Yüksek Lisans Tezleri - Karma

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 534
 • Öğe
  Türkiye'deki yasal önlemlere karşı E- tüketici memnuniyetinin boyutu
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Abdullatıf, Mohamad; Aloklah, Wıssam Aldıen
  E-ticaret fikri mülkiyet haklarının mahremiyet ihlali, çevrimiçi korsanlık, istenmeyen ticari e-reklam ve diğer dolandırıcılık gibi e-tüketiciyi tehdit eden birçok faaliyetleri barındırmaktadır. E-ticaretin sanal küresel pazara kolay erişim, dağıtım maliyetlerini düşürmesi ve tüketicilerle daha sağlıklı bir ilişki kurmak için zaman kazandırması gibi birçok avantajı olmasına rağmen, yasal ve güvenlik riskleri dijital ortamda hala büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu nedenle, e-ticaret konusunda tüketicilerin elektronik güvenliği büyük önem taşımaktadır. E-tüketicinin korunmasına yönelik, internet üzerinden alım ve satımı düzenleyen kanun ve yönetmelikler bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada e-ticarete ilişkin yasal ortam ve elektronik sözleşmelerin niteliği, ardından Türkiye' deki elektronik tüketicinin korunması ve uyuşmazlık konulara ilişkin mevcut yasal yetki boyutu tartışılmıştır. Çalışma 443 kişinin katıldığı anket uygulamasından elde edilen verilerin analizi sonrasında; elektronik tüketici güvenliği, e-tüketicinin yasal prosedürler hakkında bilgisi, e-ticaret deneyimi ile Türkiye'de çevrimiçi satın almayla ilgili yasal önlemler arasında istatistiksel olarak anlamlı birkaç (doğrudan ve ters) korelasyon olduğu tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrencilere eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında telekomünikasyon teknolojisinin rolü
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Alelewı, Ömer; Aloklah, Wıssam Aldıen
  Eğitim hizmetlerinin pazarlanması? bilişsel ihtiyaçlar olarak kabul edilen ihtiyaç ve istekleri karşılamaya çalışan bir süreç ve faaliyettir Üniversitelerin ve eğitim kurumlarının öğrencilere? mezunlara ve öğretim üyelerine sunduğu bilimsel ve ahlaki değerler Çalışma? modern iletişim teknolojisinin Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrencilere yönelik eğitim hizmet pazarlamasındaki rolünü ve üniversite web sitelerinin? üniversiteye kabul kurumlarının ve sosyal medya platformlarının etkisini ve eğitim hizmet pazarlamasında oynadığı rolü ve uluslararası öğrencileri cezbetme üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Bilimsel bir çerçeve ve Entelektüel çerçeveleri tanımlayın ve bu aktivitenin genel kavramlarını netleştirin. Uygulamalı çalışma ve araştırma için belirlenen ankette 301 katılımcı olan Türk üniversitelerindeki yabancı öğrencilerden oluşan bir örneklem hedeflenerek veri toplama ve verilerin istatistiksel teknikler ve yöntemlerle analiz edilmesinden sonra araştırmanın sorularını ve hipotezlerini cevaplamak için geliştirilen Sosyal medya platformlarının ve web sitelerinin yabancı öğrencileri çekmede ve yükseköğretim hizmetlerini Türkiye'de pazarlamada oynadığı rol gibi? çalışma? hipotezlerin geçerliliğini kanıtlayan ve sosyal medya platformlarının ve web sitelerinin Türkiye'deki önemli rolü gösteren bir dizi sonuca ulaştı. iletişim? bilgi alışverişi? promosyon ve reklam süreci ve bunların pazarlama faaliyeti üzerindeki etkileri ve hizmet sağlama yol ve mekanizmalarında eğitim kurumları arasındaki rekabeti artırma.
 • Öğe
  Gaziantep şehir markalaşmasının yabancı yatırımcıları çekmedeki rolü: Arap projeleri üzerine bir saha çalışması
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Alellewı, Douha; Aljasem, Abdulnaser
  Kenti diğer şehirlerden ayırt etmek için özgün karakterini öne çıkaran Marka, aynı zamanda çeşitli paydaşların işbirliği ile şehrin kimliğinin yansıtılmasına ve hedef kitlenin zihninde olumlu bir imaj yaratılmasına katkıda bulunuyor. Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Gaziantep şehri, onu Marka bir şehir haline getiren tarihi, kültürel ve sosyal zenginliğe sahiptir, Ayrıca Gaziantep'te çok sayıda yabancı yatırımcı bulunmaktadır, bu nedenle araştırma çalışması, Gaziantep markasının yabancı yatırımcıları çekmedeki rolünü bilmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, "Gaziantep markasının yabancı yatırımcıları çekmedeki rolü nedir" ana sorusuna cevap vererek, ve Gaziantep markasının bir dizi boyutunun (Şehrin itibarı- şehrin doğası- devlet hizmetleri- yatırım ve iş imkanları) yabancı yatırımcıları çekmedeki rolünü inceleyen bir dizi alt soru aracılığıyla Nitel yaklaşımı takip ederek ve araştırma örneklemi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yaparak incelemektir. Araştırmada, yabancı yatırımcıları çekmede kentin itibarı, kentin doğası ve devlet hizmetlerinin her birinin bir rolü olduğu sonucuna varıldı. En belirgin rolü ise yatırım ve iş imkanların çeşitliliği olduğu ortaya çıktı. Araştırmacı, yabancı yatırımcıları çekmede önemli bir role sahip olması nedeniyle, yetkililer ve tüm paydaşlar tarafından kentin itibarının geliştirilmesine devam edilmesinin önemini tavsiye ediyor, bu, yabancı yatırımcıların başarılarını vurgulayarak ve yatırımlarına göre gerçekleşen gelişimi teşvik ederek yapılır. Ayrıca araştırmacı gerekli düzeltmelerin zamanında yapılabilmesi için Gaziantep markasının boyutlarının planlananlara göre ölçülmesine katkı sağlayan periyodik araştırmalar yapmayı tavsiye eder.
 • Öğe
  COVID-19'un Gaziantep ve İstanbul'daki Suriyeli ve mülteci şirketlerindeki uluslararası tedarik zincirlerine etkisi
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2023) Jalabı, Nerouz; Alawak, Abdulhamıd
  Bu çalışma, ticari ve endüstriyel şirketlerin faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm dünyada değişikliklere neden olan küresel salgın Corona (COVID-19) sırasında Türkiye'deki mültecilerin şirketleri için uluslararası tedarik zincirlerinin esneklik boyutunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Böylece mültecilerin şirketlerinin kapanmalardan ne ölçüde etkilendiğini belirlenecektir. Hükümetler tarafından kaynakların ve ürünlerin uluslararası alanlardaki hareketini sınırlamak veya azaltmak için uluslararası düzeyde uygulanan tam ve sıhhi izolasyon operasyonları bu konu içindedir. Alt hedefler ise mültecilerin şirketlerinin uluslararası tedarik zincirlerinin faaliyetlerine etkisini vurgulayarak uluslararası tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve küresel krizlere tepkilerini belirlemektir (bilgi, hammaddeler, envanter, işleme, fiziksel dağıtım ve nakliye). Vaka çalışması aracı olarak; ölçülebilir veriler elde etmek için şirket yöneticileri ile uzun görüşmeler yanında veri toplama aracı olması için kişisel gözlem ile alınmıştır. Özellikle (İstanbul ve Gaziantep) araştırma için başlangıç merkezidir. Çalışmanın en önemli bulguları, kapanmaların ihracatçı ve ithalatçıları kaynaklarını çeşitlendirmeye yöneltmesi ve imalatçıların kendi ana pazarlarına yakın tesisler kurmasıdır. İhracatçı ve ithalatçıların mesafeleri kısaltıp yakınlaşmaya yönelmesidir. Coğrafi olarak pazarlarını, yani zincirin başı ile sonu arasındaki coğrafi mesafeleri daraltmaya başlamışlardır. Öte yandan, neredeyse tasfiye ve iflasa varan büyük maddi kayıplar görülmüş zincirin aşamaları boyunca ek maliyetler ortaya çıkmıştır. Pandemi mültecilerin şirketleri ve hareketleri üzerinde çok olumsuz bir etkiye sahip olmuştur. Sonuçların da gösterdiği gibi, birçoğunda bu yaşanmıştır.
 • Öğe
  İntikam alışverişi belirleyicileri ve Covid-19 rolü: Küresel pazarda lüks ürün tüketicileri üzerine bir araştırma
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Nasab, Sara; Aljasem, Abdulnaser
  Bu tez, alışveriş davranışının belirleyicilerinin (kişisel özellikler, sosyal faktörler ve ekonomik faktörler), COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışının lüks tüketicilerin intikam alışverişi davranışındaki rolünü davranışsal bir bakış açısıyla incelemektedir. Çalışma, satın alma davranışı belirleyicilerinin bağımsız değişkenlerinin ve COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışının İstanbul'daki lüks tüketicilerin intikam alışverişi davranışında rolü olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacı, çalışma örnekleminden birincil verileri toplamak için elektronik bir anket formu tasarlamıştır. Kurula sunulduktan sonra 417 anket toplanmıştır. (SPSS v 2.6) temel alınarak sosyal bilimler için tasarlanmış istatistiksel araçlar kullanılarak analiz edilmiştir. Lüks tüketicilerin intikam alışverişinde kişilik özellikleri, sosyal ve ekonomik faktörler ve COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışının rolü olduğuna dair hipotezler de test edilerek birçok sonuca varılmıştır. Ayrıca çalışmanın bir kısmı araştırmacılara bu alanda daha fazla araştırma yapmaları ve araştırma kapsamına girmeyen diğer faktörleri ele almaları için yönlendirici bölümler içerirken, diğer kısmı acil ve beklenmedik durumlara uyum sağlanabilmesi için faaliyetlerin esnekliğine odaklanmayı denemek gibi lüks sektöründe faaliyet gösteren şirketler için bir dizi öneriyi kapsamaktadır. Bunun yanı sıra çalışma modern lüks kavramına, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlere ve bu ürünleri satın alma biçimlerine de yoğunlaşmıştır.
 • Öğe
  Bölgeselleşme hareketlerinin politik ekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi: Türkiye ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) örneği
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Ertakgöz, Aziz; Polat, Erhan
  Politika ve ekonomi farklı kavramlar olarak görülse de ülkelerin uluslararası arenada söz sahibi olabilmeleri için bu iki farklı kavramın tek bir çerçevede ele alınması gerekir çünkü biri diğerini etkileyen bir mekanizmadır. Ulus devletlerin kendi sorunlarını çözememesi ve ihtiyaçlarını karşılayamaması sebebiyle ekonomik, siyasi ve güvenlik açısından coğrafi olarak yakın ülkeler birbirlerine bağımlı hale gelmekte ve aynı coğrafya içinde yer alan ülkeler bölgesel kuruluşlar kurarak ve uzlaşma yoluna giderek sorunları çözmeye çalışmaktadır. Bölgeselleşme, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana uluslararası alanda ekonomik bağlardaki dramatik artışın yarattığı fırsatları ve kısıtlamaları yönetmek için bilinçli bir girişim olarak görülmektedir. Dünya ekonomisindeki en çarpıcı değişikliklerden biri de ülkeler arasında II. Dünya Savaşından sonra eski ve yeni olarak tanımlanan bölgeselleşme hareketleri vasıtasıyla serbest ticarete geçiş yaşanmasıdır. Bunun en önemli özelliği, ülkelerde demokrasinin tesis edilmesi sonucunda ticaret kısıtlamalarının kaldırılması, bölgesel ve uluslararası entegrasyonların sağlanmasıdır. Bölgeselleşme hareketlerine örnek olarak serbest ticaret alanları, gümrük birlikleri, ortak pazarlar ve ekonomik kuruluşlar gösterilmektedir. Bu bağlamda, MERCOSUR ülkeleri ile Türkiye arasında ki ekonomik ilişkiler 2001 ve 2020 yılları arasındaki süreç baz alınarak incelenmiştir. Bu tezin birinci bölümünde, son iki yüz yılda uluslararası ticaret arenasında beliren bölgeselleşme hareketlerinin uluslararası politik ekonomi perspektiflerinden hangi zemine oturtulabileceği tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise oluşturulan bölgesel örgütlerin II. Dünya Savaşından sonra beliren eski ve yeni olarak adlandırılan bölgeselleşme hareketlerinin hangisi içerisinde konumlandırıldığı araştırılmıştır. Ayrıca, soğuk savaş döneminden sonra genel olarak ülkelerin demokratik bir rejimi benimsemesi, küreselleşmenin etkisiyle beraber küresel sermayeye entegre olmasından dolayı 2001 ve 2020 yılları arasında bölgesel entegrasyonların uluslararası ticaret sahnesindeki payları incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu tezin temel sorunsalını oluşturan Türkiye ve MERCOSUR arasındaki ticari ilişkiler, vaka analizi kapsamında tarihsel süreç izleme metodu ele alınarak ve neden-sonuç ilişkisine dayandırılarak incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye ile MERCOSUR ilişkilerinin tarihsel sürecini göz önünde bulunduran ve uluslararası politik ekonominin unsurlarını bölgeselleşme bağlamında inceleyen bu çalışmada elde edilen verilere göre politika önerileri sunulmuştur.
 • Öğe
  Çokuluslu işletmelerin doğrudan yabancı yatırım yaparken tercih etme nedenleri: Katar örneği
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Kasım, Nebil; Polat, Erhan
  Küresel olarak önemli bir iktisadi güce sahip Katar, bu güçlü ekonomisi temel olarak petrol ve doğal gaz kaynaklarına dayanmaktadır. Hükümet, 2008 yılında Katar'ın "2030 Ulusal Vizyonuna" göre iki kalkınma stratejisi uygulamıştır. Bu stratejiler doğrultusunda ekonomiyi çeşitlendirerek ve özel sektör önünde teşvikler yaratarak üretime dayalı genişletmeye başvurmuştur. Doğal gaz ve petrole bağımlılığın azaltması planlamakta olup, petrol dışı yabancı yatırımları ülkeye çekmeye çalışmaktadır. Katar'da yabancı yatırımcıları ilgisini çeken temel sebepleri yabancı yatırımcılar için kolaylık ve zorlukların neler olduğunu tespit etmek çalışmamızın ana amaçlarıdır. Çalışmamızda sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yöntemi kullanmıştır. Anket kapsamında 56 yatırımcı işletme üzerinde araştırma yapılmıştır. Sadece Katar'da doğrudan yatırım yapan işletmeleri esas aldığına elde edilen sonuçların bu kapsamda sınırlılığını ifade eder. Anket çalışmasının kapsamında Katar'daki doğrudan yabancı yatırıma teşvik kampanyaları ve doğrudan yabancı yatırımın önünde duran kaldırılmış birçok engelleri ile motive edici bir model olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada ulaşmış olduğumuz bulgular doğrultusunda, Katar'da yatırım ortamının güvenli, adil ve yeterli olduğu tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Dindarlık düzeyinin sorumlu tüketimle ilişkisinin incelenmesi
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Sadi, Nurullah; Kayaoğlu, Ahmet
  Geçmişten günümüze değişen tüketim anlayışı hem araştırmacılar hem de işletmeler açısından önem arz etmektedir. Müslüman bir tüketicinin sergilediği tüketim davranışı mensup olduğu İslam dinine uygun olmalı ve yaşamını da bu yönde devam ettirerek çevresine karşı sorumluluk duymalıdır. Bu çalışmada da "dindarlık düzeyinin" sorumlu tüketim davranışı üzerindeki ilişkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı dindarlık düzeyinin sorumlu tüketimle arasında ilişki olup olmadığının ortaya koyulmasıdır. Ayrıca tüketicilerin dindarlık düzeylerinin demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi ve meslek) yönünden farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymakta çalışmasının diğer bir amacıdır. Bu bağlamda Müslüman tüketiciler açısından kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmada dindarlık, dindarlığın alt boyutları (inanç, ahlak ve ibadet), sorumlu tüketim ve bunlarla ilişkili diğer kavramlar da tanımlanarak diğer bilimlerle ilişkisi ortaya konmuştur. Çalışmanın evrenini Mardin'de yaşayan Müslüman tüketiciler oluşturmaktadır. Nicel bir araştırma metodu kullanılarak, online anket aracılığı ile 382 kişiden veri toplanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach's Alfa metodu ile test edilmiştir. Ardından, ölçeklerin geçerliliklerinin test edilmesinde korelasyon, bağımsız T-testi ve One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre inanç, ibadet ve ahlak boyutlarının Müslüman tüketici davranışı ile ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
 • Öğe
  Turistik bir ürün olarak şehir ve marka değeri: Mardin örneği
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2023) Harmancı, Haşim; Kayaoğlu, Ahmet
  Mardin, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlerden izler taşıyarak bünyesinde önemli tarihsel ve kültürel zenginlikler barındırmaktadır. Farklı etnik grupların birlikte yaşadığı, somut ve soyut verileriyle katmanlı bir kültür birikimi oluşturduğu kozmopolit bir şehir olarak önemli bir değere sahiptir. Çalışmanın literatür kısmında öncelikle marka, markalaşma ve marka değeri bileşenleri detaylı olarak açıklanmıştır. Daha sonra kent ve marka kent kavramları incelenmiştir. Araştırma kısmında ise kültür ve inanç turizmi olarak ön plana çıkan Mardin'e ait turistik ürün unsurlarının açığa çıkarılarak şehrin marka değerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 405 ziyaretçiye anket yöntemiyle birtakım önermeler yöneltilip bu ziyaretçilerin ifadelere katılım düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada Frekans Analizi, Faktör Analizi, t- testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Regresyon Analizi gibi tekniklerle araştırmanın hipotezleri test edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Mardin'in doğal, tarihi ve kültürel çekicilikler açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermekte, ziyaretçilerin kente sadakatle bağlı olduğu, kenti ziyaret edenlerin tekrar ziyaret etmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Mardin'i daha çok genç turistlerin, erkeklerin, evlilerin ve lisans mezunu olanların ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Gelir seviyesi bakımından ziyaretçi sayılarının birbirine çok yakın olduğu; genel olarak uzun süreli konaklama gerçekleştirdikleri ve kenti daha çok kültür amacıyla ziyaret ettikleri belirlenmiştir.
 • Öğe
  Planlı davranış teorisi perspektifinden araç kiralamada tüketici tercihlerinin belirlenmesi: Diyarbakır ili örneği
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Nazlı, Mehmet Can; Kayaoğlu, Ahmet
  Günümüzde bireysel araç kiralama sektörü gün geçtikçe büyümekte ve araç kiralama faaliyetinde bulunan tüketici sayısı hızla artmaktadır. Bunun yanı sıra; özel sektör kuruluşları, devlet kurumları veya bireysel olarak ticari, turistik ya da mesleki araç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan araç kiralama sektörü, araç satın almanın getireceği maliyet ve zaman dezavantajlarını ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışmada da araç kiralama sektörünün planlı davranış teorisi perspektifinde araç kiralamada tüketici davranışlarının belirlenmesindeki ilişki araştırılmaktadır. Araştırmanın temel amacını araç kiralamanın sorumlu tüketiciyle arasında bir bağ olup olmadığının ortaya koyulması oluşturmaktadır. Öyle ki çalışmada planlı davranış teorisinden hareket edilmekte ve tutum, sübjektif norm ve algılanan çevresel kontrol değişkenlerinin araç kiralama deneyimi olan tüketiciler ile olmayan tüketicilerde araç kiralama deneyimini nasıl etkilediği mercek altına alınmaktadır. İkincil amaç ise söz konusu değişkenlerin demografik parametrelere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup araştırma modeli ilişkisel tarama modeliyle desenlemiştir. Araştırma anketi çevrimiçi bir biçimde hazırlanmış ve amaca yönelik örnekleme yöntemi aracılığıyla Diyarbakır ili ve merkez ilçelerinde araç kiralama deneyimi olan ile olmayan toplamda 700 tüketiciden veri toplanmıştır. Araştırma verisine uygulanan betimsel ve kestirimsel istatistik testleri neticesinde gerek daha önce araç kiralama deneyimi olan gerekse olmayan tüketicilerde araç kiralama niyetini tutum ve sübjektif norm değişkenlerinin pozitif bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, algılanan çevresel kontrolün bu niyet üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, cinsiyet açısından tutum, sübjektif norm, algılanan çevresel kontrol ve kiralama niyeti değişkenlerinin anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı görülürken diğer demografik değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı bazı farklılıkların söz konusu olduğu dikkat çekmiştir. Sonuç olarak çalışmada araç kiralamaya yönelik tutumun araç kiralama niyeti üzerinde önemli bir role sahip olduğu ortaya konulduğu için araç kiralama hizmetiyle ilgilenen uygulayıcılara ilgili tutumu olumlu yönde artıracak aksiyonlar almaları tavsiye edilmiştir.
 • Öğe
  Kur ve ticaret savaşları: Trump Dönemi
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2022) Çelik, Semanur; Polat, Erhan
  2008 Küresel krizden sonra ticaret politikaları farklılaşmaya başlamıştır. Bu kriz, devletleri siyasi ve ekonomik politikalarda korumacılığa yöneltmiştir ve böylece korumacı politikalar gündemde belirmeye başlamıştır. Küreselleşen dünyada, git gide önemi artan uluslararası ticaret, devletleri hammadde, mamul mal ve hizmetler açısından birbirine karşı bağımlı kılmıştır. Bu nedenden dolayı devletlerarasında gittikçe artan bir dış ticaret açığı oluşmuştur. Bu noktada devletler korumacı tedbirler dediğimiz ticarete müdahalede bulunmaya başlamıştır. Bu müdahaleler sonucu artan korumacı politikalar ticaret savaşlarını ortaya çıkarmıştır. 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump Çin'e karşı verilen dış ticaret açığından endişe duyduğunu dile getirmiştir. Buna yönelik başkan olmadan önce "Önce Amerika" sloganıyla, ülkesini daha iyi bir yere getirmek için ithal ürünlere karşı koruyacağını belirterek bu yönde adımlar atmıştır. 2018'in Mart ayında yerli üreticilerini ve endüstrisini korumak amacıyla Çin'e tarifeler uygulaması attığı ilk adım olmuştur. Çin'in bu tarifelere misillemede bulunmasıyla korumacılık bağlamında ticaret savaşları daha belirgin bir hal alarak genişlemiştir. Trump, sadece Çin ile kalmayıp, Meksika, Kanada, Fransa, AB, Türkiye gibi ülkelere karşı da bu savaşı açmıştır. Fakat Trump'ın en çok savaş içerisinde olduğu ülke Çin devleti olmuştur. Bununla beraber son zamanlarda yaşanan ticaret savaşları 21. Yüzyıla damga vuran konuların başında gelmiştir. Çin ve ABD'nin başını çekmekle beraber, birçok devletin ticaret savaşlarından olumsuz etkilendiği ve son yıllardaki verilere bakıldığında, dünya ticaretindeki büyümede bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada kur ve ticaret savaşları kapsamında Trump Dönemi ele alınmakta ve bu dönemde ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Trump'ın uyguladığı tarifeler üzerinden incelenmektedir. Bunun yanında kur ve ticaret savaşlarının küresel ekonomiye etkileri ve bu savaşların ne gibi sonuçlar doğuracağı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
 • Öğe
  Zâhid Bin Muhammed'in Kitâb-ı Şem'î ve Sürûrî 'Alâ Dîvân-ı Hâfız adlı eseri (vr.201b-225a arası inceleme- metin)
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2019) Turan, Mustafa; Şahin, Esma
  Osmanlı döneminde meşhur İran şairi Hâfız-ı Şirâzî'nin Dîvân'ına pekçok şerh yapılmıştır. Şem'î, Sürûrî, Sûdî ve Konevî bu dîvâna şerh yazan kişiler arasındadır. Zâhid bin Muhammed ise Şem'î ve Sürûrî'nin şerhlerini bir araya getiren bir mürettiptir. Bu çalışmada ?afız-ı Şirâzî Dîvânı'na Şem'í ve Sürurí'nin yapmış olduğu şerhlerin Zahid bin Muhammed tarafından bir araya getirilerek derlenen metnin "201b-225a" varakları arası transkripsiyonlu şekliyle yazılmış olup incelenmiştir. Eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 3962 numarada kayıtlıdır. Bu çalışmayla Hâfız'ın gazellerine Şem'î ve Sürûrî tarafından yapılan şerhlerin bir arada değerlendirilebilmesine imkân sağlayan bu eserin bir bölümü açığa çıkarılmış ve Zâhid bin Muhammed'in eseri tertip etme şekli ortaya konmaya çalışılmıştır. Tarafımızdan yapılan çalışma metnin sadece bir bölümü olup eser bir bütün olarak değerlendirilememiştir. Metnin tamamının çeviriyazısının yapılması neticesinde eser daha iyi bir biçimde incelenip daha doğru sonuçlar ortaya konulabilecektir.
 • Öğe
  Murathan Mungan'ın hikaye ve romanlarında fenomenolojik öteki incelemesi
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2019) Binbay, Merve; Kanter, Beyhan
  Bu çalışmada Murathan Mungan'ın öykü ve romanlarında fenomenolojik yaklaşım esas alınarak öteki kavramı incelenmiş, bu kavramın ele alınan metinlerde anlamsal ya da biçimsel açılardan ne gibi olanaklar sağladığı irdelenmiştir. Tezin ilk bölümünde çalışmanın ötekine bakışını belirleyen fenomenolojik yaklaşım hakkında genel bilgi verilerek, metinlerdeki çıkarımların daha anlaşılır bir hâle gelmesi sağlanmak istemiş, tezin ana hatlarını belirleyen kuramcılar ve bu kuramcıların ötekine dair görüşlerine yer verilmiştir. Belirlenen kuram çerçevesinde Mungan'ın metinleri değerlendirilerek, bu metinlerin derin yapısını oluşturan birey olamama sorunu, bireyin öteki ile kendini kurma süreci, ben ve öteki arasındaki ilişkinin ortasında doğan insani durumların anlatının genel oluşumuna nasıl yansıdığı ve anlamı belirleyen bu tematiklerin anlatının geri kalan unsurlarıyla nasıl bir bağ kurduğu üzerinde durulmuştur.
 • Öğe
  Zâhid Bin Muhammed'in Kitâb-ı Şem'î ve Sürûrî 'Alâ Dîvân-ı Hâfız adlı eseri (150a-175b inceleme-metin)
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2020) Mungan, Şeyhmus; Yakut, Emrullah
  Fars edebiyatının meşhur şairi Hâfız-ı Şirâzî'nin Dîvân'ı Osmanlı devrinde yoğun bir ilgi görmüş ve Türk edebiyatını da oldukça fazla etkilemiştir. Bu ilginin neticesinde Hâfız Dîvânı'na pek çok şerh yazılmıştır. Bu şerhlerin başında Sürûrî, Şem'î, Sûdî ve Konevî gibi şarihlerin yazdığı şerhler gelmektedir. Zâhid bin Muhammed ise Şem'î ve Sürûrî'nin yapmış olduğu şerhleri bir araya getiren bir mürettiptir. Çalışmamızda Zâhid bin Muhammed tarafından tertip edilen metnin 150a-175b varakları arası transkribe edilerek incelemesi yapılmıştır. Eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 3962 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu çalışmanın esas amacı Sürûrî ve Şem'î tarafından yazılmış şerhlerin Zâhid bin Muhammed tarafından bir araya getirilen metni neşr etmek ve incelemektir. İncelemede Zâhid bin Muhammed'in tertip ettiği metin ile Sürûrî ve Şem'î şerhlerinin karşılaştırılması yapılmış, metindeki referans olarak kullanılan âyet, hadîs, kelâm-ı kibâr, Türkçe, Farsça ve Arapça şevâhid beyitleri tespit edilmiştir. Eser üzerindeki inceleme metnin bütününü değil, neşri yapılan kısmı kapsamaktadır.
 • Öğe
  Zâhid bin Muhammed'in Kitâb-ı Şem?î ve Sürûrî ?Alâ Dîvân-ı Hâfız adlı eseri (İnceleme-metin: 52A-103B vr.)
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2019) Akgündüz, Cansu; Yakut, Ü. Emrullah
  Bu çalışmada 16. yüzyıl şerh geleneğinin iki önemli ismi olan Sürûrî ve Şem?î"nin „'Şerh-i Dîvân-ı Hâfız"" adlı eserlerini tertip ederek „Kitâb-ı Şem?î ve Sürûrî ?Alâ Dîvân-ı Hâfız" ismiyle kaleme alan Zâhid bin Muhammed"in eseri „52a-103b Varakları Arası" transkripsiyonlu bir şekilde yazılmış ve metin çeşitli şekillerde incelenmiştir. Giriş bölümünde Türk Edebiyatındaki şerh geleneğine kısaca değinilmiştir. Birinci bölümde ise şerhin tanımı yapılmış ve şerh geleneğiyle ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca Hâfız"ın hayatı, edebi kişiliği ve eseriyle ilgili bilgi verildikten sonra Türk edebiyatında önemli Hâfız Dîvânı şerhlerine ve şârihlerine yer verilmiştir. Ayrıca 'Kitâb-ı Şem?î ve Sürûri ?Alâ Dîvân-ı Hâfız' adlı eseri kaleme alan mürettip Zâhid bin Muhammed"in hayatı ve eseri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise eserin şekilsel özelliklerine değinilmiş ve eserde iktibâs edilen sözlere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra şerh usûllerine bütüncül bir gözle bakılarak bu eserde takip edilen usûle dikkat çekilmiş ve eserin tasavvufi bakımdan değerlendirilmesiyle bu şerhlerin edebiyatımızdaki önemine değinilmiştir. Son olarak ise üçüncü bölümde Zâhid bin Muhammed'in ?Kitâb-ı Şem?î ve Sürûrî ?Alâ Dîvân-ı Hâfız' adlı eserinin 52a-103b varakları arası transkripsiyonlu bir şekilde aktarılmıştır. Şerhi derleyen kişi Zâhid bin Muhammed'dir. Hakkında elimizde bulunan tek bilgi eserin dua ve sebeb-i tertip bölümünde geçen ibarelerdir. Bu ibareler arasında eserin derlendiği tarih olan 'Hicri-1005 şaban' ve mürettibin ismi yer almaktadır. Çalışmamızın esas amacı ise daha önce üzerinde çalışılmamış olan Sürûrî ve Şem?î'nin Hâfız Dîvânı"na yazmış oldukları şerhlerin birleştirilmiş olan nüshasını incelemektir. Bu inceleme neticesinde Divan edebiyatında şerh geleneği, Hâfız'ın eserlerine yazılmış olan şerhler ve incelenmekte olan metnin şekilsel özellikleri ortaya konulmuştur.
 • Öğe
  XVI. yüzyıl dîvân şiirinde yazı malzemeleri ve yazının mekânları
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2019) İnce, Sevda; Kaçar, Mucahit
  Bu çalışmada XVI. yüzyıl dîvân şiirinde yazı malzemeleri ve yazının mekânları araştırılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; kalem, mürekkep, cetvel, hokka, pergel, kalemtıraş, divit gibi yazı malzemelerinin şiirde işleniş biçimi incelenmiştir. İkinci bölümde; birer yazı mekânı olan kâğıt, defter, duvar, kapı, muska, mezar taşı, levh-i debistân gibi kelimelerin şiirde kazandığı anlamlara bakılmıştır. XVI. yüzyılda oluşturulmuş on altı dîvân tezin inceleme alanıdır. Bu dîvânların beyitlerinde, bahsi geçen malzeme ve mekânlar taranmıştır. Her başlık için yapılan tarama sonucunda elde edilen beyitlerden, birbirinden farklı ve orijinal anlamlar taşıyanları seçilmiştir.
 • Öğe
  Refik Halid Karay'ın romanlarında mekân
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2019) Karasu, Ferhat; Kanter, Beyhan
  Mekân, insanların bedensel ve ruhsal anlamda konumlarını, duruşlarını, hayat tarzlarını belirleyen ve bireylerin karşılıklı etkileşim içinde oldukları uzam şeklinde tanımlanabilir. İnsanın yaşadığı coğrafya ve içinde bulunduğu fiziki ortam, onun iç dünyası ve yaşam tarzı üzerinde etkili olur. Mekânın insan hayatı üzerindeki etkisi, sosyo-kültürel ve ekonomik unsurlarla da ilişkilidir. Mekân, yaşanılan coğrafyadan başlayarak insanın hayatına, düşünce biçimine, alışkanlıklarına doğrudan etki eder. Dolayısıyla bireyin içine doğduğu ve hayatının farklı anlarında konumlandığı mekânlar, aidiyet bilincinin, hayat tarzının oluşumuna katkı sağlar. Sosyo-kültürel ve iktisadi değişimlerin de mekâna etkisi söz konusudur. Kentler, evler, kutsal sayılan mekânlar, oteller, eğlence mekânları insanların hayat tarzlarını, ekonomik durumlarını, alışkanlıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yansıtan mekânlardır. Bireylerin bu mekânlara bakış açıları onların yaşam tarzlarını belirlediği gibi mekânın fiziksel görünümü bireyin düşüncesini ve davranışlarını etkiler. Söz gelimi evler "barınma ve korunma mekânı" şeklinde tanımlanırken, kutsal mekânlar bireylerin dinî görevlerini yerine getirdiği "uhrevî içerikli toplanma mekânı" şeklinde yorumlanabilir.Bu çalışmada Refik Halid Karay'ın 1960 yılına kadar yayımlanan romanlarında mekân unsuru ele alınacaktır. Mekânın değişmesine bağlı olarak romandaki karakterlerin sosyal hayattaki değişimleri ve ruhsal durumu eski-yeni, gelenek-modernizm düzleminde irdelenecektir. Açık ve kapalı mekânların roman kişileri üzerindeki etkisi hem sosyolojik hem de psikolojik olgular çerçevesinde sorgulanarak değişik muhitlerde bulunan roman kişilerinin yaşam tarzları ele alınacaktır.
 • Öğe
  Trabzonlu Aşık Sefai'nin hayatı ve eserleri
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2021) Tak, Fatih; Balıkçı, Şakire
  Trabzonlu Âşık Sefai'nin Hayatı ve Eserleri adlı bu çalışma bir giriş iki bölümden oluşturuldu. Çalışmanın giriş bölümünde Âşık Sefai'nin âşıklık geleneği içerisindeki yerini tespit etmek amacıyla "Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı" hakkında bilgiler verildi. Birinci bölümde Âşık Sefai ile yapılan mülakat yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirildi. Bu bölümde Âşık Sefai'nin hayatı, şiir icra ortamları ve yetiştiği ortam hakkında bilgi verildi. Her bölümde bölüm başlığıyla alakalı değerlendirmeler yapılarak Âşık Sefai ile bağlantı kuruldu. İkinci bölümde ise Âşık Sefai'nin şiirlerinin şekil özellikleri üzerine bir değerlendirme yapıldı. Aynı bölüm içerisinde şiirlerinde edebi sanatlar tespit edilerek örneklendirildi. Daha sonra şiirlerindeki konular üzerine bir tespit yapıldı. Yine bu bölümde şiirlerindeki mazmunlar tespit edilerek yorumlamada bulunuldu. Tüm bu değerlendirmeler bağlamında sonuç bölümünde Âşık Sefai'nin dinî – tasavvufî yönü ağır basan bir âşık olduğu tespit edildi. Teknolojik gelişimin etkisi, şiir icra ortamlarının değişmesi onu âşıklık geleneğinden koparmadığı ve günümüz şartlarına ayak uydurarak bu geleneği devam ettirmeye çalıştığı sonucuna ulaşıldı.
 • Öğe
  Süreyya Evren'in "Postmodern Bir Kız Sevdim" ve "Ur Lokantası" adlı romanlarının söz dizimsel incelemesi
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2020) Soykan, Serap Erülken; Kara, Serdal
  Bu çalışmamızda son dönem postmodern yazarlarımızdan Süreyya EVREN'in "Postmodern Bir Kız Sevdim ve Ur Lokantası" adlı romanları, söz dizimi açısından incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, bu romanlardan hareketle Türkçe söz diziminde cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve kelime grupları ile ilgili özellikleri ortaya koymaktır. Araştırma, dil bilgisinin söz dizimi alanıyla ilgilidir. Çalışmamızda dil bilimcilerin söz dizimi ile ilgili araştırmaları temel çerçeve olarak alınmıştır. Farklı kaynaklar ve romandaki örnekler de göz önüne alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır. Çalışma, son dönem postmodern Türk romanına ait örneklerden hareketle,söz dizimi ile ilgili tespitler ortaya koymayı amaçlayan metin merkezli bir çalışmadır. Postmodern çerçeve ve Türk edebiyatında postmodern gelişim evreleri de işlenmiştir. Söz dizimi ve dil açısından farklılık gösteren eserlerimizin incelemeleri hem modern hem de postmodern açıdan yorumlanmaya çalışılıp sunulmuştur. Çalışmamız üç ana başlıktan oluşmaktadır. Çalışmanın birinci başlığında kelime grupları ve bu grupların yapısı ile ilgili durumlar ortaya konmuş ve bu durumlar eserlerden seçilen örneklerle somutlaştırılmıştır. Çalışmamızın ikinci başlığında cümle çeşitleri genel özellikleriyle tanıtılmış ve eserlerden örneklendirilmiştir. Üçüncü ana başlıkta ise cümle ve cümle öğeleri ile ilgili belirlemeler yine eserlerden seçilen örnekler üzerinde gösterilmiştir. Son olarak da sonuç , ekler ve eserlerde yararlanılan kaynaklara yer verilmiştir.
 • Öğe
  Nev'îzâde Atâyî Dîvânı'nda sosyal unsurlar
  (Mardin Artuklu Üniversitesi, 2021) Kassap, Fahrettin; Yakut, Emrullah
  Nev'îzâde Atâyî'nin eserleri üzerine bu zamana kadar birçok ilmî çalışma yapılmış olmasına rağmen divanında yer alan sosyal hayat unsurları hakkında müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkılarak Nev'îzâde Atâyî Dîvânı'nda yer alan şiirlerde sosyal hayat unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kapsam itibariyle Nev'îzâde Atâyî Dîvânı'nda yer alan tüm şiirleri kapsamaktadır. Çalışmamızda, Saadet Karaköse'nin hazırlamış olduğu "Nev'îzâde Atâyî Dîvânı" neşri esas alınmış, divanda yer alan şiirler ışığında dönemin sosyal hayatına dair önemli izler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmamız sosyal hayatı yansıtan kavramların açıklaması ve bu kavramların geçtiği beyitlerin verilmesinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde şerh, tahlil ve sosyal hayat unsurlarıyla ilgili çalışmalara kısa bir bakış yer alırken, birinci bölümde Nev'îzâde Atâyî'nın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiş, ikinci bölümde ise sosyal hayatın safhalarını oluşturan alt bölümler yer almıştır. Sonuç kısmında ise divan incelemesi ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır.