Öğretmenlerin örgütsel muhalif davranış biçimlerine ilişkin görüşleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı, resmi ilköğretim okullarının4 II.kademesinde görevli öğretmenlerin; okul yöneticilerine karş ı sergiledikleri muhalif davranışların neler olduğunu saptamaktır. Araştırma, genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2011 -2012 eğitim-öğretim yılında Mardin il merkezinde ki resmi ilköğretim okullarının II. kademesinde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Evrenden random yöntemi ile seçilen 191 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veriler, Özdemir (2010) tarafından geliştirilen Örgütsel Muhalefet Ölçeği”nin ”Muhalif Davranışlar” bölümü kullanılmıştır. İlgili bölüm 17 maddeden oluşmaktadır. Ve rile r in a na liz i sonucunda; (1) öğretmenlerin, genel olarak okul yöneticilerine karşı “nadiren” muhalif davranışlar sergiledikleri; ( 2) öğretmenlerin yöneticilere karşı sergiledikleri muhalif davranışlara ilişkin görüşlerinin ortalamaları arasında; öğrenim durumu, kıdem, cinsiyet, sendika üyeliği ve okul büyüklüğü değişkenlerine göre anlamlı fark saptanmamıştır.
The research was conducted to find out the types of dissident behaviors of the teachers in secondary schools against school administration. General scanning model is applied. The research population consisted of teachers working in the public secondary schools located in the city center of Mardin in the 2011 -2012 academic year s . Randomly selected 191 teachers are included in the research sample. The data was collected through a questionnaire of 17 items taken from “ Types of Dissident Behaviors ” section of “Scale of Organizational Dissent” developed by Özdemir (2010). The results derived from the datum are (1) teachers "rarely" dissent against administrators. Teachers mostly dissent with (2) A significant difference is not determined between the mean of opinions related to teacher’s dissent against administrator, regarding education level, seniority, gender, union membership, the number of teachers in the school.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

50

Künye