CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM DÜZEYİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER İÇİN PANEL VAR ANALİZİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sürdürülebilir kalkınma hedefi çerçevesinde ülkeler çevresel kaliteyi iyileştirmek amacıyla çevresel duyarlılığı geliştirecek uygulamalara yönelmektedirler. Bu çalışmada yüksek gelirli ülkelerde çevresel kirliliği artırarak çevresel kaliteyi kötüleştiren karbon emisyonu ve ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi, cinsiyete göre eğitim düzeyi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki panel VAR yöntemi ile araştırılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular çevresel kaliteyi iyileştirmede eğitimin ve yenilenebilir enerjinin önemli bir rolünün olduğunu göstermektedir. Ayrıca, nedensellik ilişkisi bulgularına göre yüksek gelirli ülkelerin çevresel kirlilik göstergesi üzerine erkeklerin ve kadınların eğitim düzeylerinin, yenilenebilir enerji tüketiminin, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ve GSYH’nın etkili olduğu söylenebilir.
Within the framework of the sustainable development goal countries turn to practices that will improve environmental awareness in order to improve environmental quality. In this study the relationship between carbon emissions which worsened environmental quality by increasing environmental pollution and economic growth, renewable energy consumption, education level by gender, foreign direct investment was investigated by panel VAR method in high income countries. Findings from the analysis show that education and renewable energy play an important role in improving environmental quality. In additon according to the causality relationship findingd, it can be said that the education levels of men and women, renewable energy consumption, foreign direct investment and GDP are effective on the environmental pollution indicator of high income countries.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevresel Duyarlılık, Eğitim, Yenilenebilir Enerji, Panel VAR Analizi., Environmental awareness, education, renewable energy, panel VAR analysis.

Kaynak

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

69

Künye

Atay Polat, M. (2021). Cinsiyete Göre Eğitim Düzeyi ve Yenilenebilir Enerjinin Çevre Kalitesi Üzerindeki Rolü: Yüksek Gelirli Ülkeler İçin Panel VAR Analizi . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (69) , 64-86 . DOI: 10.51290/dpusbe.846058