Oyun Temelli Hazırlanan Etkinliklerin Öğrencilerin Matematik Başarılarına ve Öğrendiklerini Hatırda Tutmaya Etkisinin İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Karbey Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Kesit Yayınları

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yapılan bu araştırma, öğrenilen kavramların pekiştirilmesi için hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin matematik başarılarına ve öğrendiklerini hatırda tutmaya etkisini incelenmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test – son test deney - kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitimöğretim yılında bir ilinin merkez ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulun sekizinci sınıflarında öğrenim gören 50 (25 deney ve 25 kontrol) öğrenci oluşturmaktadır. Matematik dersinde, deney grubunda normal müfredat programı ile birlikte Bell (1993) tarafından geliştirilen “Karşıya Geçme Oyunu” adlı etkinlik uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise müfredatta belirtilen program uygulanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve testin güvenirlik katsayısı Kuder-Richardson-20 (KR-20) 0.795 bulunmuştur. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız t- testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenilen kavramların pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin matematik başarılarını olumlu yönde artırdığı ve aynı zamanda da öğrencilerin öğrendiklerini hatırda tutmalarını sağladığı söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

başarı, etkinlik, kavram, Matematik, hatırlama

Kaynak

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

29

Künye

İnan, C. & Erkuş, S. (2021). The impact of game-based activities on mathematical achievements and permanent learning of students. The Journal of International Education Science, 8 (29), 121-137.