing peritraumatic distress through tailored interventions can foster a more optimistic mindset, reduce pessimism, and empower individuals to cope effectively with stress and improve their overall life outlook.
 • Öğe
  İntihar ve Sosyal Hizmet: İnternet Haberleri Üzerine Bir İnceleme
  (28.10.2020) Akçe, İslam; Doğan, Hüseyin
  Bu çalışmanın amacı, intihar davranışı konusunda sosyal hizmet perspektifi ile farkındalık oluşturmak, haber dilinin intihar davranışı üzerindeki etkisini araştırmak ve intiharın haber diline yansımasını irdelemektir. Elde edilen bulgular ve taranan literatür çerçevesinde konuyla ilgili ortaya çıkan sonuçlara yönelik koruyucu önleyici önerilerde bulunmak çalışmada hedeflenen bir diğer amaçtır. Yapılan çalışma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak içerik analizi tekniğine dayalı yapılan tepkisiz bir araştırmadır. Bu çalışmanın örneklemini Google Haberler Arama Motoru üzerinden bazı filtrelemeler yapılarak elde edilen 200 haber içeriği oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular Maxqda 18.0 nitel veri programına işlendikten sonra temalar ve alt temalar şeklinde kodlanmıştır. Ayrıca bulguların yorumlanma sürecinde anlamın güçlendirilmesi amacıyla birebir alıntılar da yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, erkeklerin kadınlara göre daha çok risk altında olduğu, aile içi geçimsizlik ve yoksulluk faktörlerinin intihar davranışının en önemli nedenleri arasında yer aldığı, kesici alet ve ateşli silahlar intiharlarda en çok kullanılan araç gereçler olduğu, taranan haberlerin büyük çoğunluğunun içeriklerinin DSÖ tarafından yayınlanan kılavuzdaki standartları karşılamadığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra intihar davranışının haberlerde yer almasının makro düzeyde etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yayınlanan haberlerle ilgili denetim mekanizmalarının artırılması gerektiği açıktır. Bununla birlikte alanda aktif olarak yer alan sosyal çalışmacıların intihar konusunda mezzo ve makro düzeyde çalışmalar yapması gerektiği düşünülmektedir.
 • Öğe
  Cinsel İstismara Maruz Kalmış Çocuklar Üzerine Bir Değerlendirme
  (Sosyal Çalışma Dergisi, 25 Mayıs 2020) Akçe, İslam; Doğan, Hüseyin
  Çocuk cinsel istismarı ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe artan bir eğilim göstermektedir. Bu durum çocuklara yönelik çalışmalar yapan disiplinlerin göz ardı etmemesi gereken bir gerçekliktir. Çocuğun yüksek yararı misyonu ile hareket eden sosyal hizmet mesleği bu disiplinlerden bir tanesidir. Bu çerçevede araştırmanın amacı; Türkiye İstatisik Kurumu (TÜİK) 2014-2017 ham veri seti kapsamında çocuklara yönelik cinsel istismarın boyutlarını ve istismara etki eden risk faktörlerini sosyal hizmet disiplini bakış açısıyla analiz etmektir. Betimsel analizler SPSS v.22 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler; yaş, cinsiyet, eğitim, ikametgah ve birlikte yaşanılan kişi/yer gibi sosyodemografik özelliklerin çocukların cinsel istismara maruz kalmasında birer risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bu risk faktörlerinin olası sonuçlarına karşı mikro, mezzo ve makro boyutlarda koruyucu ve önleyici uygulamaların yapılması elzemdir.
 • Öğe
  How do family influence on career choices and perceived social support affect students’ life satisfaction in Turkey? The role of vocational outcome expectations as mediator
  (SpringerLink, 2023) Aslan, Yavuz; Koçak, Orhan
  This study aimed to examine the relationships between family infuence on career choices with perceived social support, vocational outcome expectations, and life satisfaction of university students. Correlational research method was used in the study. The results showed that family infuence on career choices and perceived social support were positive and signifcant predictors of vocational outcome expectations and life satisfaction. In addition, vocational outcome expectations was a positive and signifcant predictor of life satisfaction. Vocational outcome expectations partially mediated the relationship between family infuence on career choices, perceived social support, and life satisfaction.
 • Öğe
  Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018) Apak, Hıdır
  Bu araştırma, Sheridan (2000) tarafından geliştirilen Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeğinin Türkçe uyarlamasını ve geçerlik-güvenirlik analizlerini içermektedir. Ölçeğin amacı, sosyal hizmet uygulamasında dinin veya maneviyatın rolü hakkındaki katılımcıların görüşlerini saptamaya çalışmaktadır. Çalışma grubunu 730 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin saptanmasında Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. AFA sonrasında 16 madde ve tek boyut oluşmuştur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %30,10 ve öz değeri %4,81’dir. AFA’ya ilişkin modelin doğrulanması için DFA yapılmıştır. DFA sonucu 3 madde ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin bir faktörden oluştuğu ve uyum endekslerinin uygun olduğu saptanmıştır (x²/sd (176,252/300=1,592), RMSEA .71, GFI .92, AGFI .89, IFI .91 ve CFI .91). Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri, ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğunu doğrulamıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması ise Cronbach Alpha katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, ölçeğin Türkçeye uygun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
 • Öğe
  Türkiye'de Mağdur Çocuk Kapsamında Yapılan Çalışmaların Bibliyografik Analizi
  (2019) yavuz aslan
  Bu çalışmada 1980-2018 yıllarında Türkiye’de mağdur çocuk hakkında yapılan makale, tez ve kitap türündeki çalışmaların istatistiksel betimlemesi amaçlanmaktadır. Çalışmada genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılarak Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Ulakbim, Google Scholar, Asos İndex, İdefix, Kitapyurdu, Nadir Kitap, Kitapseç ve D&R gibi birçok kaynak taranmış olup toplam 597 çalışmaya ulaşılmıştır. Daha sonra bu çalışmalar makale, tez ve kitap türü olarak tasnif edildikten sonra temalara ayrılarak nicel olarak yorumlanmış ve analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde ihmal ve istismar mağduru çocuk en fazla çalışmanın, göç mağduru çocuk ise en az çalışmanın yapıldığı tema olmuştur. Ancak genel olarak mağdur çocuk ile ilgili yapılan çalışmaların yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için yol gösterici olması umut edilmektedir.