Tenis oyuncularının sakatlık kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

dc.contributor.advisorGeri, Serdar
dc.contributor.authorYardımcı, Çiğdem
dc.date.accessioned2023-09-02T12:02:50Z
dc.date.available2023-09-02T12:02:50Z
dc.date.issued2022
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırma Antalya ilinde aktif tenis oynayan sporcuların sakatlık kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya ilinde tenis oynayanlar ve örneklemi ise 412 tenis oyuncusu oluştırmaktadır. Basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak spor yaralanması kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla Rex ve Metzler (2016) tarafından geliştirilen ve de Caz ve ark. (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan "Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği" isimli ölçek kullanılmıştır. Anket yönetimi ile toplanan veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Programda tanımlayıcı istatistiklerden yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Hipotez testleri için veriler normal dağılım göstermediği için Mann Whitney-U testi ile Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Araştırma, cinsiyet değişkenine göre ele alındığında erkek tenis oyuncularının Yeteneğini Kaybetme Kaygısı, Yeniden Yaralanma Kaygısı ve Toplam puanda kadın değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur. Yaş değişkenine göre yeniden yaralanma kaygısının 18 yaş ve altı sporcuların lehine istatiksel olarak anlamlıdır. Araştırmada spor yaşı değişkeni ile ilgili olarak Acı Çekme Kaygısı, Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı, Yeniden Yaralanma Kaygısı, Toplam Puan alt boyutları 6-7 yaş değişkeninin lehine istatiksel olarak anlamlıdır. Acı Çekme kaygısının aktivite öncesi bazen ısınma egzersizi yapan sporcuların lehine, Yeteneğini Kaybetme Kaygısı, Yeniden Yaralanma Kaygısı ile Toplam Puan verilerinine göre ise aktivite sonrası bazen soğuma egzersizi yapan sporcuların lehinedir. Acı Çekme Kaygısı, Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı, Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı ile Toplam Puan verilerine göre ise sporcunun müsabaka ya da antrenmana devam edemeyecek şekilde son 12 ay içerinde sakatlık yaşayanların lehine olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, tenis oyuncularının genel olarak sakatlanma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out in order to examine the Injury Anxiety Levels of Active Tennis Players in Antalya according to Various Variables. The population of the research consists of tennis players in Antalya and the sample consists of 412 tennis players. Simple random sampling method was used. It was developed by Rex and Metzler (2016) to measure sports injury anxiety levels as a data collection tool and Caz et al. (2019) and the scale named "Sports Injury Anxiety Scale" adapted into Turkish was used. The data collected by the survey management were assessed in the SPSS program. The program used percentage, frequency, average and standard deviation from identifying statistics. The Kruskal-Wallis test was conducted with the Mann Whitney-U test as the data for the hypothesis tests did not show normal distribution. When the research is considered according to the gender variable, a statistically significant difference was found in the Loss of Talent Anxiety, Re-Injury Anxiety and Total scores of male tennis players compared to the female variable. According to the age variable, reinjury anxiety is statistically significant in favor of athletes aged 18 and younger. In the study, the sub-dimensions of Anxiety of Suffering, Anxiety of Losing Social Support, Anxiety of Re-Injury, and Total Score regarding the sport age variable are statistically significant in favor of the 6-7 age variable. Suffering anxiety is in favor of the athletes who sometimes do warm-up exercises before the activity, and according to the Anxiety of Loss of Ability, Re-Injury Anxiety and Total Score data, it is in favor of the athletes who sometimes do a cool-down exercise after the activity. According to the Anxiety of Suffering, Anxiety of Disappointment, Anxiety of Disappointment and Total Score data, it was determined that the athlete was in favor of those who had an injury in the last 12 months, unable to continue the competition or training. In the study, it was concluded that the injury anxiety of tennis players in general differs according to various variables.en_US
dc.identifier.endpage105en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYbfTW1cRZZKVUU-FJa-ENfBQ0MVcK0W8Sc55L9WX1m9P
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3606
dc.identifier.yoktezid751039en_US
dc.institutionauthorYardımcı, Çiğdem
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizyoterapi ve Rehabilitasyonen_US
dc.subjectPhysiotherapy and Rehabilitationen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.titleTenis oyuncularının sakatlık kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the injury anxiety levels of tennis players according to various variablesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
751039.pdf
Boyut:
2.88 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text