Mardin Kızıltepe koşullarında ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin uygun ekim zamanlarının belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Bu araş tırma farklı ekim zamanların ın ekmeklik bu ğ dayda verim ve verim ö ğ elerine etkilerini belirleme k için, Mardin Artuklu Üniversitesi K ız ıltepe Meslek Yüksekokulu deneme tarlalarında 2011-12 ve 2012- 13 bu ğ day yetiş tirme y ıllarında yürütülmü ş tür. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmü ş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmu ş Nurkent, Cemre ve Karacadağ -98 ekmeklik bu ğ day çe şitleri kullan ılarak çe ş itler ana parsellere, ekim zamanları alt parsellere yerle ştirilmiş tir. Üç bu ğ day çe şidi üç farklı ekim zaman ında (10, 25 Kas ım ve 10 Aralık) ekilmiş tir. Çalışmada tane verimi, biyolojik verim, hasat indeksi, bitki boyu, baş ak boyu, baş akta tane say ıs ı ve 1000 tane ağ ırlığ ı incelenmiştir. En yükse k tane verimi 2011-12 ve 2012-13 y ıllarında s ıras ıyla 413.3 kg/da ve 372.7 kg/da ile Cemre çe ş idinde bulunurken, en dü ş ük tane verimi 302.5 kg/da ve 300.8 kg/da ile Karacadağ -98 çe şidinden alınmıştır. Mardin ko ş ullarında en uygun ekim zaman ın ın 10 Kasım oldu ğ u belirlenmiştir.
This research was conducted at the experimental fields of Kiziltepe Vocational High School of Mardin Artuklu University in 2011-12 and 2012-13 years to determine effects of different sowing times applications on yield and yield componenets of bread wheat. Trial was established randomized complete block design in split plot arrangements with three replications by using three bread wheat varieties (Nurkent, Cemre and Karacadağ -98 cv.) as main plots and sowing times treatments as split plots. Three bread wheat cultivars were sown at three different sowing dates (November 10, 25 and 10 December). In the study were investigated the seed yield, biological yield, harvest index, plant height, spike height, see d number per spike and 1000-seed weight. As the highest grain yield per area was obtained at the Cemre cultivar as 413.3 kg/da and 372.7 kg/da the lowest seed yield was obtained at the Karacada ğ -98 cultivar as 302.5 kg/da and300.8 kg/da in years of 2011-12 and 2012-13 respectively. The most suitable sowing time was determined with November 10 in Mardin conditions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mühendislik, Ziraat

Kaynak

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

30

Sayı

1

Künye