İktisat Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 145
 • Öğe
  Misspecified expectations in an open economy
  (Elsevier, 2024) Yılmaz, Yusuf Ömür; Çiçekçi, Cumhur
  In the past two decades, Turkey has experienced multiple changes in its monetary policy regime. To analyse how these policy changes affect the behaviours of households and firms, some behavioural parameters are incorporated into a small open economy New Keynesian model. Our approach consists of four phases. First, we assess the impacts of the behavioural parameters on the model and find that higher values of the parameters increase the effects of expectations on the model. Second, for the period between 2006 and 2021, the model is estimated for the Turkish economy and the findings show that both households and firms are more forward-looking in their decision making. Moreover, the current variables have a weak effect on the nominal interest rate, and the inertial nominal interest rate has a strong effect on it. Third, we analyse the evolution of the model parameters over the period and find that the behavioural parameters tend to increase, while the monetary policy becomes more inertial. Finally, we conclude that the Central Bank should follow Domestic Inflation-based Taylor rule to minimise welfare loss.
 • Öğe
  The impact of technological innovations on the environmental Kuznets curve: evidence from EU-27
  (Springer, 2024) Ercan, Hamdi; Savranlar, Buket; Atay Polat, Melike; Yiğit, Yüksel; Aslan, Alper
  The EKC hypothesis expresses the inverted U-shaped relationship between per capita income and environmental quality. In the literature, the role of technological innovations and income inequality on pollution is a relatively recent discussion in the studies testing the EKC hypothesis. The aim of this paper is to investigate the impact of technological innovations, income inequality, exports, urbanization, and growth on CO2 emissions in EU-27. In addition, while investigating this relationship, exports and urbanization are also considered and panel vector autoregression (PVAR) analysis is applied for the 2005-2019 period. According to the coefficient estimation results, while income inequality, exports, and urbanization increase pollution, technological innovations contribute to environmental quality. Also, the results demonstrated that the EKC hypothesis is invalid in these countries and there is a U-shaped relationship between growth and emissions. The causality test results revealed the presence of unidirectional causality running from all explanatory variables to CO2 emissions. Moreover, impulse-response graphs demonstrated that the reply of emissions to the shocks in the explanatory variables is similar to the long-run coefficient results. In conclusion, all available empirical evidence for this relationship highlights that income inequality and technological innovations should be considered in policy-making processes to ensure environmental quality in EU-27 countries.
 • Öğe
  Effect of economic policy uncertainty on CO2 with the discrimination of renewable and non renewable energy consumption
  (Elsevier, 2024) Aslan, Alper; İlhan, Öztürk; Usama, Al-Mulali; Savranlar, Buket; Atay Polat, Melike; Metawa, Noura; Raboshuk, Alina
  The link between policy-related economic uncertainty and the environment has a new and developing literature. In this study, the effects of economic policy uncertainty, energy consumption and economic growth on pollution in G7 countries are investigated by using methods of moments quantile regression over the perod of 1995–2018. According to the long run coefficient estimation results, in the model in which the fossil fuel energy consumption variable is used as an energy consumption indicator, economic policy uncertainty has a reducing effect on emissions at all quantile levels. Although this negative effect becomes more pronounced as the quantile level increases, it is statistically insignificant at the 0.90 quantile level. In the model that includes fossil fuel energy consumption, the coefficient of economic policy uncertainty variable is negative in all quantiles and is significant only at the 0.30 and 0.40 quantile levels. In addition, while a U-shaped relationship is detected between economic growth and emissions in these countries, the destroying effect of fossil fuel energy on environmental quality is confirmed in all quantiles. Thus, it should be a priority to support the developments in growth performance with environmental regulations, encourage energy-saving and energy-efficient practices as well as to establish the legal infrastructure.
 • Öğe
  Kasimiye Medresesi (Sultan Kasım Medresesi)
  (Artuklu Yayınları, Ağustos, 2018) Boz, Ahmet
  Tarihi yapılar bir tolumun geçmişini anlatan en önemli kalıntılardır. geçmişe ışık tutan kanıt, bilgi ve belge niteliği taşır. Tarihi yapılar aynı zamanda geçmişte var olan sosyal, kültürel ve mimari çalışmalar ile ilgili bilgileri günümüze taşır. O nedenle bu yapıların korunması geçmişi tanımak ve mevcut bilgiler ile geleceği daha iyi inşa etmek açısından da son derece önemlidir.
 • Öğe
  The Role of Tourism in Regional Development and Its Effects on Economic Development
  (Turgut Özal University, Nisan, 2016) Boz, Ahmet; Serçek, Sadık
  Tourism is a sector with positive effects on regional development. It is an important development tool that provides economic, social and political development in the region. Because a region's tourism potential accelerates that the development of the region's multi-faceted. Some of the regions, thanks to the development of the tourism sector, are growing fast therefore, the existing tourism potential should be considered very well. Thus, development in a region of tourism in rural or underdeveloped areas can help eliminate economic imbalances. In this context, to increase the contribution of tourism to the local economy, the demand and the attractiveness for tourist attraction for the existing tourism values should be increased. If more tourists can be attracted to the region by using all the opportunities; employment, income and value-added are increased and sustainable development can be performed. Therefore, in this study, tourism is analyzed by main economic, social and environmental indicators and its basic problems and impacts are determined by thinking of tourism as a crucial development tool in a region. So the basic aim of the study is to determine the effects on the regional economic development of the tourism sector and draw attention to raising awareness of the tourism potential of Mardin.
 • Öğe
  Evaluation of Foreign Tourists on Local Food Experiences
  (Anatolia, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Mayıs, 2016) Ahmet Boz, Sadık Serçek, Gülseren Özaltaş Serçek
  In the competitive Changing market, the priority ranking of consumer needs is also changing. Consumers no longer just buy physical products, they buy a total experience with products and services. Even if the goods and services they buy meet their rational expectations, Consumers are not loyal consumers, in the sense customer satisfaction does not correlate to customers’ loyalty relationship. There are new quests on new concepts, new formulas and suggestions in theory with changing customer needs. Experiences are economic proposals which are effecting customers as personal, can create strong feelings, affecting the values of customers, advice and loyalty trends positively. Surely the main way to offer customers a memorable experience, determination of certain factors and product features that affect the experience and advice of their customers and their loyalty is to better understand how that affects behaviour. However, it is still uncertain how to plan experience, how will it be applied and how to measure it in the strategic sense. Experiences forming factors, the number of studies investigating the effects on customer behaviour is extremely limited.
 • Öğe
  COVID 19 PANDEMİSİNİN DEVLET KAPASİTESİ ÜZERİNE ÖĞRETTİKLERİ
  (İksad Yayınevi, 2021) Çuhadar, Pınar
  Yarattığı tüm bu kaygılarla birlikte pandemi, birçok kavramın yeniden tartışılması ve sorgulanması sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, devlet kapasitesinin pandemi yönetimindeki önemini ortaya koymak, sınırlı devlet kapasitesine sahip kırılgan devletlerin deneyimleri üzerinden konuyu irdelemektir. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde kriz, pandemi ve devlet kapasitesi ile ilgili genel tanımlara yer verilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde COVID 19 ile mücadelede devlet kapasitesinin rolü değerlendirilirken, üçüncü bölümde kırılgan devletlerin pandeminin yarattığı krizleri yönetememelerinin temel nedenleri irdelenecektir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise genel değerlendirme yapılarak politika önerilerine yer verilecektir.
 • Öğe
  COVID-19 SÜRECİNİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ ÜZERİNE KÜMELEME ANALİZİ İLE BİR İNCELEME
  (Ekin Yayınevi, 2023) Çuhadar, Pınar; Altin, Mevlüt
  ik olarak analiz ederek uygulanan politikaların etkisi konusunda OECD ülkeleri ile karşılaştırma yapmak ve bir değerlendirmede bulunmaktır. Çalışmanın literatüre temel katkısı pandemi sürecinin ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyal etkilerinin de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması ve kümeleme analizi ile bu durumun desteklenmesidir. Literatür incelendiğinde konu üzerine yapılan kümeleme analizi çalışmalarının çoğunlukla sosyal göstergelere yer vermediği görülmektedir. Çalışmanın temel kısıtı ise pandeminin dinamik yapısı nedeni ile verilerin sürekli olarak değişim göstermesidir. Çalışmanın ikinci bölümünde Covid-19’un ekonomik ve sosyal etkileri üzerine yapılan çalışmalara ilişkin literatüre yer verilmiş; üçüncü ve dördüncü veri seti, yöntem ve bulgular yer almıştır. Sonuç bölümünde yapılan incelmelerden elde edilen bulgularla birlikte uygulanan politikaların değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 • Öğe
  GELİŞME İKTİSADI ÜZERİNE KURAMSAL TARTIŞMALAR VE YENİ KURUMSAL İKTİSADIN KATKILARI
  (Niğde Üniversitesi, 2021) Bal, Harun; Çuhadar, Pınar
  Bu çalışmanın amacı literatür taraması yöntemini kullanarak gelişme kuramları arasındaki farklılıkları ortayakoymak ve Yeni Kurumsal İktisat çerçevesinde konuya son dönemde yapılan katkıları irdelemektedir. Gelişme kavramının kazandığı anlam kuramsal gelişmelere ve dönemin hâkim iktisat ekolüne göre değişim göstermektedir. Klasik iktisadın gelişme kavramını büyüme ile eşdeğer görmesi uzun dönem literatüre hâkim bakış açısı olmuştur. Fakat bu kuramlara dayalı politikaların gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaya konması ile yaşanan ekonomik darboğazlar, bu kuramlarla elde edile neticelerin gelişme sorunlarını çözümleyemeyeceğini göstermiş; yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. İktisadi gelişme konusunda yapılan ve ortodoks iktisat anlayışının hâkim olduğu analizler, gelişmenin yakın nedenlerine odaklanan kuramlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Gelişmenin yakın nedenleri yatırımlar yolu ile girdi miktarında ortaya çıkan teknolojik gelişimle sağlanan verimlilik artışlarına odaklanmaktadır. Heterodoks düşünce okulları ise gelişmenin nihai nedenleri toplumsal ve siyasal ortama yani kurumsal olgulara odaklanmaktadır. Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının nihai nedenlerini üzerine yakın dönemde birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlarda Yeni Kurumsal İktisat okulunun yazınları oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeni kurumsal iktisat okulunun tekil bir gelişme teorisi olmamakla birlikte gelişme konusunda ortodoks iktisat ile heterodoks görüşler arasında üçüncü bir yol olarak tanımlanması mümkündür.
 • Öğe
  Unemployment or Inflation? What Does the Misery Index Say about the Causes of Crime?
  (ODTU, 2021) Açcı, Cafrı Reyhan; Çuhadar, Pınar
  Even if the analysis of illegal activities takes attention after the 1960s in economics, the cause and consequence of crime is an old subject for social sciences. The first period of crime and economics analysis was micro-based theories focusing on a person’s intensive for illegal activities. However, in recent years macroeconomics based analysis gain weight in literature instead of micro-based cost-benefit analysis of crime. The study examines the misery index and crime linkages for the 'Fragile Five', using dynamic panel data analysis for 2004-2017. It is found that the increases in the index of misery cause rising crime rate
 • Öğe
  AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE SOCIOECONOMIC DETERMINANTS OF DIVORCE RATES IN CEE COUNTRIES
  (Dicle Üniversitesi, 2021) Çuhadar, Pınar; Açcı, Cafrı Reyhan
  The paper examines the relationship between divorce rates and socioeconomic variables in CEE countries whose economic and political regimes were changed from communism to capitalism. Factors such as regime change have been ignored, although there are many studies that examine the impact of changing gender roles and female labor force participation on the family structure. This study focuses on the impact of socio-economic impacts on divorce as well as regime change. Panel LM unit root test was used with the aim of finding out whether the destabilizing effect of divorce rates in CEE countries was permanent after the regime change. Also, panel data regression was employed to determine the social l factors that affected divorce rates from the years between 2008 nd 2017. The Czech Republic appears to have left behind the shock effect it experienced on divorce rates, which is considered to be a result of the country’s closeness to liberal values from past to present. The result of panel regression was supported the fact that growth rate and openness have a significant negative effect on divorce rates.
 • Öğe
  An Empirical Investigation on Growth and Institutional Structure Relations in Central Asian and Caucasian Countries
  (2023) Pınar; Berna
  Whether economic and political institutions have an impact on countries’ economic growth performances is one of the important research topics discussed in the literature. Former socialist Central Asian and Caucasian countries trying to adapt into market economy have not yet completed their transition processes, but they have managed to grow their economies in comparison to previous periods. The aim of this study is to analyse the relationship between the growth performances and institutional structures of the Central Asian and Caucasian countries of Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan between the years 2000-2018 by using the decision variables of civil rights, economic freedom, political stability,rule of law and GDP per capita. According to the analysis results obtained via Grey Relational Analysis method by assigning equal importance to all variables, Kazakhstan is found to be the highest-ranking country among all examined countries for all periods. The authoritarian tendencies that these countries have shown during their market economy transitions with regards to matters related to institutional structure have been found to be the reason why countries’ economic efforts have failed to yield results.
 • Öğe
  The Effects of Climate Change on the Agriculture Sector of Mardin Province: A Qualitive Research
  (2022) Acıbuca, Veysi; Çuhadar, Pınar; Atay Polat, Melike
  This study aims to examine the effects of climate change on Mardin where both the arable land and livestock are high and the agriculture-based industry is developed and to realize perspectives of these stakeholders on implemented climate change polices in Mardin. In the study qualitative analysis methods is used and the results are aimed to guide the policies to be applied. In the study, a semi-structured questionnaire is prepared and directed to participants. The data obtained from the research is interpreted by making descriptive and content analyzes. The snowball method is used to create the sample size. Most of the participants directly associated climate change with precipitation and stated that they felt the effect of drought as result of precipitation regime change in the region. In this respect, the effect of climate change in Mardin province is perceived with the degeneration of agricultural activities and drought. However, it is seen that the producers do not take effective precautions against climate change. Agriculture sector has been affected by these extreme wheather events and natural disasters; it has also negative contribution to carbon emission. Therefore, it is important to examine the interaction between climate change and the agricultural sector on a regional basis, to measure the perception levels of relevant stakeholders about the policies implemented, and to determine the individual measures they take against climate change. The study has a unique value in terms of showing the problems of the region with the attitudes of local stakeholders against climate change.
 • Öğe
  Türkiye’de Yaşlanma, Gelir ve CO2 Emisyonu İlişkisi Üzerine Bir Uygulama
  (2020) Ergün, Suzan; Atay Polat, Melike
  Sosyal ilerleme -insan refahındaki iyileşme- daha yüksek ekonomik çıktı düzeylerine bağlıdır ve daha yüksek ekonomik çıktı, tüm doğal kaynaklar - toprak, ormanlar, yer altı suları, okyanuslar ve iklim - üzerinde baskı yaratacaktır. Temel ve yeri doldurulamaz doğal kaynakları aşındıran sürdürülemez tüketim ve üretim kalıpları, nihayetinde ekonomik büyüme ve sosyal ilerlemenin temelini zayıflatacaktır. Bu nedenle, daha yüksek ekonomik çıktı gerektiren sosyal ilerlemeyi teşvik etme amacının çevrenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaması önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’de 1980-2016 yılları arasında yaşlanma, gelir ve CO2 emisyonu arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre yaşlanma, gelir ve CO2 emisyonu arasında tespit edilen eşbütünleşik ilişki FMOLS gibi uzun dönem katsayı tahmincilerinin kullanılmasına olanak tanımıştır. Bu tahminciye göre kişi başına düşen gelirdeki artış CO2 emisyonunu %0.6465 artırırken, yaşlanmadaki artışın kişi başına düşen CO2 emisyonunu %0.8468 azalttığı görülmüştür. Ayrıca, Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezini destekleyen bir sonuca da ulaşılmıştır.
 • Öğe
  Quality of Education From a Social Justice and Capabilities Perspective: The Case of Turkey
  (Sage Journals, 2022) Sakız, Halis; Çuhadar, Pınar; Çirkin, Zeynep
  We explore how a social justice and capabilities perspective serves as a conceptualtool to understand the quality of education (QoE) in Turkey so that policy can bedeveloped to make the education system inclusive of all learners, provide relevanteducation, and allow stakeholders’democratic participation. We provide a critical dis-cussion about the Turkish education system and continue with a critical analysis of thethree interrelated dimensions of QoE from a social justice and capabilities perspective;that is, inclusive education, relevance, and democracy. Finally, we make recommenda-tions to improve QoE in Turkey by strengthening social justice and developing appro-priate capabilities in education
 • Öğe
  GÖÇ HAREKETLERİNİN GELİŞİMİNİN MARDIN İLİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ
  (İKSAD Yayınevi, 2020) Atay Polat, Melike; Akbaş, Yusuf Ekrem; Sancar Özkök, Canan
  Göç kavramı, bireylerin ve/veya toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, dini ve çevresel faktörlere bağlı olarak yer değiştirme faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu faaliyetlerin mekânsal olarak ulusal boyutunu iç göç oluştururken, uluslararası boyutunu ise dış göç oluşturmaktadır. Ayrıca, göçün zamansal olarak kısa, orta veya uzunvadede gerçekleştiği de bilinmektedir. Bireyler ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kaynak arayışı içinde bulunmakta ve yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışarak yer değiştirmektedirler. Dolayısıyla, göçün hem göç alan ülkelere hem de göç veren ülkelere nüfus, istihdam, işsizlik, kentleşme gibi sosyo-ekonomik etkilerinin yanında kültürel açıdan etkilerinin de ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bir ülkedeki iç göçün temel nedeni bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları iken; dış göç refah düzeyinin düşüklüğü ve işsizlik gibi daha çok ekonomik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Dünyada göç hareketlerinin gelişimi ülkenin gelişmiş veya gelişmekte olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkeler çoğunlukla göç alan ülkeler kategorisinde değerlendirilirken, göç veren ülkeler gelişmekte olan ülke görünümündedirler. Ülkemizde de göç hareketleri illerde ve bölgelerde farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Mardin ilinin göç göstergeleri açısından bölge illeri içindeki durumunu tespit etmektir. Göç göstergeleri ile ilgili literatür incelendiğinde, Mardin ilindeki göç göstergelerini detaylı olarak inceleyen bir çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışma temel göç göstergelerinin yanında yaş, eğitim ve cinsiyet açısından göç göstergelerini de ele alarak Mardin ilinin bölge illeri içindeki durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koyan ilk çalışma olmasından dolayı literatüre katkı sunmaktadır. Analizlerimizde kullanacağımız 2008-2018 yılına ait veriler TÜİK’ten; 2016 yılına ait veriler ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. Göç göstergelerine göre, özellikle son yıllarda Mardin ve bölge illerine göçün arttığı gözlemlenmiş; buna karşılık verilen göçte azalmaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Mardin ili genellikle göç göstergeleri açısından Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep illerini takip etmiştir. Mardin ilinin bölge illeri içerisinde en düşük nitelikli nüfus göçü vermesi de nitelikli nüfusu kazandığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Mardin ve bölge illerindeki üniversitelerde açılacak yeni bölümlerve/veya programlar ile yükseköğrenim eğitimine talebin artması, kentleşmenin sağlanması, sanayi ve turizm sektörünün gelişmesi ve sosyo-kültürel faaliyetlerin artmasına bağlı olarakbölgeye yönelikgöç hareketlerinin devam edeceği beklenilmektedir
 • Öğe
  TÜRKİYE’NİN DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KADIN İSTİHDAMI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 VE TRC3 ÖRNEĞİ)
  (İKSAD Yayınevi, 2020) Sancar Özkök, Canan; Akbaş, Yusuf Ekrem; Atay Polat, Melike
  Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu çalışmada, Türkiye‟de TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 ve TRC3 Düzey 2 bölgeleri kapsamında 2004-2017 döneminde kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Analiz için panel veri modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, TR81, TR82 ve TRC1 bölgelerinde kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. TR83 ve TRC 90 bölgelerinde anlamlı ve negatif ilişkiler tespit edilmiştir. TRC2ve TRC3 bölgelerinde ise kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
 • Öğe
  G7 Ülkelerinde Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Turizm ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Panel Veri Analizi
  (Gazi Kitapevi, 2020) Atay Polat, Melike; Ergün, Suzan
  Küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidinin artması ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiye odaklanılmasına neden olmuştur.
 • Öğe
  İklim Değişikliğinin Mardin İli Tarım Sektörüne Ekonomik Etkileri: Nitel Bir Araştırma
  (2021) Çuhadar, Pınar; Atay Polat, Melike; Acıbuca, Veysi
  Çevre ile ilgili problemler, yalnız ortaya çıktıkları coğrafyayı etkilemekle kalmayıp ülke sınırlarını aşan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu etki nedeni ile "çevrenin korunması" küresel kamusal mal olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliği ile mücadele de küresel işbirliği ağlarını gerektiren çevre sorunlarının başında gelmektedir. Nitekim iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin sonucu olarak atmosfer bileşiminin bozulmasına neden olmakta, aşırı hava olayları ve doğal afetler gibi sonuçlar doğurmaktadır. Tarım sektörü, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olayları ve doğal afetler nedeni ile iklim değişliğinden olumsuz etkilenmenin yanı sıra karbon salınımı üzerinde yarattığı etki ile bu sürece olumsuz katkı da sunmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği ve tarım sektörü arasındaki etkileşimin yöresel bazda incelenmesi, ilgili paydaşların uygulanan politikalarla ilgili algı düzeylerinin ölçülmesi ile iklim değişikliğine karşı aldıkları bireysel önlemlerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada hem işlenebilir arazi varlığı ve hayvan varlığı yüksek hem de tarıma dayalı sanayinin gelişmiş olduğu Mardin ilinde önder çiftçiler, tarımla ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri, ilgili akademisyenler, tarıma dayalı sanayi işletmecileri ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileriyle görüşme yapılarak iklim değişikliğinin Mardin tarımı üzerindeki ekonomik etkilerini ve söz konusu kişilerin uygulanan politikalara bakış açılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel analiz yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış olup elde edilen sonuçların uygulanacak politikalara yön vermesi amaçlanmıştır
 • Öğe
  Çevre Sorunları ve Demokrasi Arasındaki İlişkinin Eski Sosyalist Ülkeler Üzerinde Ampirik Olarak İncelenmesi
  (2021) Atay Polat, Melike; Çuhadar, Pınar
  nvironmental problems have reached an irreversible level and the concerns about the world and future generations’ survival rights have made this issue one of the most important topics of the scientific world. Environmental issues are interdisciplinary research field related to its nature. Environmental problems are closely associated with production and consumption behaviours that prevent ecosystems from renewing themselves. Many alternative approaches have been improved why its realized that its an illusion of economics looking at natural resources as a costless input. The schools of thought which seek the effects of institutional factors on economic behavior have become mainstream has allowed the issue tackeled with different perspective. Political economy debates on environmental problems questioned whether democratic governments find more effective solutions to these problems or not. Thus the feature of democratic governments such as accountability, transparency and participation make easier to access to information supports the idea that democracy contribute environmental problems. solution positively. The aim of this study is to examine empirically whether democracy has any effect on reducing environmental pollution in the post socialist countries that had passed from an autocratic government to a democracy for the period 1995-2018. The main reason why these countries have been chosen as a sample is about the relatively new formation of liberal democratic institutions. While pooled OLS fin408 dings support that democracy reduce the greenhouse gas emission and CO2 emission, the results of the semi-parametric fixed effects model show that democracy does not have any significant effect on environmental pollution.