Glamping seyahat motivasyonunun deneyim ve davranışsal niyete etkisi: Glamper turistler üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, Muğla ilindeki glamping işletmelerinde konaklayan glamper turistlerin, demografik özelliklerinin belirlenmesi ve seyahat motivasyonlarının deneyim ve davranışsal niyet üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Muğla'daki glamper turistlerin katıldığı, verilerin anket formu aracılığı ile toplandığı bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. 697 yerli ve yabancı glamper turistin katılmış olduğu araştırmadan elde edilen veriler; ankete katılanların yarısından fazlası evli, kadın ve yerli turistlerden oluştuğunu göstermektedir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu genç yetişkin, yüksek gelir grubunda olan ve eğitim düzeyi yüksek bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan glamper turistler daha çok dinlenme ve eğlence amacıyla ve genellikle aile ile, çift olarak, ya da arkadaşları ile seyahat etmektedir. Konaklama süreleri ise genellikle bir hafta ya da 3-5 gün aralığındadır. Ankete katılanların yarısından fazlası daha önce bir glamping işletmesinde konaklamamıştır. Ayrıca COVID-19 salgınının katılımcıların büyük çoğunluğunun glamping işletmelerini tercih etmelerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tez çalışmasında seyahat motivasyonu ve deneyimin demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi için T testi ve ANOVA testleri yapılmıştır. Analizler sonucunda glamper turistlerin seyahat motivasyonlarının medeni durum, yaş, gelir düzeyi, eğitim durumu ve uyruğa göre anlamlı farklılık gösterdiği ancak cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Glamper turistlerin deneyimlerinin ise medeni durum ve uyruğa göre anlamlı farlılık gösterdiği ancak, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Çalışmada, glamper turistlerin seyahat motivasyonunun deneyim ve davranışsal niyet üzerindeki etkisi basit ve çoklu regresyon analizleriyle incelenmiştir. Analiz sonucunda seyahat motivasyonunun hem deneyim hem de davranışsal niyet üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deneyimin de davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında, seyahat motivasyonunun alt boyutlarından hangilerinin deneyim ve davranışsal niyeti etkilediği incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre; doğa temelli motivasyon ve lüks temelli motivasyonun katılımcıların deneyimini anlamlı bir şekilde etkilediği ancak, sosyalleşme motivasyonun deneyimi anlamlı bir şekilde etkilemediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, doğa temelli ve sosyalleşme temelli motivasyonun katılımcıların davranışsal niyetini anlamlı bir şekilde etkilediği ancak, lüks temelli motivasyonun davranışsal niyeti etkilemediği tespit edilmiştir. Deneyimin alt boyutlarından hangilerinin katılımcıların davranışsal niyetlerini etkilediği incelendiğinde; hedonizm, katılım, yenilenme ve yenilik boyutlarının davranışsal niyeti anlamlı bir şekilde etkilediği ancak anlam ve bilgi boyutu ile yerel kültür boyutunun davranışsal niyeti anlamlı bir şekilde etkilemediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler ışığında uygulamaya ve alan yazına yönelik öneriler sunulmuştur.
In this thesis, it is aimed to determine the demographic characteristics of glamper tourists staying in glamping establishments in Muğla and to examine the effects of travel motivations on experience and behavioral intention. For this purpose, a field study was conducted in which the glamper tourists in Muğla participated and the data were collected through a questionnaire. The data obtained from the research in which 697 domestic and foreign glamper tourists participated; It shows that more than half of the respondents are married, female and domestic tourists. The majority of the respondents are young adults, high-income and high-education individuals. The glamper tourists participating in the research are mostly traveling for recreation and entertainment purposes and usually with family, as a couple, or friends. The duration of the stay is usually one week or 3-5 days. More than half of the participants have never stayed at a glamping establishment before. In addition, it was determined that the COVID-19 epidemic was effective in the majority of the participants preferring glamping establishments. In the thesis study, T test and ANOVA tests were performed to determine whether travel motivation and experience differ significantly according to demographic variables. As a result of the analyzes, it was determined that the travel motivations of the glamper tourists differed significantly according to marital status, age, income level, education level and nationality, but did not differ significantly according to the gender variable. It was determined that the experiences of glamper tourists differed significantly according to marital status and nationality, but did not differ significantly according to age, gender, income level and educational status. In the study, the effect of travel motivation of glamper tourists on experience and behavioral intention was examined by simple and multiple regression analyzes. As a result of the analysis, it was determined that travel motivation has a significant and positive effect on both experience and behavioral intention. In addition, it has been determined that experience has a positive and significant effect on behavioral intention. Within the scope of the study, which sub-dimensions of travel motivation affect experience and behavioral intention were examined. According to the analysis results; It was determined that nature-based motivation and luxury-based motivation significantly affected the experience of the participants, but socialization motivation did not significantly affect the experience. In addition, it was determined that nature-based and socialization motivation significantly affected the behavioral intention of the participants, but luxury-based motivation did not affect behavioral intention. When examining which sub-dimensions of experience affect the behavioral intentions of the participants; It has been determined that hedonism, participation, refreshment and innovation dimensions affect behavioral intention significantly, but meaning and knowledge dimension and local culture dimension do not significantly affect behavioral intention. In the light of the information obtained from the research results, suggestions for practice and literature were presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Turizm, Tourism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye