Siirt tillo ilcesi ziyaretler mah. 130 a Kurtarma ve Temizlik Kazısı 2018

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kültür ve turizm bakanlığı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kültür ve Turizm Bakanl õ ğ õ , Kültür Varl õ klar õ Müzeler Genel Müdürlü- ğ ü’nün 08.05.2018 tarih ve 51337267-160.02.02-E.399484 say õ l õ yaz õ s õ na isti-naden Siirt, İ li Tillo İ lçesi Ziyaretler (Fakirullah ) Mahallesi 130 Ada, 28 Par-sel’deki tescilli tarihi mezarl õ k alan õ nda, Batman Müze Müdürlü ğ ü ba ş kanl õ - ğ õ nda ve heyet üyelerinin de kat õ l õ m õ yla 05/06/2018 tarihi itibariyle kurtarmave temizlik kaz õ s õ ba ş lanm õ ş t õ r. Kurtarma ve temizlik kaz õ s õ 25/12/2018 tarihiitibariyle sonuçland õ r õ lm õ ş t õ r.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

41.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

Künye

ALPER, Mehmet Cabir, Ayd õ nlar (Tillo)’daki Mezar Ta ş lar õ , (Yüzüncü Y õ l Üniv., Sos.Bil. Ens., Yay õ nlanmam õ ş Yüksek Lisans Tezi), Van, 2012.BORAN vd.; Tillo’daki Tarihi Eserler, İ stanbul, 2013.MUTLU, Mehmet, Siirt Mezar Ta ş lar õ , (Yüzüncü Y õ l Üniv., Sos. Bil. Ens. Yay õ nlan-mam õ ş Yüksek Lisans Tezi), Van, 2006.