Ünı̇versı̇tede Çalışan Akademı̇k ve İdarı̇ Personellerı̇n Bı̇lgı̇sayar Okuryazarlıklarına Yönelı̇k Bı̇r Çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gece Kitaplığı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler beraberinde kullanıcılara hem günlük yaşantılarında hem de iş hayatlarında büyük kolaylıklar getirmiştir. Aynı anda farklı ortamlarda bulunan bilgisayar kullanıcıları sınırlamalar olmaksızın birbirleriyle iletişim kurabilmekte, bilgi ve birikimlerini kolayca paylaşabilmektedir. Kullanıcıların bu ortamları kullanımları bilgisayar okuryazarlıkları ölçüsündedir. Bilgisayar okuryazarlığı, kullanıcıların bilgisayar ile ilgili temel bilgileri bilmesi, bilgisayar kullanımı ile ilgili bildiği bilgi ve deneyimleri günlük hayatında veyahut iş yerinde kullanabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar kullanma yeteneği olarak da tanımlanabilir. Ancak daha geniş bir ifade ile bilgisayar okuryazarlığı, bilişim alanında temel kavramları bilmek, temel bazı programları kullanmak, karşılaşılan problemleri bilgisayarlar aracılığı ile çözmek, bilgisayar ile ilgili teknolojileri belirli bir düzeyde takip edebilmek gibi anlamlara gelmektedir. Bu çalışma ile üniversitelerde çalışan akademik ve idari personellerin bilgisayar okuryazarlığı yeterlik düzeyi incelenmektedir. Çalışmanın verileri, üniversitede çalışan akademik ve idari personellere uygulanan online anket ile elde edilmiştir. Ölçek verilerinin güvenirliğini test etmek amacıyla yapılan Cronbach Alpha iç tutarlık sayısı 0,935 olarak ölçülmüş ve anket faktörlerinin birikimli varyans açıklama yüzdesinin de %63,135 olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler, SPSS V23 paket programı ve Office Excel yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların bilgisayar okuryazarlıklarına yönelik elde edilen bulgulara bakıldığında, tüm katılımcıların %62’lik kısmının bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip oldukları, %38’lik kesimin ise (%21 orta düzey, %13 yetersiz düzey) bu alanda yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmadıkları görülmüştür. Araştırma neticesinde elde edilen sonuçlara bakıldığında katılımcıların büyük bir oranının bilgisayar okuryazarlığı konusunda yeterli olduğu görülürken, katılımcıların bilgisayar bakım-onarım becerilerinin diğer becerilere göre daha düşük olduğu ve bilgisayar kullanım becerilerinin de en başarılı oldukları beceri olarak görülmüştür.
The developments in information technologies have brought great convenience to users in Daily and business lives. Computer users in different environments can communicate with each other without limitations simultaneously and can easily share their knowledge and experience. The use of these environments is measured by the computer literacy of the users. Computer literacy can be defined as the ability of users to know basic information about computers, the ability to use the knowledge and experience of using computers in daily life or at work. Computer literacy can also be defined as the ability to use computers. However from a wider perspective, computer literacy means to know basic concepts in the field of computer science, to use some basic programs, to solve problems with the help of computers, to follow computer technology at a certain level. The levels of ability of computer literacy of academic and administrative staff working at universities are examined in this study. The data of the study were obtained by an online questionnaire applied to academic and administrative staff working at the university. The Cronbach Alpha internal consistency number that was used to test the reliability of the data was measured as 0.935 and the cumulative variance explanation parameter of survey factors was observed as 63.135%. The data obtained were analyzed by SPSS V23 packaged software and Office Excel. When the results of the computer literacy are considered, it was observed that the 62% of all participants have sufficient knowledge and skills in this area and the 38% of all have not (21% middle level, 13% insufficient level). When the overall results were of the research are examined, it was found that a large proportion of the participants were competent in terms of computer literacy, whereas computer maintenance-repair skills of participants were lower than other skills and skills of computer usage were the most successful skills.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgisayar Okuryazarlığı, Blgisayar Özyeterliği, Bilişim Teknolojileri, Üniversitedeki Akademik Personel, Üniversitedeki İdari Personel, Computer Literacy, Computer Self-Efficacy, Information Technologies, Academic Staff at University, Administrative Staff at University

Kaynak

II. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi Özet Kitapçığı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Irmak, H. ve Tetik, E. (2018). Ünı̇versı̇tede Çalışan Akademı̇k ve İdarı̇ Personellerı̇n Bı̇lgı̇sayar Okuryazarlıklarına Yönelı̇k Bı̇r Çalışma. H. Akça, M. Eraslan ve M. F. Sansar (Ed.), II. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi Özet Kitapçığı içinde (ss. 171–172). Adana-Turkiye: Gece Kitaplığı.