Türk Yönetim ve Organizasyon Yazınında Mobbing: Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri ve Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Mobbing ilk olarak 1984’te Heinz Leymann tarafından işyerinde sağlık ve güvenliğin bir unsuru olarak psiko-sosyal konular şeklinde incelenmiştir. Yirmi yılı aşkın bir süredir, tüm dünya’da rastlanan ve örgütsel bir sorun halini alan mobbing uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Mobbing hem çalışanlar hem de örgütler üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturmaya devam etmektedir. Mobbing’in amacı örgüt içinde sistemli ve tekrarlı olarak huzursuz ve düşmanca bir ortam yaratarak, kurbanların işten ayrılmalarını sağlamaktır. Bu çalışmada mobbing’in kuramsal çerçevesi çizilmiş, Google Ngrams istatistikleri aracılığıyla mobbing kavramı taranmış ve Türk Yönetim/Organizasyon yazınında mobbing teması, Yönetim ve Organizasyon Kongreleri bildirileri ve YÖK Elektronik Tez Arşivinde yer alan lisansüstü tezler üzerinden incelenmiştir.
Mobbing was f irst examined in 1984 by Heinz Leymann as health and saf ety element in the workplace in the f orm of psycho-social issues. For over twenty years, mobbing has been encountered as an organizational problem in the whole world and related practices has increased day by day. Mobbing continues to create wearing eff ects on both employees and organizations. The purpose of mobbing is to leave the victims out of the j ob by creating systematically and repeatedly restless and hostile environment an organization. In this study, the theoretical f ramework of mobbing was examined and the concept of mobbing was scanned through Google Ngrams statistics; moreover, the theme of mobbing on the Turkish Management and Organization’s literature was investigated over the reports of Management and Organizations’ congress and the graduate thesis in YOK electronic thesis archive.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisat, İşletme

Kaynak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye