U11, U13 ve U15 Kategorilerindeki Türk Badmintoncuların Fiziksel ve Motorik Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada, U11, U13 ve U15 yaş kategorilerindeki Türk badmintoncuların fiziksel ve motorik performans özelliklerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya, 35 farklı ilden 173 (U11; n=24, U13; n=93, U15; n=56) erkek ve 132 (U11; n=15, U13; n=58, U15; n=59) kız badminton oyuncusu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma, U11, U13 ve U15 Türkiye badminton şampiyonalarında yapılmıştır. Sporcuların boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BKİ), 20 m sürat koşusu, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, esneklik, sağlık topu atma, sırt kuvveti ve anaerobik güç değerleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 analiz programı kullanılarak yapılmıştır. Shapiro Wilk-W testi sonuçlarına göre kategoriler arası farkın analizi için tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ve Kruskal-Wallis, cinsiyetler arası fark da Mann Whitney-U ve Bağımsız grup t-test testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Erkeklerin esneklik haricindeki (p>0,05) tüm değerlerinde U11, U13 ve U15 kategorileri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p˂0,05). Benzer şekilde, kızların durarak uzun atlama ve esneklik haricindeki (p>0,05) tüm verilerinde U11, U13 ve U15 kategorileri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p˂0,05). Erkeklerin, U11’de 20 m sürat, U13 ve U15 kategorilerinde 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sağlık topu atma ve sırt kuvveti değerleri kızlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p˂0,05). Kızların U13 kategorisinde boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, BKİ ve esneklik, U15’te de esneklik değerleri erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p˂0,05). Sonuç: Badmintoncuların fiziksel ve motorik özellikleri kategorilere ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Antrenörler bu çalışmadaki test ve bulgulardan yararlanarak sporcularının performans seviyelerini belirleyebilir ve uygun antrenman programları oluşturabilirler.
Objective: The goal of this study was to compare the physical and motoric performance characteristics of the Turkish badminton players of the U11, U13, and U15 categories. Material and Methods: 173 boys (U11; n=24, U13; n=93, U15; n=56) and 132 girls (U11; n=15, U13; n=58, U15; n=59) badminton players from 35 different provinces have participated in the study voluntarily. The study has been conducted in U11, U13, and U15 Turkish badminton championships. Height, stroke length, body weight, body mass index (BMI), 20 m sprint, standing long jump, vertical jump, flexibility, throwing medicine ball, back strength and anaerobic power values of the athletes have been measured. The data have been analyzed by using the SPSS 22 analysis program. According to the results of the Shapiro Wilk-W test, one-way ANOVA and Kruskal-Wallis have been used to analyze the difference between the categories, and the difference between the genders have been analyzed using Mann Whitney-U and Independent-Sample t-test. Results: A significant difference has been found between U11, U13 and U15 categories in all values of men athletes (p˂0.05), except for flexibility (p>0.05). Similarly, except for standing long jump and flexibility (p>0.05), all the data of the girls have shown a significant difference between U11, U13 and U15 categories (p˂0.05). In boys, 20 m sprint in the U11 category and 20 m sprint, standing long jump, vertical jump, throwing medicine and back strength values in the U13 and U15 categories have been found to be significantly higher than the girls (p˂0.05). In girls, height, stroke length, body weight, body mass index and flexibility in U13, and flexibility in U15 category have been found to be significantly higher than that of boys (p˂0.05). Conclusion: The physical and motoric characteristics of badminton players differ according to categories and gender. Coaches can determine the performance levels of their athletes and create appropriate training programs by using the tests and findings in this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Badminton; cinsiyet farkı; hızlı gelişim dönemi; performans., Badminton; gender difference; rapid development period; performance.

Kaynak

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye

ÖZGÜR B (2020). U11, U13 ve U15 Kategorilerindeki Türk Badmintoncuların Fiziksel ve Motorik Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 147 - 154. Doi: 10.5336/sportsci.2019-71688