Çocuk Gelişimi Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 28
 • Öğe
  Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin paydaş görüşlerine göre incelenmesi
  (Tuba UÇAR, 2021) Karadaş, Halil
  Amaç: Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık sorunlarını paydaş görüşlerine göre incelemektir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Mardin’in Midyat ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarında görevli olan eğitimciler ve öğrenci velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2020-2021 öğretim yılında araştırmaya gönüllü olarak katılan 30 katılımcıdan toplanmıştır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla elde edilmiştir. Bulgular: Araştırmada elde dilen bulgulara göre okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik sorunları okul güvenlik personelinin olmaması, okul servis araçlarından kaynaklanan güvenlik sorunları, masa kenarlarının tehlike arz etmesi, tuvalet zemininin kaygan olması ve ailenin dışında başka birilerinin çocuğu alması şeklinde sıralandığı görülmüştür. Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili elde edilen bulguların ise velilerin hasta olduğu halde çocuklarını okula göndermeleri, hasta çocukların tam iyileşmeden okula gönderilmesi, sınıf ve lavaboların yeterince temiz olmaması, çocuklarda bit veya uyuz vakalarının görülmesi, çocuklara düzenli olarak banyo yaptırılmaması ve çocukların sınıftaki hastalığı eve taşımaları şeklinde sıralandığı görülmüştür. Sonuçlar: Araştırma bulgulardan hareketle okul öncesi eğitim kurularında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin öğrenciler ve öğretim ortamı için çeşitli tehlikeler barındırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında paydaşlar ve araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzları İle Müdür Öğretmen İlişkilerinde Güven
  (İdeal Kent Yayınları, 2021) Karadaş, Halil; Özer, Niyazi
  Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul müdürlerinin yönetim tarzları ile müdüre güven düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu iki değişkenin bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmaya Mardin ili Midyat ilçe merkezindeki okullarda görev yapan toplam 530 öğretmen katılmıştır. Araştırmada “Okul Müdürünün Yönetim Tarzı Ölçeği” ve “Müdüre Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin okul müdürünün yönetim tarzı ve müdüre güven algı düzeylerinin görev yapılan eğitim kademesi, cinsiyet ve farklı bir okulda çalışma isteği değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürünün yönetim tarzının müdüre duyulan güven düzeyini anlamlı şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizine göre, okul müdürünün yönetim tarzının müdüre duyulan güvene ilişkin toplam varyansın %64’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Diğer yandan algılanan yönetim tarzı ile müdüre güven arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapılan analizler sonucunda, işbirlikli yönetim tarzı ile müdüre güven arasında pozitif yönde, otokratik, ilgisiz ve karşı koyucu yönetim tarzı ile müdüre güven arasında negatif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
 • Öğe
  Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkininin İncelenmesi
  (İnönü Üniversitesi, 2021) Karadaş, Halil; Akın, Mehmet Ali; Zengin, Recep
  Bu çalışmada, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki (Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur) lise, ortaokul ve ilkokullarda görev yapan bütün öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklem küme örneklem tekniğine göre belirlenmiş ve bu kapsamda 456 katılımcıya dönüşümcü liderlik ve örgütsel tükenmişlik ölçeği uygulanarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde standart sapma, aritmetik ortalama, Anova ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmada okul müdürlerinin dönüşümsel liderlik özellikleri ile öğretmenlerin tükenmişlikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu ilişkinin yönü ve düzeyi incelendiğinde, genel olarak dönüşümsel liderliğin duygusal tükenme ile negatif yönde ve orta düzeyde, duygusal tükenmenin alt boyutlarından duyarsızlaşma ile negatif yönde ve düşük düzeyde, kişisel başarı ile pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir.
 • Öğe
  Okul Müdürlerinin, Okul Temelli Denetim Yaklaşımlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  (OPUS, 2021) İş, Engin; Summak, Semih
  Bu araştırmanın temel amacı, okul müdürleri tarafından yapılacak öğretmen denetimlerindeki yaklaşımlarını belirlemeye yönelik güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçek geliştirme sürecinde, DeVellis (2017) tarafından önerilen aşamalar temel alınmıştır. Geliştirilen ölçek ilgili alın yazın taranmasında Glickman vd. (2014) “Denetim ve Öğretimsel Liderlik Gelişimsel Bir Yaklaşım” kitabında tanımladıkları üç farklı okul tipi temel alınarak hazırlanmıştır. Bunun için öncelikle problem tanımlanmış ve geliştirilecek ölçeğin hangi özellikleri ölçeceğine karar verilmiştir. İlgili alanyazın tarandıktan sonra, ölçeğin alt boyutlarına karar verilmiş ve bu alt boyutları ölçecek maddeler yazılmıştır. Ölçek taslağı öncelikle literatüre dayalı olarak oluşturulmuş ve görüşlerini almak amacıyla uzmanların sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönütlere dayalı olarak taslaktan madde çıkarılarak, 43 maddelik taslak ölçek ilkokul ve ortaokullarda çalışan toplam 357 öğretmene uygulanarak elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucu “Otoriter Odaklı Denetim, Sosyal Ağdaşım Temelli Denetim, Gelişim Odaklı Denetim ve İşlemsel Denetim” olmak üzere 4 boyutlu 23 maddelik bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçme aracının geçerliği kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri; güvenirlik kapsamında ise Cronbach’s Alfa katsayısı, madde toplam korelasyonları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinin ardından yapılan doğrulayıcı faktör analizi de kabul edilebilir düzeyde uyum indeksleri vermiştir. Yapılan analizler okul müdürlerinin denetim yaklaşımlarını belirlemeye yönelik ölçeğin, geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.
 • Öğe
  How do Teachers Describe Their Experiences with School-Based Supervision Applications with Metaphorical Expressions?
  (Shanlax International Journal of Education, 2022) İş, Engin; Summak, Semih
  The purpose of this study was to investigate teachers’ experiences about school-based supervision practices through metaphorical expressions. In the study, a descriptive case study approach, one of the qualitative research methods, was used. In sample selection, the maximum diversity sampling technique, a purposive sampling method, used and 38 teachers working in primary school (N=19) and secondary school (N=19) were participated in the study. “Scenario drafts” representing 4 supervision styles based on “School-Based Supervision Approaches Scale” developed by İş and Summak (2021) were used as a data collection tool in the study. The main purpose of the scenarios is to express the atmosphere of the supervision that takes place in the classroom through the eyes of an “outsider storyteller”. The data was obtained through the scenario forms including expressions “The supervisory approach of the principal in the scenario is like…. Because: …”. Descriptive analysis and content analysis techniques were used in the analysis of the data. The findings showed that the metaphors used by the participants regarding the supervisory approaches of the school principals were grouped under different categories in terms of their common characteristics. The results revealed that teachers’ perceptions of supervisory approaches used by principals were generally negative. Based on the data patterns obtained from the “School-Based Supervision Approaches Scale”, the participants used 130 metaphors using the “scenario drafts” representing the four supervision styles. It was found that 77% of the metaphors had negative and 23% positive meanings. The perception that school principals did not have the competency to make professional and objective evaluations in the supervision process and that they were inadequate in terms of communication and content knowledge were highlighted by the participants. As a result, it was concluded that when school principals have competencies to make a professional and objective evaluation, teachers will be eager to be supervised and have a positive perception to the school principals having a supervisor role.
 • Öğe
  İnternet Güvenliği Ve Öğrencilerin Güvenli İnternet Kullanımı
  (2023) İş, Engin
  İçinde bulunduğumuz, bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağın en önemli araçları; bilişim teknolojileridir. İnsanların hayatlarının her anında her türlü kaynak ve bilgiye ulaştığı araçlar olmuştur. Bu teknolojik araçlar sayesinde bireyler hızlı bir şekilde bilgiye kolay ulaşma, bilgi üretme, bu bilgileri paylaşma ve depolama imkânına kavuşmuştur. Bütün bu olgular, günlük yaşantımızı da değiştirerek bir bilişim kültürünü oluşturmuştur. İnternet, 20. yüzyıl dünyasının bilgi çağında meydana gelen en önemli gelişmelerin başında olup, insanların hayatlarında vazgeçilmezlerinden bir unsur haline gelmiştir. Bu bakımdan internetin gelişimi, yaşadığımız bilgi çağına damgasını vuran en önemli sistemdir.
 • Öğe
  Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin öznel iyi oluş ve iş doyumları üzerindeki etkisi
  (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2022) Karadaş, Halil; Katıtaş, Sevda; Çoşkun, Başak
  Bu araştırmada okul yöneticilerinin sergiledikleri etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin öznel iyi oluşu ve iş doyumu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Mardin ili kamu okullarında görev yapan ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 545 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Etik Liderlik Ölçeği”, “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği” ve “İş Doyumu Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatiksel analizler, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları sergileme düzeyleri ile öğretmenlerin öznel iyi oluş ve iş doyum düzeyleri yüksek çıkmıştır. Eğitim örgütlerinde okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin öznel iyi oluşları ve iş doyumları arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca etik liderliğin öğretmenlerin öznel iyi oluşlarının ve iş doyumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılmış ve sonrasında araştırmacılar ve uygulayıcılar için öneriler geliştirilmiştir.
 • Öğe
  AİLE EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR
  (eğiten yayınevi, 2020) AYANOĞLU, Mine
  Aile katılımı, günümüzde bilgiyi paylaşma ve iletişim kurmayı gerektiren bir işleyiştir; çocukların öğretmen ve anne baba ile iç dünyaları arasında güvenli bir bağ oluşturur. Anne babalar, çocuklarıyla ilgili bilgi alış verişini öğretmen ile yaptıklarında, çocuklarının gelişimleri ile ilgili öneriler alıp destek aldıklarında eğitim süreci daha verimli sonuçlar doğurur. Erken çocukluk döneminde aile katılımı iyi sağlandığı zaman eğitimciler; çocuklar ve aileleri hakkında geniş bir bakış açısına sahip olacaklarından, çocukların ihtiyaçlarına psikolojik durumlarına göre daha temkinli davranıp, çocuk merkezli aktif bir eğitim ortamı hazırlamış olacaklardır. Eğitim sürecinde aile desteği alan çocuklar; aileleri ve çevreleri ile problem yaşamadan etkileşim kurabilmektedir, yabancı bir dili daha iyi öğrenmektedirler, temel haklar ile ilgili daha bilinçlidirler, sosyal veya eğitim yaşantılarında ortaya çıkabilecek problemleri başarı ile çözebilmektedirler, duygusal beceriler kazanabilmekte, özbakım, sağlık ve beslenme konusunda bilgi sahibi olabilmektedirler.
 • Öğe
  Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Yeterlikleri, Öz Yeterlik Kaynakları ve Pozitif Öğretmenlik Becerileri Arasındaki İlişki
  (Celal Bayar Üniversitesi, 2020) AYANOĞLU, Mine
  Günümüzde öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitimi, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de de bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sınırlı düzeydedir. Bu çalışmada, öğretmenlerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik yeterlikleri, öz yeterlik kaynakları ve pozitif öğretmenlik becerileri arasındaki ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma olarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, tesadüfen seçilen 25 resmi ilkokul ve 10 özel ilkokulda görev yapan toplam 317 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği, Pozitif Öğretmen Ölçeği ve Öz Yeterlik Kaynakları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistikler ve Pearson Korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Sonuçta; öğretmenlerin derste akış yaşatmak ile dikkate alma, güdüleme, derse odaklanma, dikkat toplama ve olumlu tutum arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.
 • Öğe
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Etkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında İncelenmesi
  (Gazi Üniversitesi, 2020) AYANOĞLU, Mine
  Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının sanat etkinlikleri konusundaki görüşlerinin öğretmenlik uygulaması kapsamında incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 30 öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” uygulanmıştır. Görüşme formunda, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında lisans eğitimlerinde aldıkları dersleri sanat etkinlikleri açısından değerlendirmelerine ve sanat etkinliklerinin önemi ve uygulanması konusundaki görüşlerine yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının sanat etkinliklerinin çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığı, daha çok küçük kas becerileri geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verdikleri, malzeme temini, zaman kısıtlılığı ve etkinlik bulmada sorun yaşamalarının sanat etkinliği uygulamalarına engel oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmen adayları sanat etkinliklerini diğer etkinliklerle bütünleştirmenin, okulun malzeme temin etmesinin ve lisans eğitiminde sanatsal derslere daha fazla yer verilmesinin sanat etkinliklerinin uygulanması konusunda katkıları olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.
 • Öğe
  ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLARLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  (İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2019) AYANOĞLU, Mine
  Bu çalışmanın amacı, duygusal ve davranışsal sorunlarla ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinden ulaşılan 145 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan veri toplama formu oluşturulmuştur. İncelenen tezler, veri toplama formunda yer alan sorular doğrultusunda incelenmiş, elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda duygusal ve davranışsal sorunları içeren en fazla çalışmanın tıpta uzmanlık tezi (%44.83) olduğu; yıllara göre bakıldığında en fazla 2000-2009 yılları arasında (%41) çalışma yapıldığı saptanmıştır. Çalışma gruplarına bakıldığında en fazla farklı yaş grubundaki çocuklar (%39.31) üzerinde çalışmaların yapıldığı; lisansüstü çalışmalarında en fazla amaçsal örnekleme tekniğinin (%58.62) kullanıldığı görülmüştür. Hastalık türü/çalışılan sorun türüne göre en fazla birden fazla bozukluk türünü aynı anda çalışılan (%50.34) lisansüstü tezlere rastlanmıştır. İncelenen lisansüstü tezlerin çoğunlukla tam metin (%79.31) olarak ulaşıldığı; anabilim dalları incelendiğinde duygusal ve davranışsal sorunlarla ilgili lisansüstü çalışmaların çoğunluğunun Çocuk Ruh Sağlığı/Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında (%30.34) yayınlandığı tespit edilmiştir. İncelenen lisansüstü tezlerde model ve desen olarak en fazla betimsel model (%42.76) çalışıldığı; yöntemine bakıldığındaysa en fazla nicel araştırma yönteminin (%67.59) kullanıldığı görülmüştür.
 • Öğe
  Educational Problems of Immigrant Students
  (Shanlax Journals, 2022) Karadaş, Halil
  The purpose of this study is to identify the problems that immigrant students experience during their education. Mardin where Syrian immigrants live in intense numbers was chosen as the study group of this study. In this context, the study group of this research consists of immigrant students who recieve their education in public schools in Midyat, Mardin and teachers who witness the problems of these students’ problems closely. The data related to this study were obtained from 35 participants who participated in this study willingly in 2021-2022 school year. 20 of the participants were students and the other 15 of the participants were teachers. The problems analyzed within this study were put forth by using case study design from qualitative research methodologies. The data of the research were acquired by means of a semi-structured interview form developed by the researcher. In the interviews carried out with the participants, the data were collected by voice recording, interviewing in person and making notes of participants’ dialogues by phone. The findings of the research were put forth by getting themes and categories, which is done by analyzing the data of the research by means of content analysis method. In the light of acquired findings and results, various suggestions were proposed in relation with the academical and social problems that immigrant students experience.
 • Öğe
  Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  (Asya Studies, 2023) İş, Engin; Alas, Selman; Aksoy, Ramazan; Ercan, Faysal
  oluşmasına ve öğrencilerin akademik performansına olumlu etkide bulunmaktadır. Yapılan bu araştırma sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının ne düzeyde olduğu ve sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenip değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla belirlenen alt problemlere yanıtlar aranmıştır. Araştırmanın yapılmasında nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama araştırma yöntemi kullanılmış olup örneklem seçiminde basit seçkisiz örneklem yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 67’si kadın 84’ü erkek olmak üzere 151 sınıf öğretmeninden oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analiz edilmesinde SPSS paket programından faydalanılmıştır. Kullanılan SPSS programı sonucunda yapılan analizlerde ortalama, frekans, yüzde analizleri ile parametrik testlerden t-testi, ANOVA ve Tukey testleri; non-parametrik testlerden Man-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının “oldukça yeterli” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının cinsiyet, medeni durum, mezuniyet durumu ve yaş değişkenine göre ölçeğin genel ve tüm alt boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Hizmet durumu değişkenine göre ölçeğin genel boyutu, öğretim stratejisi ve öğrenci katılım alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamış sadece sınıf yönetimi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçlarından hareketle öğretmenlere öz yeterlilik konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi, öz yeterlilik ölçen ölçeklerin güncellenmesinin öğretmenlerin öz yeterliliklerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 • Öğe
  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  (Journal of History School (JOHS), 2023) İş, Engin; Aksoy, Ramazan; Alas, Selman
  Toksik liderlik son yıllarda üzerinde durulan liderlik türlerinden bir tanesi olmuştur. Okulların toplumun önemli kurumlarının başında gelmesi, okul yöneticilerinin toksik liderlik özelliklerinin araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin toksik liderlik davranışları değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin toksik liderlik davranışlarının ne düzeyde olduğu ve okul müdürlerinin toksik liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yönteminin modellerinden birisi olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde basit seçkisiz örneklem tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 84’ü kadın, 99’u erkek olmak üzere 183 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Toksik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Toksik Liderlik Ölçeği 30 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Veri analizinde ortalama, frekans, yüzde, t-testi, ANOVA ve Tukey testi analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin, okul müdürlerinin toksik liderlik davranışlarına ilişkin görüşerinin “Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen görüşleri arasında cinsiyete ve mezuniyet durumuna göre anlamlı fark bulunamamıştır. Yöneticilik yapma durumuna göre sadece değerbilmezlik alt boyutunda, yaş değişkenine göre bencillik alt boyutunda, hizmet yılı değişkenine göre ise olumsuz ruh hali alt boyutunda anlamlı fark bulunmuştur).
 • Öğe
  The Relationship Between Faculty Members’ Organizational Support Perceptions and Personal Growth Initiative Levels, The Mediating Role of General Self-Efficacy
  (Mevlüt AYDOĞMUŞ, 2022) Karadaş, Halil; Coşkun, Başak; Katıtaş, Sevda
  The aims of this study were to investigate the relationship between organizational support perceptions and personal growth initiative levels of the faculty members working in Turkey and to examine the effect of self-efficacy perceptions in this relationship. The study was designed as a relational survey model. 346 faculty members from public universities in Turkey comprised the participants. The data was collected with General Self-Efficacy Scale (GSES), Perceived Organizational Support Scale (POSS), Personal Growth Initiative Scale-II (PGIS-II). Descriptive analyses and structural equation modeling (SEM) was applied to examine the structural relations among the variables. It was observed that faculty members’ organizational support perceptions had a significant direct effect on their personal growth initiative levels; organizational support perceptions had a significant effect on general self-efficacy beliefs; and the effect of general self-efficacy beliefs on personal growth initiative levels was significant. It was evidenced that faculty members’ self-efficacy beliefs fully mediated the relationship between perceived organizational support and personal growth initiative levels. These results are in line with the principles of Organizational Support Theory and Social Cognitive Theory. More research explaining the effect of organizational factors on self-efficacy and personal growth initiative is needed.
 • Öğe
  Özel Gereksinimli Çocuklarda Oyun
  (Eğiten Kitap Yayıncılık, 2023) Karadaş, Halil
  Özel gereksinimli çocuklar, akranlarına göre daha yavaş öğrenen ve çabuk unutabilen, sınıf içi etkinliklerde çabuk sıkılabilen ve yönergeleri kavramakta zorluklar yaşayan bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple özel gereksinimli çocukların akademik ve sosyal yaşantılarında oyun etkinliklerinin çok önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada oyun etkinliklerinin teorik ve uygulama bütünlüğünde sunacağı katkılar detaylı olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. Böylece oyun etkinliklerinin sınıf içi etkinliklerde kullanılarak özel gereksinimli çocukların öğrenmelerine ve kavramakta zorlandıkları yönergeleri izlemede faydası olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada ifade edilen oyun etkinliklerinin özel gereksinimli bireylerin akademik ve sosyal yaşantılarını kolaylaştırmaya katkı sunması beklenmektedir.
 • Öğe
  Öğretmenlerin Örgütsel Mutlulukları ile Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi
  (Erdal TOPRAKCI, 2023) Karadaş, Halil; Akın, Mehmet Ali
  Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki düzeyinin ve öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgüt bağlılık algılarının bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma Çalışma 1 (nicel) ve Çalışma 2 (nitel) olarak iki aşamada yürütülmüş olup, bu kapsamda karma desen tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri Mardin Artuklu ilçesindeki eğitim paydaşlarından toplanmıştır. Çalışma 1 kapsamında öncelikle nicel araştırma yöntemleri ile öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık algı düzeyleri incelenmiştir. Çalışma 2 kapsamında yapılan nitel araştırma ile örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık algı düzeyine ilişkin durumlar derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve öğretmenler ile okul yöneticilerinden oluşan 30 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında yapılan nicel çalışma sonucunda öğretmenlerin örgütsel mutluluk ve örgütsel bağlılık algılarının cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; buna karşın görev yeri ile öğretmenlikteki kıdem değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan nitel araştırmada ise öğretmenlerin mesleğe ilişkin mutlu olmalarını sağlayan durumların okulda aile ortamının tesis edilmesi, öğretmenlik mesleğinin severek yapılması, okulun fiziki imkânlarının yeterli düzeye getirilmesi, sınıf mevcutlarını makul düzeye çekilmesi ve okuldaki paydaşlarla pozitif iletişim kurulması şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin bağlılık algı düzeylerine ilişkin olarak okulun maddi imkânlarının yetersiz olması, velilerin ilgisizliği, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olması, okulun fiziki, sosyal ve kültürel şartlarının yetersiz olması, çocuklarda davranış bozukluklarının olması ve okulun yeterince temiz olmaması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın iki safhasında ulaşılan sonuçların sentezlenmesiyle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
 • Öğe
  Safety Problems at Schools According to School Administrators’ Opinions
  (Biruni University (Faculty of Education), 2023) Karadaş, Halil; Çoşkun, Başak; Katıtaş, Sevda
  The aim of this study was to define safety problems at schools according to school administrators’ opinions. In the study, a case study design from qualitative research methods was employed. The participants of the study were composed of 25 school administrators working in public schools (kindergarten, primary school, secondary school, and high school) in Mardin province. The study group was determined according to the purposeful sampling method maximum variation technique. The saturation criterion was used to decide on the number of participants in the group. In the research, a semi-structured interview form was used to investigate the opinions of the administrators about the safety problems at schools. Descriptive analysis and content analysis were used in the analysis of the data. The findings showed that the school administrators faced safety problems originating from schools, students, and parents. Besides, it was found that these problems had negative effects on psychological, and academic outcomes and relationships with third parties. However, these problems could be solved with structural improvements, psycho-social support, and legal regulations. Finally, recommendations for researchers and practitioners were made based on the results of the study to minimize the safety problems at schools.
 • Öğe
  ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
  (ASOS JOURNAL, Ağustos 2023) İş, Engin; Akdağ, Alan
  Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sosyal medya kullanım deneyimlerini incelemektir. Araştırma betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Mardin İli ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan ve olasılıklı örnekleme yöntemle seçilen toplam 197 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın veri analizinde katılımcıların betimsel istatistiklerle birlikte frekans (f) ve yüzde (%) gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmada katılımcı öğretmenlerin %82,7’si sosyal medya kullanımının sosyalleşme aracı olarak gördüklerini yani katılımcı öğretmenlerin yaklaşık 4/3’nun sosyal medya kullanımını bir sosyalleşme aracı olarak algıladıkları, sosyal medyaya ayrılan günlük süre dağılımları incelendiğinde; öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısına yakını (%47,2) günlük internet kullanımına 1-2 saat şeklinde zaman ayırdıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin en çok yaklaşık olarak yarısına yakını (%41,6) Instagramı kullandıkları, ikinci olarak %24,9 Twitter ve en az olarak %8,6 facebook kullandıkları sonuçları elde edilmiştir. Günümüzde artık etkili öğretmenin görev ve rolleri için sadece genel kültürü, konu alanı bilgisi, mesleki bilgi ve becerileri güçlü olmanın yanına etkili ve verimli sosyal medya kullanma becerisi de ekleneceği belirtilebilir.
 • Öğe
  İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİN YENİ NESİL MATEMATİK SORULARINA KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  (Route Education and Social Science Journal, Mayıs 2023) İş, Engin; Akyol, Abdulcelil
  Bilginin ve becerinin çağdaşlaşmada çok önemli rol oynadığı bir zamanda ezber bilgi yerine daha çok araştıran, sorgulayan bireylerin sayısının artması matematik bilimine gereken önemin verilmesiyle mümkündür. Bu yüzden ülkemizde matematik öğretimi ile öğrenilenleri günlük yaşamında gerekli disiplinlerde ve alanlarda kullanabilen, uygulayabilen yenilikçi, çağa ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek amacıyla matematik öğretim programı güncelleme ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan çalışmada ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin yeni nesil matematik sorularına karşı tutum ve davranışları hakkında öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlanmıştır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimleyici (descriptive) örnek olay deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden "maksimum çeşitlilik" örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma farklı devlet okullarında görev yapan alanına hâkim 15 matematik öğretmeniyle sürdürülmüştür. Bu araştırmada verilerin toplanması olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde öğretmen ile birebir, aynı ortamda bulunan araştırmacı tarafından yüz yüze gerçekleştirilmiş. Bu çalışma ile öğretmenlerin LGS’ de çıkan yeni nesil sorularının okuduğunu anlama, analitik düşünme, yorumlama, uygulama gibi meta bilişsel becerileri gerektiren durumları nasıl kavratacaklarını, soruları çözerken, öğrencilere aktarırken izleyecekleri yolları öğrenmiş olacaklardır.