16-17 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERDE DAİRESEL ANTRENMAN PROGRAMININ DENGE VE MOTOR ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, 16-17 yaş grubu spor lisesi öğrencilerine uygulanan 8 haftalık denge yoğunluklu dairesel egzersizlerin öğrencilerin motorsal özellikleri (esneklik, sıçrama kuvveti, sırt kuvveti) ve denge performansları üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubunu, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nde öğrenim gören 28 gönüllü erkek öğrenci oluşturmuş ve öğrenciler deney grubu (n:14; yaş: 16 ± 0 yıl; boy uzunluğu: 169.75 ± 6.53 cm; vücut ağırlığı: 60.31 ± 9.4 kg) ve kontrol grubu (n:14; yaş: 16.79 ± 0.43 yıl; boy uzunluğu: 168.93 ± 4.29 cm; vücut ağırlığı: 61.59 ± 4.98 kg) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada flamingo denge, otur eriş uzan esneklik, dikey sıçrama ve sırt kuvveti testleri ön test ve son test şeklinde uygulanmıştır. Antrenmana katılan öğrencilere haftada 2 gün ve günde 1 saat olmak üzere toplam 8 hafta denge yoğunluklu (statik ve dinamik denge) dairesel antrenmanlar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 24.0 istatistik paket programından faydalanılarak, tanımlayıcı istatistikler ile birlikte ön test ve son test değerlerinin karşılaştırmasında grup içi ölçüm sonuçları Wilcoxon testi, gruplararası ölçüm sonuçları ise Mann-Whitney U testi ile hesaplanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırmada, deney grubunun ön test ve son testleri arasında; esneklik, dikey sıçrama, sırt kuvveti, flamingo denge testi sağ ve sol değerlerinde, kontrol grubunun ön testve son testleri arasında; vücut ağırlığı, esneklik, sırt kuvveti ve BKİ değerlerinde, gruplar arası ön test ve son testleri arasında ise flamingo denge testi sağ ayak son testinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Bunun nedeni, uygulanan çalışma program içeriğinin çocukların gelişim seviyesine uygun olmasına ve çalışmaya odaklanarak daha iyi bir gelişim ortaya koymalarına bağlanabilir.
The aim of this study was to investigate the effects of 8-week equilibrium-density circular exercises in 16-14 age sport high school students motor characteristics (flexibility, bounce strength, back force) and balance performance. The study group consisted of 28 volunteer male students studying at Hayrettin Gursoy Sports High School and students divided into two groups; experimental group (n: 14; age: 16 ± 0 years; height: 169.75 ± 6.53 cm; body weight: 60.31 ± 9.4 kg) and control group (n:14; age: 16.79 ± 0.43 years; height: 168.93 ± 4.29 cm; body weight: 61.59 ± 4.98 kg). In this study, flamingo balance, seated flexibility, vertical jump and back strength tests were applied as pre-test and post-test. Circular exercises (dynamic and static balance) were applied to students participating in the training for 2 weeks and 1 hour in 2 days per week. In the analysis of the data obtained from the study by using SPSS 24.0 statistics package program, together with the descriptive statistics the results of the intra-group in the comparison of pre-test and post-test values were calculated Wilcoxon tests, between groups were calculated with the Mann-Whitney U test. The level of significance was determined as p<0.05. In the research, the flexibility between the pre-test and post-test of the experimental group, vertical jump, back force, flamingo balance test right and left values, pre-test and post-test between the control group, body weight, flexibility, back force and BMI values were noticed. statistically significant differences were found between the pre-test and post-test flamingo balance test right foot post-test (p<0.05). This can be attributed to the fact that the content of the study program is appropriate to the child's level of development and focuses on working better.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dairesel Antrenman, Dairesel Denge Antrenmanı, Motor Özellik, Circular Training, Circular Balance Training, Motor Parameters

Kaynak

Turkish Studies - Educational Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

4

Künye

ESKİYECEK C,BAYAZIT B,TAN H,AKKAYA C. C (2019). 16-17 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERDE DAİRESEL ANTRENMAN PROGRAMININ DENGE VE MOTOR ÖZELLİKLERE ETKİSİ. Turkish Studies - Educational Sciences , 14(4), 1353 - 1366. Doi: 10.29228/TurkishStudies.23313