Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin öznel iyi oluş ve iş doyumları üzerindeki etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada okul yöneticilerinin sergiledikleri etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin öznel iyi oluşu ve iş doyumu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Mardin ili kamu okullarında görev yapan ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 545 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Etik Liderlik Ölçeği”, “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği” ve “İş Doyumu Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatiksel analizler, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları sergileme düzeyleri ile öğretmenlerin öznel iyi oluş ve iş doyum düzeyleri yüksek çıkmıştır. Eğitim örgütlerinde okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin öznel iyi oluşları ve iş doyumları arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca etik liderliğin öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının ve iş doyumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılmış ve sonrasında araştırmacılar ve uygulayıcılar için öneriler geliştirilmiştir.
The effect of ethical leadership behaviors of school administrators on teachers' subjective well-being and job satisfaction was examined in this research. The sample of the research consisted of 545 teachers working in public schools in Mardin province, identified by the simple random sampling method. Correlational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The research data was collected using “Ethical Leadership Scale”, “Teacher Subjective Well-Being Scale”, and “Job Satisfaction Scale”. Descriptive statistical analyses, Pearson Correlation Analysis, and Simple Linear Regression Analysis were applied in the analysis of the data. As a result of the research, it was found out that according to the teacher perceptions, school administrators' levels of ethical leadership behaviors and teachers' subjective well-being and job satisfaction levels were high. Besides, it was observed that there was a positive and significant relationship between the ethical leadership behaviors of school administrators and the teachers' subjective wellbeing and job satisfaction in educational organizations. It was also concluded that ethical leadership was a significant predictor of teachers' subjective well-being and job satisfaction. The results of the research were discussed in the light of the relevant literature and then recommendations were developed for researchers and practitioners.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Etik Liderlik, Öznel iyi oluş, İş doyumu, Regresyon analizi

Kaynak

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

62

Künye

Katıtaş, S., Karadaş, H. ve Coşkun, B. (2022). Okul düzeninin etik yönetiminin bireysel bireysel iyi oluşumu ve iş doyumları üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 182-207. https://doi.org/10.21764/maeuefd.949243