İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, rehberlik ve denetim raporlarında saptanan problemlerin ne oranda çözülebildiği ve bu bağlamda ilköğretim okullarında yapılan rehberlik ve denetim ziyaretlerinin ne kadar işlevsel olduğunun saptanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, nitel araştırma yaklaşımıyla, iki aşamalı olarak veriler toplanmış ve NVivo 7 programıyla analiz edilmiştir. Birinci aşamada Yozgat ilindeki okullar arasından tesadüfî olarak seçilen kırk ilköğretim okulunun 2007-2008 öğretim yılındaki rehberlik ve denetim raporları Eğitim Müfettişleri Başkanlığından alınmış ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İkinci aşamada on eğitim müfettişiyle mülakat yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, altı kategorinin her birinde (fizikî durum, eğitim ve öğretim durumu, büro işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap, ayniyat ve taşınır mal işlemleri) çözülememiş olan bazı problemlerin bulunduğunu göstermektedir. Özellikle maddi kaynak gerektiren fiziksel problemlerin ve yeni müfredatla ilgili bazı yeterlikleri gerektiren öğretimsel problemlerin okulların çoğunda çözülememiş olduğu ortaya çıkmıştır. Okullara yeteri kadar bütçe ayrılması ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin, problemleri çözmek için gerekli olan yeterliklerle donatılmaları önerilmektedir.
In this study, it was aimed to determine to what extent the problems detected at the guidance and supervision reports could be solved and in this context, to what degree these visits were functional. So, with a qualitative research approach, data were obtained at two stages and analyzed through NVivo 7 software. At the first stage, the guidance and supervision reports of 2007-2008 academic year were obtained from Education Supervisors Board and were analyzed comparatively for forty primary schools which were randomly selected from the schools in the city center of Yozgat. At the second stage, ten education supervisors were interviewed. The results of the research showed that there were some problems unsolved at each of the six categories (physical situation, instructional situation, clerical works, student affairs, personnel affairs and affairs of budget and movable goods). Especially the physical problems that necessitate pecuniary resource and instructional problems that require some competencies related to the new curriculum were revealed to remain unsolved in most of the schools. It was recommended for schools to be allocated a sufficient budget and for school administrators and teachers to be equipped with necessary competencies to solve problems.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

4

Künye