SERBEST ZAMAN ETKİNLiKLERİ OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILMALARI VE SOSYALLEŞMELERi ARASINDAKİ iLiŞKİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2015-09

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

AKADEMiK BAKIŞ DERGiSİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalısma, üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliğine katılma eğilimlerini belirlemek ve aynı zamanda bireylerin serbest zamanlarında katıldıkları rekreasyon etkinliklerinin kisilerin sosyallesme durumlarına ne denli etkide bulunduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıstır. Arastırmanın çalısma grubunu 2014 - 2015 öğretim yılında Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ölçme aracına cevap veren toplam 550 öğrenci olusturmaktadır. Veri toplama aracı öğrencilere elden ulastırılarak yüz yüze görüsme yöntemi ile uygulanmıstır. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmistir. Analiz yöntemi olarak; betimsel istatistiklerin yanında, Đliskisiz (Bağımsız) Örneklemler t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), En Az Anlamlı Fark (LSD) sınaması, Korelasyon ve Regresyon analizi yapılmıstır. Sonuç olarak rekreasyon aktivitelerine katılmanın, bireylerin sosyallesmeye katkısının incelendiği bu çalısma bireysel farklılıklara rağmen rekreasyonun sosyal bütünlestirici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymustur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Rekreasyon, Serbest Zaman, Sosyallesme.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye