Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yoksulluğa İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

30.01.2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yoksulluk çağımızın önemli sorunlarındandır. Çok boyutlu yapısı nedeniyle farklı değişkenler temel alınarak açıklanmakta ve ölçümü için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. Sosyal çalışmacılar yoksul müracaatçılara yönelik çalışmalarıyla yoksullukla mücadeleye katkı sunmaktadır. Ancak yoksulluğun nedenleri hakkında yapılan araştırmaların eksikliği ve sosyal hizmet öğrencilerinin yoksullukla ilgili tutumlarının belirlenmemesi, gelecekteki mücadele çabalarını önemli oranda etkilemektedir. Dolayısıyla araştırmanın amacı sosyal hizmet öğrencilerinin yoksulluğun nedenlerine yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma, Türkiye'de sosyal hizmet lisans eğitimi alan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 25.10.2022 tarihinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verileri kullanılarak Ankara ve Eskişehir illerindeki üniversitelerde okuyan 232 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada sosyo-demografik özelliklere dair "Kişisel Bilgi Formu" ile "Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin yoksulluğun nedenlerine yönelik algılarının çoğunlukla yapısal düzeyde ve yoksullara yönelik sosyal hizmet uygulamalarının hak temelli yürütülmesi gerektiği düşüncesinin yaygın olduğu görülmüştür. Katılımcıların gelir düzeyi arttıkça yapısal atıf yapma düzeylerinin azaldığı, kadınların erkeklere göre yoksulluğun nedenlerine daha fazla yapısal atıfta bulunduğu, dünya görüşlerine göre yapısal atıf yapma eğilimlerinin değiştiği belirlenmiştir. Sosyal hizmet mesleğinin yoksulluğun önlenmesinde önemli konumda olduğuna ve sosyal yardımların arttırılması gerektiği görüşüne katılan katılımcıların, yapısal atıf düzeylerinin ağırlıklı olduğu saptanmıştır. Sosyal çalışmacılar, insan hakları temelli yaklaşımla müdahalelerini gerçekleştirmelidir. Dolayısıyla düşünce, tutum ve davranış düzeyinde yoksulluğa ilişkin yaklaşımları bilmek yoksullukla etkili mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

yoksulluk, yoksulluğa yönelik nedensel atıflar, sosyal hizmet

Kaynak

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

35

Sayı

1

Künye

Akçe, İ. ve Buz, S. (2024). Sosyal hizmet öğrencilerinin yoksulluğa ilişkin tutumlarının incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 35(1), 4163. DOI: 10.33417/tsh.1343616