Avrupa'ya göç eden Süryanilerin habitusunun ve kültürel sermayesinin yeniden üretimi: Midyat Kafro Köyü örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mardin İli Midyat İlçesine bağlı Kafro köyünden Avrupa'ya yapılan göç ve Avrupa'dan Kafro köyüne tersine göç sonucu meydana gelen mekân pratiklerini ve taktiklerini kültürel sermaye bağlamında yorumlamak, göçün ve tersine göçün sonuçlarını Bourdieu sosyolojisi ile anlamak bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışma sahasında incelenen asıl kuşak (2. kuşak), 1980-2002 yılları arasında Kafro köyünden Avrupa'ya ve Avrupa'dan Kafro köyüne tersine göç tecrübesini en yoğun yaşayan kuşaktır. Araştırmada, farklı uzamlarla karşılaşan aktörlerin, sınıfsal konuma ve yatkınlıklara göre dinamik, dönüşen, üretken 'habitus pratikleri' ile alanlarda farklılaşan sermaye biçimlerinin ilişkisi ifade edilecektir. Bunun yanı sıra göç ve tersine göç sürecini tecrübe eden 2. kuşak habitusunun ve kültürel sermayesinin üretimi ve yeniden üretimi Bourdieucu bir perspektif ile aktarılacaktır. Avrupa habitusunda doğan 3. kuşak gençlerin 'oyuna illusio olma' süreci ise yorumlamacı bir perspektiften hareketle incelenecektir. Mekânın yeniden üretimi için aktörleri kurulan 'oyun'a illusio kılmak yolunda güdülen stratejileri ve başvurulan taktikleri göstermek ve oluşum halindeki alan-habitus-sermaye-oyun konfigürasyonlarını anlamak çalışmamızda ele alınan kuşaklar arasındaki ilişkiyi doğru yorumlayabilmek için önemlidir. Göçü ve tersine göçü konu alan araştırmamızda, üretimin / yeniden üretimin sosyal şartlarını düzenleyen dinamik, dönüştürücü bir 'makine' olan habitus ve uzamlardaki sermaye farklılaşmaları oluş halinde gözlemlenmeye çalışılacaktır. Bu nedenle çalışmanın göç sosyolojisi literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Göç ve tersine göç süreçlerinin ardından habitusun ve kültürel sermayenin yeniden üretimi, gözlem ve mülakatlarla elde edilen veriler doğrultusunda, Bourdieucu perspektifle ilişkilendirilerek yorumlanacak ve kavramsal analiz yapılacaktır.
The main purpose of this study is to interpret the spatial practices and tactics that occur as a result of migration from Kafro village of Mardin Midyat District to Europe and reverse migration from Europe to Kafro village in the context of cultural capital, and to understand the results of migration and reverse migration with Bourdieu sociology. The main generation (2nd generation) examined in the study area is the generation that experienced the most intensive reverse migration from Kafro village to Europe and from Europe to Kafro village between 1980-2002. In the research, the relationship between the dynamic, transforming and productive 'habitus practices' of the actors encountering different spaces, according to their class position and dispositions, and the forms of capital that differ in the fields will be expressed. In addition, the production and reproduction of the habitus and cultural capital of the second generation, which experienced the migration and reverse migration process, will be conveyed with a Bourdieu perspective. The process of "being an illusio to the game" of the 3rd generation young people born in the European habitus will be examined from an interpretive perspective. For the reproduction of space, it is important to show the strategies and tactics used to make the actors ullusio into the established 'game', and to understand the field-habitus-capital-game configurations in formation, in order to correctly interpret the relationship between the generations discussed in our study. In our research on migration and reverse migration, we will try to observe capital differentiations in habitus and spaces, which is a dynamic, transformative 'machine' that regulates the social conditions of production / reproduction. For this reason, it is thought that the study will make an important contribution to the literature of migration sociology. After the migration and reverse migration processes, the reproduction of habitus and cultural capital will be interpreted in line with the data obtained through observations and interviews, associated with the Bourdieuan perspective, and a conceptual analysis will be made.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji, Sociology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye