Arap dünyasında modern Türk edebiyatının kabulü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma, modern Türk edebiyatının Arap dünyasında kabul görme konusunu ele almakta ve modern Türk edebiyatının başlangıcı olarak benimsediğimiz "Tanzimat Döneminden" yani 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar olan alım sürecini tartışmaktadır. Çalışma, çeviri yolu ve araştırma ve eleştirel çalışmalar yolu olmak üzere iki yol aracılığıyla kabulü içerir. Türk edebiyatı ve öncüleri hakkında yapılan araştırma ve eleştiri çalışmalarının yanı sıra o tarihten bu yana Arapçaya tercüme edilen Türk edebiyatı eserlerini de izlemeye çalıştık. Araştırma bir giriş, altı bölüm, sonuçlar, öneriler ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk edebiyatının başlangıcından modern döneme kadar olan tarihine genel bir bakış sunulmaktadır. İkinci bölüm, eleştirel kabulü ve kabul teorisinin tanımını, en önemli kavramlarını ve en ünlü öncülerini sunmaktadır. Üçüncü bölüm, modern Türk edebiyatının Arap dünyasında kabulünde çevirinin rolünü incelemektedir. Dördüncü bölümde ise modern Türk şiirinin Arap dünyasındaki kabulden ve bu kabulde Türk şairi Nazım Hikmet'in model alınmasından bahsedilmektedir. Beşinci bölüm, Türk hikâyesinin Arap dünyasındaki kabulünü anlatmaktadır ve yazar Aziz Nissen'i örnek almaktadır. Araştırma, bir dizi sonuç ve öneriyle ve ardından konuyla ilgili fikirleri toplayan ve özetleyen bir sonuçla sona ermektedir. Araştırmada kullanılan yaklaşım, edebiyatın alıcısı olarak daha çok "alıcıya" odaklanan ve yaratıcı edebi süreçteki üç unsurdan (yazar - edebi eser - alıcı) biri olan kabul ve alma yaklaşımıdır. Araştırmanın Türk edebiyatını başka bir ortamda, kişide ve dilde kabul süreci olması, kabul ve alma yaklaşımı, gereksinimlerini incelemek ve yerine getirmek için en uygun yaklaşımdır.
The research discusses the topic of receiving modern Turkish literature in the Arab world, and monitors that reception process, starting with the "Tanzimat era," that is the second half of the nineteenth century, which we adopted as the beginning of modern Turkish literature until now. The study includes the reception process through two tracks: the track of translation, and the track of critical research and studies, where we tried to monitor the Turkish literary works that have been translated into Arabic since that date so far. In addition to the research and critical studies that were written about Turkish literature and its pioneers. The research consists of an introduction, six chapters, results, recommendations, and a conclusion. The first chapter provides an overview of the history of Turkish literature from its inception to the modern era. The second chapter introduces the theory of receiving and critical reception, its most prominent concepts and its most famous pioneers. The third chapter monitors the role of translation in the reception of modern Turkish literature in the Arab world. As for the fourth chapter, it talks about the reception of modern Turkish poetry in the Arab world, and the Turkish poet Nazim Hikmat takes as a model for that reception. The fifth chapter talks about the reception of the Turkish story and takes the writer Aziz Nissen as an example. The sixth and final chapter discusses the reception of the Turkish novel and takes the novelist Orhan Pamuk as an example. The research concludes with a set of results and recommendations, and then with a conclusion that gathers up and summarizes the ideas of the topic. The approach followed in the research is the method of receiving, which focuses more on the "recipient" as a receiver of literature, and one of the three elements in the creative literary process (author - literary work - receiver). Since the research monitors the process of receiving Turkish literature in another environment people, and language, receiving is the most appropriate method for the study and serving its requirements.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye