2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol' un yumuşak çelik üzerine hidroklorik asit çözeltisinde korozyonuna karşı adsorpsiyon ve inhibisyon özelliklerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

2-Amino-1,3,5-Triazine-4,6-Dithiol (2-ATD) 'in 0,5 M HCl çözeltisi içindeki yumuşak çelik korozyonuna etkisi, farklı konsantrasyon ve sıcaklık değerlerinde deneyler yapılarak araştırılmıştır. Araştırmada potansiyodinamik polarizasyon, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve lineer polarizasyon direnci (LRP) tekniklerinden yararlanılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Derişim arttıkça inhibisyon etkinliğinin arttığı ancak sıcaklığın artmasıyla inhibisyon etkinliğinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca 120 saat boyunca ayrı ayrı hem inhibitörlü hem de inhibitörsüz ortamda bekletilen yumuşak çeliğin yüzey morfolojisi için taramalı elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu ve enerji dağılımlı X- ışını spektroskopisi yöntemleri kullanılmıştır. Potansiyodinamik polarizasyon verileri, deneylerde kullanılan organik inhibitörün hem anodik hem de katodik bölgelerdeki reaksiyonlara etki etmesi sebebiyle karma bir inhibitör olarak tanımlanmıştır. Yumuşak çelik yüzeyine iyi tutunarak korozyon hızını ciddi anlamda azaltan 2-ATD'nin yüzey adsorpsiyon ölçümlerinin Langmuir izotermine uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deneyle ilgili Kads, ?G0ads gibi termodinamik değişkenler hesaplanarak tartışılmıştır.
The effect of 2-Amino-1,3,5-Triazine-4,6-Dithiol (2-ATD) on mild steel corrosion in 0.5 M HCl solution was investigated by conducting experiments at different concentration and temperature values. In the research, the data obtained by using potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and linear polarization resistance (LRP) techniques were evaluated. It has been observed that the inhibitory efficiency increases as the concentration increases, but the inhibitory efficiency decreases with increasing temperature. In addition, scanning electron microscopy, atomic force microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy methods were used for the surface morphology of mild steel, which was kept separately in both inhibitory and non-inhibitory environments for 120 hours. Potentiodynamic polarization data have been described as a mixed inhibitor due to the fact that the organic inhibitor used in the experiments affects the reactions in both anodic and cathodic regions. It has been found that the surface adsorption measurements of 2-ATD, which significantly reduces the corrosion rate by holding onto the mild steel surface well, are in accordance with the Langmuir isotherm. In addition, thermodynamic variables related to the experiment, such as Kads, ?G0ads, were calculated and discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kimya, Chemistry

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye