Stratejiyên pesnê di zimanê Kurdî de (Govera Behdînan wek nimûne)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gltifat etmek pragmatikteki önemli konuGma edimlerinden biridir. "Behdînan Bölgesi Örnekleminde Kürt Dilinde Övgü Stratejileri" baGlıklı bu çalıGma, Kürt Dili ve Kültüründeki iltifat etme stratejilerini incelemekte, değiGik bağlamlarda baGvurulan iltifat etme stratejilerini ele almaktadır. Bu çalıGmada betimleme-analiz yöntemi uygulanmıGtır. DeğiGik stratejilerin baGvurulma oranlarını göstermek için istatistiksel yöntem kullanılmıGtır. Bu çalıGma bir giriG, bir sonuç ve iki ana bölümden oluGmaktadır. "Gltifat Etme ve Stratejileri" baGlıklı birinci bölümde, iltifat kavramı ve bir konuGma edimi olarak kullanım stratejileri genel olarak ele alınmaktadır. "Kürt Dilinde Gltifat Etme Stratejileri" baGlıklı ikinci bölümde Kürtlerin gündelik hayatında karGılaGılan on farklı durumda kullanılan iltifat stratejileri, türleri ve oranlarıyla birlikte incelenmektedir.
Complimenting is one of the important speech acts in practice. This research entitled praise strategies in the kurdish language in "The behdînan region sample, examines the compliment strategies in kurdish language" and culture and discusses the compliment strategies used in different contexts. In this study, description-analysis method was applied. Statistical method was used to show the application rates of different strategies. this study consists of an introduction, a conclusion and two main sections. In the first chapter titled me compliment and strategies,, the concept of compliment and strategies of use as a speech act are generally discussed. In the second chapter titled complimenting strategies in the kurdish language on, ten different situations encountered in the daily life of kurds are examined along with the compliment strategies, types and rates used.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gltifat etme, iltifat etme stratejileri, Kürt Dili, hoGnutluk, hoGnutsuzluk, Compliment, compliment strategies, kurdish language, satisfaction, discontent, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye