Önlisans turizm eğitim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2016-01

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Journal of Tourism Theory and Research

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Turizmde ara eleman yetiştirme amacıyla kurulmuş meslek yüksekokullarının verdikleri eğitim prog-ramı, sektörün ve eğitim alanların ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve beceriyi verebilecek nitelikte ol-malıdır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, İKMEP kapsamında hazırlanıp uygulanan önlisans turizm eğitim programının öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine dayanarak CIPP modeline göre de-ğerlendirmektir. Araştırmada 552 öğrenci ve 27 öğretim elemanına ulaşılmıştır. Veri toplama aracında programın bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarına ilişkin toplam 58 madde yer almıştır. Veri toplama aracının Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.974 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın alt problem-lerine yanıt bulmak amacıyla veri toplama aracıyla elde edilen öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri parametrik veriler için ortalama ve yüzde hesapları yapılarak tablolara dönüştürülmüş ve bağımsız ör-neklemler için t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) tekniği, parametrik olmayan veriler için ise Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretim elemanları tüm boyut-larda (bağlam, girdi, süreç ve ürün) daha olumlu görüş bildirmekle birlikte öğrenciler ile aralarında anlamlı fark belirlenmemiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Turizm öğretim programı, program değerlendirme, CIPP modeli

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye