Hasan B. Bişr eL-Âmidi ve Arap edebiyatındaki yeri ve önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Hasan b. Bişr el-Âmidî'nin(ö.370) hayatı ve edebi kişiliği ele alınmıştır. Âmidî, Arap edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biridir. Özellikle edebî tenkit konusunda ön plana çıkmıştır. Bunu açık bir şekilde el-Muvâzene beyne Ebî Temmâm ve'l-Bu?turî adlı kitabında görmekteyiz. Âmidî'nin koyduğu ölçüler, sonradan gelen münekkitler için önemli bir örnek teşkil etmiştir. Âmidî ayrıca nahiv, belagat ve tabakat sahalarında da önemli katkılar sunmuştur. Çalışma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte çalışmanın önemi, nedenleri, ulaşılmak istenen hedefler, zorluklar ve kullanılan yöntem ele alınmıştır. Birinci bölümde Âmidî'nin döneminde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve dinî olaylar ele alınmıştır. İkinci bölümde Âmidî'nin hayatı ve ilmi kişiliği, üçüncü bölümde ise Âmidî'nin Arap edebiyatındaki yeri ve önemi ve tenkit, belagat ve tabakat konuları başta olmak üzere bu sahaya olan katkıları ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmacının ulaştığı sonuçlar ortaya konmuştur.
In this study, the life and literary personality of al-Hasan ibn Bishr al-Amidi were discussed. al-Amidi is one of the most important personalities of the Islamic Arab literature, especially in the field of criticism and comparative poetry and he pioneered comparative poetry. We clearly see this in the book of Al-Muwäzanah bayn shi'r Abi Tammam wa-l-Buhturi. The measures put by al-Amidi constituted an important example for subsequent criticism. He made important contributions in the fields of syntax, eloquence and tabaqat. The study consists of an introduction, three chapters and a conclusion. In the introduction, the importance of the study, the reasons, the goals, the challenges and the method used were discussed. In the first chapter, political, economic, social and religious events that took place during the era of al-Amidi were discussed. In the second part, the life and scientific personality of al-Amidi have been studied, and in the third part, the place and importance of al-Amidi in Arabic literature and its contributions to this field, especially criticism, eloquence and biographical issues, have been discussed. At the end of the study, the results reached by the researcher were revealed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Âmidî, Edebiyat, Şiir, Tenkit, Mukayese, al-Amidi, Literature, Poetry, Critic, Comparative, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature, Arap edebiyatı, Arabian literature, Arap şiiri, Arabic poetry, Hasan b. Bişr el-Amidi, Hasan b. Bişr el-Amidi, Şiir, Poem

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye