LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DURUMLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN SPOR YAPMA DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

INVESTIGATION OF SOCIAL PHYSICAL ANXIETY STATES AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIABLE OF DOING SPORTS

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin, sosyal fizik kaygı durumları ve duygusal zekâ düzeylerinin spor yapma durumlarına göre incelenmesidir. Araştırmaya İstanbul, Avcılar Firüzköy Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim görmekte olan 277 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri; Kişisel Bilgi Formu, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve Sosyal Fizik Kaygı Envanteri kullanılarak, gönüllü katılım esasına göre toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklem t-testi teknikleri uygulanmıştır. Edinilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin yaş değişkenlerine göre, duygusal zekâ alt boyutu, iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duygusal zekâ toplam puanlarında, anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Bu durum öğrencilerin yaşı ile birlikte, duygusal zekâ puanlarında anlamlı bir artış olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin yaş değişkenlerinin sosyal fizik kaygı düzeylerine göre karşılaştırılmasında, fiziksel görünüm rahatlığı alt boyutu ve sosyal fizik kaygı toplam puanlarında, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Öğrencilerin yaşları arttıkça, sosyal fiziki kaygı puanlarında anlamlı bir azalmanın olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre duygusal zekâ puanlarının karşılaştırılmasında, duygusal zekâ toplam puanında, kız öğrenciler lehine; sosyal fizik kaygı puanlarının karşılaştırılmasında, sosyal fizik kaygı toplam puanlarında, erkek öğrenciler lehine, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. (p<0.05). Sosyal fizik kaygı durumuna göre, öğrencilerin spor yapma durumu değişkeninde, fiziksel görünüm rahatlığı, olumsuz değerlendirme beklentisi alt boyutları ve sosyal fizik kaygı toplam puanlarında spor yapanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Öğrencilerin aile gelir durumlarının sosyal fizik kaygı puanlarına göre karşılaştırılmasında ise, olumsuz değerlendirme beklentisi alt boyutu ve sosyal fizik kaygı toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve bu farklılık yüksek aile geliri olanlar lehine bulunmuştur (p<0.05). Sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmış ve yapılacak yeni çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this study was to investigate the social physical anxiety states and emotional intelligence levels of high school students according to their “doing sports “variable. 277 high school students attending Avcılar Firüzköy Multi-Program Anatolian High School participated in the study. Research data were collected on a voluntary basis using The Personal Information Form, the Schutte Emotional Intelligence Scale and the Social Physical Anxiety Inventory. SPSS 21 package program was used for statistical analysis of the data. Descriptive statistics, one-way analysis of variance (ANOVA) and independent sample t-test techniques were used to analyze the data obtained. When the data obtained are examined; According to the age variables of the students, on an emotional intelligence sub-dimension, optimism/mood regulation, and emotional intelligence total scores, a significant difference was determined (p <0.05). This result showed that there was a significant increase in the emotional intelligence scores of the students with their ages. İn the comparison of the age variables of the students according to their social physics anxiety states, statistically significant differences were found in Physical appearance comfort sub-dimension and social physics anxiety total scores (p<0.05). It's observed that as the students' ages increased, there was a significant decrease in social physical anxiety scores. In the comparison of the emotional intelligence scores of the students according to the gender variable, in the total score of emotional intelligence, in favor of female students; In the comparison of social physics anxiety scores, statistically significant differences were found in social physics anxiety total scores, in favor of male students (p <0.05). According to the state of social physic anxiety, In the sport making state variable, a statisticallysignificant difference was found in favor of those who did sports in the parameters physical appearance comfort, negative evaluation expectation sub-dimension and social physic anxiety total scores (p<0.05). In the comparison of the family income status of the students according to their social physics anxiety scores, statistically significant differences were found in the negative evaluation expectation sub-dimension and social physics anxiety total scores and this difference was found in favor of those with high family income (p <0.05). The results were discussed in the light of the literature and suggestions were made for new studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Fizik Kaygı, Duygusal Zekâ, Öğrenci, Spor, Social Physics Anxiety, Emotional Intelligence, Student, Sport

Kaynak

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye

SARIKABAK M,KARAKULAK İ,SUNAY H (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DURUMLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN SPOR YAPMA DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 17(3), 119 - 133. Doi: