Ekonomik Kalkınma ve Kadınların Elde Ettikleri Kazanımlar: Türkiye’deki İstatistiki Bölge Birimleri Üzerine Bir Analiz

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

, Detay Yayıncılık

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu kitap ekonomik gelişme sürecinde kadınların elde ettikleri kazanımları, mevcut li-teratür ışığında Türkiye’deki Düzey 2 ve Düzey 3 istatistiki bölge birimleri bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır. En önemli üretim faktörlerinden biri olan kadın emeğinin büyüme ve kalkınma üze-rindeki rolünün anlaşılması, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde, pek çok ülkede kadınların ekonomik ve siyasi kazanımlarının artırılması yönündeki çabalara hız vermiştir. Uluslararası kuruluşların bu konudaki çalışmaları, bu çabaları daha da destek-lemiştir. Uluslararası alanda “Kadın ve ekonomik gelişme”, “kadınların ekonomik ve siyasi kazanımları” konularını ele alan çok sayıda çalışma ile dünya ülkelerinde kadınların er-kekler karşısındaki göreli gelişme düzeylerini ortaya koyan çok sayıda endeks yayınlan-mıştır. Kadın kalkınması ve kadın statüsü, ülkemizde de çok sayıda değerli çalışma ile analiz edilmiştir. Ne var ki, ülkemizde bölgeler düzeyinde yapılan çalışmalar az sayıda ve kapsadıkları konular bakımından yetersizdir. Kadın statüsünü ele alan çalışmaların çoğu, Türkiye verileri ışığında kadınların ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmaya katkılarını analiz etmektedir. Düzey 2 ve Düzey 3 istatistiki bölge birimleri bağlamında ve kadınların ekonomik kazanımları dışındaki kazanımlarını ortaya koyan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın ilk amacı; Türkiye’deki Düzey 2 ve Düzey 3 istatistiki bölge birimle-rinde kadınların ekonomik, eğitimsel ve siyasi kazanımlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. İkinci amacı; kadın ve ekonomik kalkınma olgusu ile ilgilenen akademisyenle-rin yararlanacakları bir eser ortaya koymaktır. Üçüncüsü ise, Türkiye’de kadın kalkınması ile ilgilenen politikacıların doğru kararlar vermelerine yardımcı olacak bir araç sunmaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye