ETİKETLEME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇİNGENE ETNİSİTESİNDE KİRLİLİK VE SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI (øZMøR TEPECøK ÖRNEöø)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015-04-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalÕúmada, Türkiye’deki kültürel ve etnik unsurlardan biri olmasÕna ra÷men ötekileútirilen ve dÕúlanan øzmir Tepecik Çingene etnisitesinin, damgalanma, kirli olarak algÕlanma ve dÕúlanma süreçlerinin ve úekillerinin izleri, fenomonolojik bakÕú açÕVÕyla etiketleme kuramÕ çerçevesinde sürülmeye çalÕúÕlmÕúWÕr. Bu ba÷lamda, saha çalÕúmasÕ yöntemiyle øzmir ili Tepecik semtinde yer alan Çingene etnisitesine mensup bireylerden oluúan bir örneklem kümesi ile nitel araúWÕrma tekniklerinden odak grup mülakatlarÕ ve derinlikli görüúmeler gerçekleútirilmiútir. øzmir Tepecik Çingenlerinin kendi anlatÕ ve yaúam pratiklerinden yola çÕkarak damgalanma, “kirlilik” ve GÕúlanmÕúOÕk algÕlarÕ “içten bakÕúla” tespit edilmeye çalÕúÕlmÕúWÕr. Tepecik Çingenlerinin damgalanma ve dÕúlanma süreçlerinde çok güçlü toplumsal ve dini referanslarÕ olan “kirlilik” söylem ve imalarÕQÕn temel bir öneme sahip oldu÷u görülmüútür. øzmir Tepecik Çingene etnisitesi için “kirlilik” algÕVÕ ve önyargÕlarÕQÕn pekiútirilmesinde, toplumsal sÕQÕrlarÕn daha belirgin hale gelmesinde dönemin iktidar yetkilileri tarafÕndan mahallede faaliyetine izin verilen genelev ayrÕ bir etki oluúturmuútur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tepecik Çingene Etnisitesi, Etiketleme, Kirlilik, Sosyal DÕúlanmÕúOÕk

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye