Sosyal Hizmetler Ön Lisans Eğitimi ve Müfredatında Karşılaşılan Sorunlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, ön lisans sosyal hizmetler programlarında görevli öğretim elemanlarının sosyal hizmetler eğitiminin sorunlarını, müfredat durumunu ve önerilerini derinlemesine ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön lisans mezunu sosyal hizmetler yardımcıları çalışacakları alanlarda büyük bir boşluğu dolduracaklardır ancak tartışılması gereken asıl konu bu bireylerin nasıl daha iyi eğitilmeleri gerekliliğidir. İşte bu çalışma bu soruya öğretim elemanları gözüyle bir katkı sağlamaya çalışmıştır.Araştırmada öğretim elemanlarının sosyal hizmetler eğitimi ile ilgili deneyimlerini ve düşüncelerini anlama ve tanımlamayı içerme gereksinimi duyulduğu için nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı meslek yüksekokulları sosyal hizmetler programlarında görevli öğretim elemanlarından gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen 10 öğretim görevlisi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı araştırmacı tarafından hazırlanmış olan yapılandırılmış görüşme formudur. Nitel görüşmeler bittikten sonra veri analizine geçilmiş ve ilk olarak görüşmeler ve notlar temize geçirilmiştir. Elde edilen notlar içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen verilerin kodlanması sonucu, toplamda üç genel tema ortaya konulmuştur. Bu genel temalar; sosyal hizmetler eğitimiyle ilgili karşılaşılan temel sorunlar, sosyal hizmetler müfredatına yönelik görüşler ve sosyal hizmetler eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler şeklindedir.
This study aims to reveal in depth the problems, curriculum status and suggestions of the social services education from the point of view of lecturers who are working in associate degree social services programs. Associate degree social services assistants will fill a huge gap in their fields of work, but the main issue to be discussed is how these individuals should be better educated. This study tried to contribute to this question from the perspective of lecturers. Qualitative method was preferred in the research since it was necessary to include the experiences and thoughts of teaching staff about social services education. The study group consists of 10 lecturers who volunteered to participate in the study voluntarily. The data collection tool is a structured interview form prepared by the researcher. After qualitative interviews, data analysis was conducted and firstly interviews and notes were decoded. The obtained notes were examined by content analysis technique. As a result of the coding of the data obtained, three general themes were revealed. These general themes are basic problems encountered in social services education, views on the social services curriculum, and suggestions for improving the quality of social services education.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Meslek yüksekokulu, müfredat, ön lisans, sosyal hizmetler, sosyal hizmetler eğitimi., Vocational school, curriculum, associate degree, social services, social services education

Kaynak

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

25

Künye

APAK H (2020). Sosyal Hizmetler Ön Lisans Eğitimi ve Müfredatında Karşılaşılan Sorunlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3382 - 3414. Doi: 10.26466/opus.668953