Suriyeli Mülteci Ergenlerin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunların Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İnsan & Toplum

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Suriyeli mülteci ergenlerin yaşadıkları gelişimsel sorunları; Milli Eğitim Bakanlığı okullarında okuyan öğrenci görüşleri ışığında ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, tarama modelinin kullanıldığı nicel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Mardin’de okuyan 338 Suriyeli mülteci ergen öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu ve Gelişimsel Sorun Alanları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler ANOVA, t-testi, LSD testi ve çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından birine göre Suriyeli mülteci ergenlerin yaşadıkları; sınav kaygısı, öfke dışavurumu ve akademik başarısızlık sorunlarının ilk sıralarda yer almasıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre ergenlerin yaşadıkları gelişimsel sorunların cinsiyete göre sıklık düzeylerine bakıldığında kızların erkeklere oranla daha fazla sorun yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca bir işte çalışan ve bir kamp deneyimi olan mülteci ergenlerin diğer ergenlere göre gelişimsel sorunların sıklığını daha fazla yaşadıkları tespit edilmiştir. Gelişimsel sorun alanlarının toplamına bakıldığında Suriyeli mülteci ergenlerin ekonomik durumu kötüleştikçe daha fazla sorun yaşadıkları da ifade edilebilir.
This study aims to reveal the developmental problems that Syrian adolescent refugees have experienced under the light of student views that have their education in state schools of the Ministry of National Education. This study is quantitative research in which the survey model was used. The sample of the search comprised of 338 Syrian adolescent refugee students. For data collection tool, socio-demographic data form prepared by the researchers and Developmental Problem Areas Scale (DPAS) was used. The data were analyzed by ANOVA, t-test, LSD, multiple regression analysis test. Exam anxiety, expressing anger, and academic failure were the most significant findings coming near the top that the Syrian adolescent refugees experienced. According the results of the study, the ratio of developmental problems that the adolescents experience was more frequent among girls. Also adolescents who work and have experienced camping life, experience developmental problems more than other adolescents. When the developmental problem areas were analyzed as a whole, it was found that the worse the financial status of the Syrian adolescent refugees is, the more problems they experience.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ergenlik, gelişimsel sorunlar, mülteci, Suriyeli öğrenciler., Adolescence, developmental problems, refugee, Syrian students.

Kaynak

İnsan & Toplum

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

2

Künye

APAK H,ACAR M. C (2020). Suriyeli Mülteci Ergenlerin Yaşadıkları Gelişimsel Sorunların Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnsan & Toplum, 10(2), 65 - 94. Doi: 10.12658/M0333