Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğretim programlarında yer alan öğrenmeyi öğrenme, ana dilde iletişim, sosyal yeterlilikler, kültürel farkındalık ve ifade, inisiyatif alma ve girişimcilik, yeterliliklerin kazandırılma düzeyini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Araştırmada, nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, öğretim programlarında yer alan yeterlilikler ölçek haline getirilerek Mardin İli Artuklu İlçe merkezinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan 216 öğretmenden toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise, aynı çalışma grubu kapsamında 50 öğretmenden görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Yeterliliklerin kazandırılma düzeyi, cinsiyet değişkenine göre ortalamaların benzerlik gösterdiği ve “ara sıra” düzeyinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Cinsiyet ve branş değişkenlerine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Mesleki kıdeme göre, öğrenmeyi öğrenme ile sosyal yeterlik alt boyutları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenler yeterlilikleri kazandırmak için öğrenci merkezli yaklaşım kullandıklarını, teknolojiden yararlandıklarını, sözlü anlatım etkinlikleri yaptıklarını, görsel ve işitsel materyallerden yararlandıklarını ve grupla çalışma yaptıklarını belirtilmişlerdir. Öğretmenler, bu yeterlilikleri kazandırma sürecinde öğrenciden kaynaklı, eğitim sisteminden kaynaklı, öğretmenden kaynaklı ve aile ile sosyal çevreden kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.
The aim of this study is to determine the acquisition level of qualifications in secondary education curriculum, which are ", learning to learn, communication in mother tongue, social competences, cultural awareness and expression taking initiative and entrepreneurship. In the study, quantitative and qualitative research methods were both used. The quantitative data of the study were collected from 216 teachers working in secondary schools in the Artuklu district center of Mardin province by scaling qualifications in the curriculum. On the other hand, the qualitative data of the study, were obtained from 50 teachers in the same study group by using the interview form. It was determined that the level of getting qualifications gained were similar according to gender variable and it was at the level of "occasional". There was no significant difference between the views of teachers according to gender and field. According to the professional seniority, a significant difference was found between learning to learn and social competence sub-dimensions. In the study, on the purpose of getting qualifications achieved, teachers stated that they used a student-centered approach, benefited from technology, used oral expression activities, benefited from visual and auditory material, used different materials and worked with the group. In the process of getting these qualifications acquired, teachers stated that they faced some problems originating from students, the education system, teachers, families, and the social environment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Öğretim programı, yeterlilikler, öğretim programı yeterlilikleri, öğrenmeyi öğrenme, öğretmen görüşleri, Curriculum, qualifications, curriculum qualifications, learning to learn, teacher opinions

Kaynak

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

3

Künye

ÖZDAŞ F (2019). Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 771 - 790. Doi: 10.30703/cije.550262