ETİKETLEME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇİNGENE ETNİSİTESİNDE KİRLİLİK VE SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI (øZMøR TEPECøK ÖRNEöø)

dc.contributor.authorYAPRAK, MEHMET
dc.date.accessioned2019-07-03T07:33:27Z
dc.date.available2019-07-03T07:33:27Z
dc.date.issued2015-04-24
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.description.abstractBu çalÕúmada, Türkiye’deki kültürel ve etnik unsurlardan biri olmasÕna ra÷men ötekileútirilen ve dÕúlanan øzmir Tepecik Çingene etnisitesinin, damgalanma, kirli olarak algÕlanma ve dÕúlanma süreçlerinin ve úekillerinin izleri, fenomonolojik bakÕú açÕVÕyla etiketleme kuramÕ çerçevesinde sürülmeye çalÕúÕlmÕúWÕr. Bu ba÷lamda, saha çalÕúmasÕ yöntemiyle øzmir ili Tepecik semtinde yer alan Çingene etnisitesine mensup bireylerden oluúan bir örneklem kümesi ile nitel araúWÕrma tekniklerinden odak grup mülakatlarÕ ve derinlikli görüúmeler gerçekleútirilmiútir. øzmir Tepecik Çingenlerinin kendi anlatÕ ve yaúam pratiklerinden yola çÕkarak damgalanma, “kirlilik” ve GÕúlanmÕúOÕk algÕlarÕ “içten bakÕúla” tespit edilmeye çalÕúÕlmÕúWÕr. Tepecik Çingenlerinin damgalanma ve dÕúlanma süreçlerinde çok güçlü toplumsal ve dini referanslarÕ olan “kirlilik” söylem ve imalarÕQÕn temel bir öneme sahip oldu÷u görülmüútür. øzmir Tepecik Çingene etnisitesi için “kirlilik” algÕVÕ ve önyargÕlarÕQÕn pekiútirilmesinde, toplumsal sÕQÕrlarÕn daha belirgin hale gelmesinde dönemin iktidar yetkilileri tarafÕndan mahallede faaliyetine izin verilen genelev ayrÕ bir etki oluúturmuútur.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1054
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofseries10072635;
dc.relation.publicationcategoryKategorisiz
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTepecik Çingene Etnisitesi, Etiketleme, Kirlilik, Sosyal DÕúlanmÕúOÕken_US
dc.titleETİKETLEME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇİNGENE ETNİSİTESİNDE KİRLİLİK VE SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI (øZMøR TEPECøK ÖRNEöø)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Mehmet YAPRAK.pdf
Boyut:
2.36 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: